ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของระบบบัญชีภาษาฝรั่งเศส โดยจะรวมไว้เพื่อความเข้ากันได้ของเวิร์กบุ๊กเก่าเท่านั้น

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AMORDEGRC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสําหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด ฟังก์ชันนี้มีให้สําหรับระบบบัญชีภาษาฝรั่งเศส ถ้าซื้อสินทรัพย์ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ค่าเสื่อมราคาตามส่วนจะถูกนํามาพิจารณา ฟังก์ชันจะคล้ายกับ AMORLINC ยกเว้นสัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคาจะถูกนําไปใช้ในการคํานวณโดยขึ้นอยู่กับอายุของสินทรัพย์

ไวยากรณ์

AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AMORDEGRC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ต้นทุน    จำเป็น ต้นทุนของสินทรัพย์

 • Date_purchased    จำเป็น วันที่ซื้อสินทรัพย์

 • First_period    จำเป็น วันที่สิ้นสุดของคาบเวลาแรก

 • ซาก    จำเป็น มูลค่าซากเมื่อสิ้นสุดอายุของสินทรัพย์

 • รอบ ระยะ เวลา    จำเป็น รอบระยะเวลา

 • อัตรา    จำเป็น อัตราค่าเสื่อมราคา

 • Basis    ไม่จำเป็น หลักเกณฑ์แบบปีที่จะใช้

Basis

ระบบวันที่

0 หรือไม่นับ

360 วัน (วิธีแบบ NASD)

1

ตามที่เป็นจริง

3

365 วันในหนึ่งปี

4

360 วันในหนึ่งปี (วิธีแบบยุโรป)

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

 • ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของอายุของสินทรัพย์ หรือจนกระทั่งค่าสะสมของค่าเสื่อมราคานั้นมากกว่าราคาของสินทรัพย์ลบด้วยราคาค่าซาก

 • สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคาคือ

อายุของสินทรัพย์ (1/rate)

สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ระหว่าง 3 และ 4 ปี

1.5

ระหว่าง 5 และ 6 ปี

2

มากกว่า 6 ปี

2.5

 • อัตราค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับคาบเวลาก่อนหน้าช่วงเวลาสุดท้าย และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับคาบเวลาสุดท้าย

 • ถ้าอายุของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 1, 1 และ 2, 2 และ 3 หรือ 4 และ 5 จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

2400

ราคา

39679

วันที่ซื้อ

39813

สิ้นสุดคาบเวลาแรก

300

ราคาค่าซาก

1

คาบเวลา

0.15

อัตราค่าเสื่อมราคา

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาด้านบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AMORDEGRC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับคาบเวลาแรก

776

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×