ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ADDRESS ใน Microsoft Excel ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานกับที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือการสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คำอธิบาย

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ADDRESS เพื่อรับที่อยู่ของเซลล์ในเวิร์กชีตตามหมายเลขแถวและคอลัมน์ที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น ADDRESS(2,3) จะส่งกลับ$C$2 อีกตัวอย่างหนึ่ง ADDRESS(77,300) จะส่งกลับ$KN$77 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เช่น ฟังก์ชัน ROW และ COLUMN เพื่อให้อาร์กิวเมนต์หมายเลขแถวและคอลัมน์สําหรับฟังก์ชัน ADDRESS

ไวยากรณ์

ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ADDRESS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • row_num    จำเป็น ค่าตัวเลขที่ระบุหมายเลขแถวที่จะใช้ในการอ้างอิงเซลล์

  • column_num    จำเป็น ค่าตัวเลขที่ระบุหมายเลขคอลัมน์เพื่อใช้ในการอ้างอิงเซลล์

  • abs_num    ไม่จำเป็น ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการอ้างอิงที่จะส่งกลับ

abs_num

ส่งกลับค่าของการอ้างอิงชนิดนี้

1 หรือละไว้

แบบสัมบูรณ์

2

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์

3

แถวสัมพัทธ์ คอลัมน์สัมบูรณ์

4

แบบสัมพัทธ์

  • A1    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุลักษณะการอ้างอิงแบบ A1 หรือ R1C1 ในสไตล์ A1 คอลัมน์จะมีป้ายชื่อตามลําดับตัวอักษร และแถวจะมีป้ายชื่อตามตัวเลข ในรูปแบบการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ทั้งคอลัมน์และแถวจะมีป้ายชื่อตามตัวเลข ถ้าอาร์กิวเมนต์ A1 เป็น TRUE หรือละไว้ ฟังก์ชัน ADDRESS จะส่งกลับการอ้างอิงสไตล์ A1 ถ้า FALSE ฟังก์ชัน ADDRESS จะส่งกลับการอ้างอิงสไตล์ R1C1

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์การอ้างอิงที่ Excel ใช้ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก สูตร ภายใต้ ทํางานกับสูตร ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1

  • sheet_text    ไม่จำเป็น ค่าข้อความที่ระบุชื่อของเวิร์กชีตที่จะใช้เป็นการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น สูตร =ADDRESS(1,1,,,"Sheet2") จะส่งกลับ Sheet2!$A$1 ถ้าไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ sheet_text จะไม่มีการใช้ชื่อแผ่นงาน และที่อยู่ที่ส่งกลับโดยฟังก์ชันจะอ้างอิงไปยังเซลล์บนแผ่นงานปัจจุบัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ADDRESS(2,3)

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

$C$2

=ADDRESS(2,3,2)

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์

C$2

=ADDRESS(2,3,2,FALSE)

แถวสัมบูรณ์ คอลัมน์สัมพัทธ์ ในลักษณะการอ้างอิงแบบ R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"[Book1]Sheet1")

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตอื่น

'[Book1]Sheet1'!R2C3

=ADDRESS(2,3,1,FALSE,"EXCEL SHEET")

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเวิร์กชีตอื่น

'EXCEL SHEET'!R2C3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×