เลิกทำหรือพิมพ์ซ้ำหรือเปลี่ยนดีไซน์

คุณสามารถเลิกทำและทำซ้ำการป้อนข้อมูลหรือดีไซน์ของคุณใน Access ได้ถึง 20 ครั้งนับจากการกระทำครั้งล่าสุด เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำ ให้กด Ctrl + Z เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำที่เลิกทำ ให้กด Ctrl + Y

ฟีเจอร์เลิกทำและทำซ้ำจะช่วยให้คุณสามารถเอาออกหรือทำซ้ำการกระทำเดียวหรือหลายการกระทำได้ แต่การกระทำทั้งหมดต้องเป็นการเลิกทำหรือทำซ้ำในลำดับที่คุณได้ทำหรือเลิกทำการกระทำนั้น นั่นคือคุณไม่สามารถข้ามการกระทำได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าของเขตข้อมูลสามเขตในระเบียน และตัดสินใจว่าคุณต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงแรก คุณต้องเลิกทำการเปลี่ยนแปลงทั้งสามครั้ง

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ส่วนใหญ่ที่คุณทำกับวัตถุฐานข้อมูลได้ เช่น การเพิ่มตัวควบคุมในรายงานหรือการเพิ่มลำดับการจัดเรียงในเขตข้อมูลของแบบสอบถามได้ การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ต้องทำตามลำดับเช่นเดียวกัน

ในบทความนี้

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">เลิกทำการป้อนข้อมูล</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">เลิกทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">ทำซ้ำการกระทำที่คุณเลิกทำ</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">ช่วยป้องกันไม่ให้งานสูญหาย</link>

การเลิกทำการป้อนข้อมูล

 • เมื่อต้องการเลิกทำการป้อนข้อมูลล่าสุด ให้กด CTRL+Z

 • เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำหลายอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก <ui>เลิกทำการพิมพ์</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> แล้วเลือกการกระทำที่คุณต้องการเลิกทำ

   การพิมพ์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม การกระทำที่คุณสามารถเลิกทำได้จะเริ่มต้นด้วยการกระทำล่าสุด และคุณสามารถเลิกทำการกระทำได้เฉพาะในลำดับที่เกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลิกทำเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ในครั้งที่สองได้ ถ้าต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ครั้งที่สอง คุณต้องเลิกทำการกระทำก่อนหน้านั้นด้วย

  • ถ้าคุณไม่สามารถใช้แถบเครื่องมือด่วนได้ (เช่น เพราะคุณกำลังใช้ฟอร์มโมดอล) ให้กด CTRL+Z ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการเลิกทำการกระทำที่คุณต้องการให้เลิกทำ

สิ่งสำคัญ: การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ <ui>ไฟล์</ui> เมื่อการกระทำไม่สามารถเลิกทำได้ คำสั่ง <ui>เลิกทำการพิมพ์</ui> จะเปลี่ยนเป็น <ui>ไม่สามารถเลิกทำ</ui>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์

คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์วัตถุฐานข้อมูลได้ในวิธีเดียวกับที่คุณเลิกทำการป้อนข้อมูล

 • เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ล่าสุด ให้กด CTRL+Z

 • เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำหลายอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กด CTRL+Z ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการเลิกทำการกระทำที่คุณต้องการให้เลิกทำ

  • บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก <ui>เลิกทำ</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> แล้วเลือกการกระทำที่คุณต้องการเลิกทำ

   การพิมพ์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม การกระทำที่คุณสามารถเลิกทำได้จะเริ่มต้นด้วยการกระทำล่าสุด และคุณสามารถเลิกทำการกระทำได้เฉพาะในลำดับที่เกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลิกทำเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ในครั้งที่สองได้ ถ้าต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ครั้งที่สอง คุณต้องเลิกทำการกระทำก่อนหน้านั้นด้วย

สิ่งสำคัญ: การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ <ui>ไฟล์</ui> เมื่อการกระทำไม่สามารถเลิกทำได้ คำสั่ง <ui>เลิกทำ</ui> จะเปลี่ยนเป็น <ui>ไม่สามารถเลิกทำ</ui>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

การทำซ้ำการกระทำที่คุณเลิกทำ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุดที่คุณเลิกทำไปแล้ว ให้กด CTRL+Y

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำหลายอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กด CTRL+Y ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการทำซ้ำการกระทำ

  • บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก <ui>ทําซ้ำ</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> แล้วคลิกการกระทำที่คุณต้องการทำซ้ำ

   การกระทำจะถูกทำซ้ำตามลำดับที่แสดง คุณสามารถทำซ้ำการกระทำตามลำดับที่เกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำซ้ำเฉพาะการกระทำที่สองที่คุณเลิกทำได้ เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำที่สอง คุณต้องทำซ้ำการกระทำก่อนหน้านั้นด้วย

สิ่งสำคัญ: เมื่อคำสั่ง <ui>เลิกทำ</ui> และ <ui>ทําซ้ำ</ui> ใช้งานไม่ได้ การกระทำก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถทำซ้ำได้

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

การช่วยป้องกันไม่ให้งานสูญหาย

การเลิกทำอาจช่วยคุณได้มาก แต่ไม่สามารถแทนที่การบันทึกงานของคุณอย่างสม่ำเสมอได้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้งานสูญหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการหยุดทำงานของระบบได้โดยการใช้การสำรองและการคืนค่า รวมถึงการใช้ส่วนของแอปพลิเคชัน (เทมเพลตชนิดหนึ่ง)

การสำรองและคืนค่า

ให้สำรองฐานข้อมูลก่อนที่จะเริ่มการตรวจทานแก้ไขดีไซน์ที่สำคัญ จากนั้นถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงดีไซน์และไม่สามารถเลิกทำได้ทั้งหมด คุณสามารถคืนค่าข้อมูลได้เท่าที่คุณต้องการจากสำเนาสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">การปกป้องข้อมูลของคุณด้วยวิธีการสำรองและการคืนค่า</link>

ส่วนของแอปพลิเคชัน

ถ้ามีคอมโพเนนต์มาตรฐานที่คุณใช้ในฐานข้อมูลของคุณส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ให้พิจารณาสร้างส่วนของแอปพลิเคชัน ส่วนของแอปพลิเคชันคือชนิดของเทมเพลตที่คุณสามารถเพิ่มลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ และสามารถประกอบด้วยวัตถุฐานข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีหรือไม่มีข้อมูลก็ได้

หลังจากที่คุณเพิ่มส่วนของแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนส่วนของแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ ถ้าคุณออกแบบผิดพลาดหรือเปลี่ยนใจไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไปแล้ว คุณสามารถลบวัตถุที่มีการตรวจทานแก้ไขและเพิ่มส่วนของแอปพลิเคชันได้อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">การบันทึกองค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลและการนำมาใช้ใหม่</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×