ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

AMORDEGRC (ฟังก์ชัน AMORDEGRC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AMORDEGRC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด ฟังก์ชันนี้มีให้สำหรับระบบบัญชีแบบฝรั่งเศส ถ้าสินทรัพย์นั้นถูกซื้อระหว่างช่วงกลางของรอบบัญชี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แบ่งตามส่วนจะถูกนำมาพิจารณา ฟังก์ชันนี้จะคล้ายกับ AMORLINC ยกเว้นสัมประสิทธิ์ของค่าเสื่อมราคาที่นำไปใช้ในการคำนวณจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุของสินทรัพย์

ไวยากรณ์

AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AMORDEGRC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ต้นทุน    (ต้องระบุ) คือราคาของสินทรัพย์

 • Date_purchased    (ต้องระบุ) คือวันที่ของการซื้อสินทรัพย์

 • First_period    (ต้องระบุ) คือวันที่ของช่วงสุดท้ายของคาบเวลาแรก

 • Salvage    (ต้องระบุ) คือราคาค่าซากที่ช่วงสุดท้ายของอายุของสินทรัพย์

 • Period    (ต้องระบุ) คือคาบเวลา

 • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราค่าเสื่อมราคา

 • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือเกณฑ์การนับวันในหนึ่งปีที่ใช้

Basis

ระบบวันที่

0 หรือไม่นับ

360 วัน (วิธีแบบ NASD)

1

ตามที่เป็นจริง

3

365 วันในหนึ่งปี

4

360 วันในหนึ่งปี (วิธีแบบยุโรป)

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

 • ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของอายุของสินทรัพย์ หรือจนกระทั่งค่าสะสมของค่าเสื่อมราคานั้นมากกว่าราคาของสินทรัพย์ลบด้วยราคาค่าซาก

 • สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคาคือ

อายุของสินทรัพย์ (1/rate)

สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ระหว่าง 3 และ 4 ปี

1.5

ระหว่าง 5 และ 6 ปี

2

มากกว่า 6 ปี

2.5

 • อัตราค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับคาบเวลาก่อนหน้าช่วงเวลาสุดท้าย และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับคาบเวลาสุดท้าย

 • ถ้าอายุของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 1, 1 และ 2, 2 และ 3 หรือ 4 และ 5 จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

2400

ราคา

39679

วันที่ซื้อ

39813

สิ้นสุดคาบเวลาแรก

300

ราคาค่าซาก

1

คาบเวลา

0.15

อัตราค่าเสื่อมราคา

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาด้านบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AMORDEGRC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับคาบเวลาแรก

776

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×