ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACCRINT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ไวยากรณ์

ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACCRINT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ปัญหา    จำเป็น วันที่ออกให้ความปลอดภัยของระบบ

 • First_interest    จำเป็น วันที่ออกดอกเบี้ยครั้งแรกของความปลอดภัย

 • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกหลักทรัพย์เมื่อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยรายปีของความปลอดภัย

 • Par    จำเป็น มูลค่าที่ตราไว้ของความปลอดภัย ถ้าละ par ไว้ ACCRINT จะใช้ค่า $1,000

 • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1 for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

 • Calc_method    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุวิธีคํานวณผลรวมดอกเบี้ยค้างรับเมื่อวันที่ชําระค่าชําระเงินอยู่หลังวันที่first_interestวันที่ ค่า TRUE (1) ส่งกลับผลรวมดอกเบี้ยค้างรับจากวันที่ออกดอกเบี้ยเป็นวันที่ชําระค่าตามข้อตกลง ค่า FALSE (0) ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่ first_interestถึงวันที่ชําระค่าชําระค่า ถ้าคุณไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์จะเป็นค่าเริ่มต้นเป็น TRUE

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

 • Issue, first_interest, settlement, frequency และ basis จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้า issue, first_interest หรือ settlement มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ACCRINT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate ≤ 0 หรือถ้า par ≤ 0 ฟังก์ชัน ACCRINT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า frequency เป็นเลขใดๆ นอกเหนือไปจาก 1, 2, หรือ 4 ฟังก์ชัน ACCRINT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ACCRINT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า issue ≥ settlement ฟังก์ชัน ACCRINT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชัน ACCRINT สามารถคำนวณได้ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • Ai = จำนวนของวันค้างรับสำหรับระยะเวลา i ของ quasi-coupon ภายในระยะเวลาที่ไม่ปรกติ

  • NC = จํานวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่เหมาะกับระยะเวลาไม่คี่ ถ้าตัวเลขนี้มีเศษส่วน ให้ยกจํานวนเศษส่วนนั้นกับจํานวนเต็มถัดไป

  • NLi = ระยะเวลาปรกตินับเป็นวันของระยะ quasi-coupon ภายในระยะเวลาที่ไม่ปกติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

39508

วันที่ออกจำหน่าย

39691

วันที่ออกดอกเบี้ยครั้งแรก

39569

วันที่ทำข้อตกลง

0.1

อัตราดอกเบี้ย

1000

มูลค่าที่ตราไว้

2

Frequency คือแบบรายครึ่งปี (ดูเนื้อหาข้างบน)

0

ใช้ Basis แบบ 30/360 (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

ดอกเบี้ยค้างรับสำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

16.666667

=ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,FALSE)

ดอกเบี้ยค้างรับที่มีเงื่อนไขตามข้างบน ยกเว้นวันที่ออกจำหน่ายคือ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551

15.555556

=ACCRINT(DATE(2008, 4, 5), A3, A4, A5, A6, A7, A8, TRUE)

ดอกเบี้ยค้างรับที่มีเงื่อนไขตามข้างบน ยกเว้นวันที่ออกจำหน่ายคือ 5 เมษายน พ.ศ. 2551 และดอกเบี้ยค้างรับจะถูกคำนวณจาก first_interest จนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

7.2222222

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×