แทรก และคำนวณสมการคณิตศาสตร์อย่างง่ายใน OneNote

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขเพื่อหาคำตอบโจทย์คณิตศาสตร์อย่างง่าย คุณสามารถจดบันทึกสมการทางคณิตศาสตร์ในระหว่างการประชุม หรือระหว่างเรียนได้ และ OneNote ก็สามารถคำนวณผลลัพธ์ให้คุณได้ทันที

 1. พิมพ์สมการที่คุณต้องการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ 95+83+416 เพื่อคำนวณผลรวมของจำนวน 95, 83 และ 416 หรือ SQRT(15) เพื่อคำนวณรากที่สองของ 15

 2. ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) หลังสมการโดยไม่ต้องเว้นช่องว่างหนึ่งช่อง แล้วกด Spacebar คำตอบจะปรากฏขึ้นหลังเครื่องหมายเท่ากับ

  เคล็ดลับ: 

  • อย่าเว้นวรรคในสมการ พิมพ์จำนวน ตัวดำเนินการ และฟังก์ชันให้เป็นสตริงของข้อความเดียวที่ต่อกัน

  • โค้ดฟังก์ชันไม่ได้เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น SQRT(3)=, sqrt(3)= หรือ Sqrt(3)= จะได้คำตอบแบบเดียวกัน

  • เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่หลังคำตอบ ให้กด Enter (แทนการกด Spacebar) หลังจากเครื่องหมายเท่ากับ

ถ้าคุณต้องการให้มีเฉพาะคำตอบในบันทึกย่อของคุณ หลังจากสมการได้รับการคำนวณแล้ว คุณสามารถลบสมการที่อยู่ก่อนหน้าได้ คำตอบจะยังคงอยู่ในบันทึกย่อของคุณ

ตัวอย่างของการคำนวณอย่างง่าย

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ OneNote สามารถคำนวณได้

 • ยอดขายรายเดือนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์    ตัวอย่างเช่น ถ้ารายได้ทั้งหมดต่อปีคือ $215,000 ให้พิมพ์ $215,000/12= แล้วกด Spacebar

 • ผลรวมค่าใช้จ่ายของการชำระเงินรายเดือน    ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ 48*$129.99= แล้วกด Spacebar เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายของการชำระเงินรายเดือนทั้ง 48 เดือนที่ $129.99 ต่อหนึ่งการชำระเงิน

 • ค่าไซน์ของมุม 30 องศา    ตัวอย่างเช่น พิมพ์ sin(30)= แล้วกด Spacebar

 • สมการทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์เพิ่มเติม    ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ (6+7) / (4*sqrt(3))= แล้วกด Spacebar เพื่อคำนวณคำตอบสำหรับ (6+7) หารด้วย (4 คูณรากที่สองของ 3)

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ในสมการของคุณได้

ตัวดำเนินการ

ความหมาย

ตัวอย่าง

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

3+3

- (เครื่องหมายลบ)

การลบ
นิเสธ

3-1
-1

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

3*3

X (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก)

การคูณ

3x3

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

3/3

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

20%

^ (เครื่องหมายตก)

การยกกำลัง

3^2

! (เครื่องหมายอัศเจรีย์)

การคำนวณค่าแฟกทอเรียล

5!

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติที่ได้รับการสนับสนุน

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติในตารางต่อไปนี้สำหรับสมการของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการคำนวณฟังก์ชัน ให้พิมพ์โค้ดของฟังก์ชันนั้น (ตัวอย่างเช่น SQRT สำหรับรากที่สอง) และตามด้วยตัวเลข มุม หรือตัวแปรในวงเล็บทันที ดังที่แสดงไว้ในคอลัมน์ไวยากรณ์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ไวยากรณ์

ABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ABS(ตัวเลข)

ACOS

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ACOS(ตัวเลข)

ASIN

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ASIN(ตัวเลข)

ATAN

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ATAN(ตัวเลข)

COS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

COS(ตัวเลข)

DEG

แปลงค่ามุม (หน่วยเรเดียน) ให้เป็นองศา

DEG(มุม)

LN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

LN(ตัวเลข)

LOG

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

LOG(ตัวเลข)

LOG2

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 2 ของจำนวน

LOG2(ตัวเลข)

LOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

LOG10(ตัวเลข)

MOD

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือของการหาร

(ตัวเลข)MOD(ตัวเลข)

PI

ส่งกลับค่าของ π เป็นค่าคงที่

PI

PHI

ส่งกลับค่าของ φ (อัตราส่วนทอง)

PHI

PMT

คำนวณการชำระเงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ จำนวนคงที่ของการชำระเงิน และมูลค่าปัจจุบันของจำนวนทั้งหมด

PMT(rate;nper;pv)

RAD

แปลงค่ามุม (หน่วยองศา) ให้เป็นหน่วยเรเดียน

RAD(มุม)

SIN

ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

SIN(มุม)

SQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

SQRT(ตัวเลข)

TAN

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

TAN(ตัวเลข)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×