ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ AVERAGEIF  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่ให้

ไวยากรณ์

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGEIF มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Range    (ต้องระบุ) คือเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่จะหาค่าเฉลี่ย รวมทั้งตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

 • Criteria    (ต้องระบุ) คือเกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือข้อความที่กำหนดว่าเซลล์ใดที่จะถูกหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32, "32", ">32", "apples" หรือ B4

 • Average_range    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชุดของเซลล์ที่นำมาเฉลี่ยจริง ถ้าถูกเว้นไว้จะใช้ช่วง

ข้อสังเกต

 • เซลล์ในช่วงที่มีค่าเป็น TRUE หรือ FALSE จะถูกละเว้น

 • ถ้าเซลล์ใดใน average_range เป็นเซลล์ว่าง AVERAGEIF จะละเว้นเซลล์นั้น

 • ถ้าช่วงมีค่าว่างหรือมีค่าเป็นข้อความ AVERAGEIF จะส่งกลับค่า #DIV0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าเซลล์ใดในเกณฑ์ว่างเปล่า AVERAGEIF จะถือว่าเซลล์นั้นมีค่าเป็น 0

 • ถ้าไม่มีเซลล์ใดในช่วงเข้ากับเกณฑ์ AVERAGEIF จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) ในเกณฑ์ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

 • Average_range ไม่จำเป็นต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกับช่วง เซลล์จริงที่นำมาหาค่าเฉลี่ยถูกกำหนดโดยใช้เซลล์บนซ้ายใน average_range เป็นเซลล์เริ่มต้น แล้วจึงรวมเซลล์ที่มีขนาดและรูปร่างที่สอดคล้องกับช่วง ตัวอย่างเช่น

ถ้าช่วงเท่ากับ

และ average_range คือ

เซลล์จริงที่ใช้ประเมินค่าคือ

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน AVERAGEIF จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย    ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการบวกตัวเลขในกลุ่มแล้วหารด้วยจำนวนตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน    คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม    คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามวิธีนี้จะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนี้อาจแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

มูลค่าทรัพย์สิน

ค่านายหน้า

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIF(B2:B5,"<23000")

ค่าเฉลี่ยของค่านายหน้าทั้งหมดน้อยกว่า 23000 ค่านายหน้าสามรายการจากสี่ค่าตรงตามเงื่อนไข และมีค่าทั้งหมดเป็น 42000

14000

=AVERAGEIF(A2:A5,"<250000")

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่น้อยกว่า 250000 มูลค่าทรัพย์สินสองจากสี่รายการตรงตามเงื่อนไขนี้ และมูลค่าทั้งหมดคือ 300000

150000

=AVERAGEIF(A2:A5,"<95000")

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่น้อยกว่า 95000 เนื่องจากมีมูลค่าทรัพย์สิน 0 รายการที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ ฟังก์ชัน AVERAGEIF จะส่งกลับข้อผิดพลาด #DIV/0! เนื่องจากจะพยายามหารด้วย 0

#DIV/0!

=AVERAGEIF(A2:A5,">250000",B2:B5)

ค่าเฉลี่ยของค่านายหน้าทั้งหมดที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 250000 ค่านายหน้าสองรายการตรงตามเงื่อนไขนี้ และมีมูลค่าทั้งหมด 49000

24500

ตัวอย่าง 2

ภูมิภาค

กำไร (พันบาท)

ภาคตะวันออก

45678

ภาคตะวันตก

23789

ภาคเหนือ

-4789

ภาคใต้ (สำนักงานใหม่)

0

ภาคตะวันตกตอนกลาง

9678

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIF(A2:A6,"=ภาคตะวันตก*",B2:B6)

ค่าเฉลี่ยของกำไรทั้งหมดของภาคตะวันตกและภาคตะวันตกกลาง

16733.5

=AVERAGEIF(A2:A6,"<>*(สำนักงานใหม่)",B2:B6)

ค่าเฉลี่ยของกำไรทั้งหมดของทุกภาคยกเว้นสำนักงานใหม่

18589

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×