ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIFS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ไวยากรณ์

AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGEIFS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Average_range    จำเป็น เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่จะหาค่าเฉลี่ย รวมถึงตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • Criteria_range1, criteria_range2, ...    ต้องระบุ Criteria_range1 ส่วน criteria_ranges อื่นๆ ที่ตามมาจะใส่หรือไม่ก็ได้ ช่วง 1 ถึง 127 ช่วงที่ใช้ประเมินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • Criteria1, criteria2, ...    Criteria1 (ต้องระบุ) คือเกณฑ์ที่ตามมาจะระบุหรือไม่ก็ได้ เกณฑ์ 1 ถึง 127 เกณฑ์ในรูปแบบตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือข้อความที่กําหนดเซลล์ที่จะถูกหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เกณฑ์สามารถแสดงเป็น 32, "32", ">32", "แอปเปิล" หรือ B4

ข้อสังเกต

 • ถ้า average_range มีค่าว่างหรือมีค่าเป็นข้อความ AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าเซลล์ใดในช่วงของเกณฑ์ว่างเปล่า AVERAGEIFS จะถือว่าเซลล์นั้นมีค่าเป็น 0

 • เซลล์ในช่วงที่มีค่าเป็น TRUE จะประเมินเป็น 1 และเซลล์ในช่วงที่มีค่าเป็น FALSE จะประเมินเป็น 0 (ศูนย์)

 • แต่ละเซลล์ใน average_range จะถูกใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยก็ต่อเมื่อเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันทั้งหมดที่ระบุเป็นจริงสำหรับเซลล์นั้น

 • ไม่เหมือนกับช่วงและอาร์กิวเมนต์ของเกณฑ์ในฟังก์ชัน AVERAGEIF ใน AVERAGEIFS แต่ละ criteria_range ต้องมีขนาดและรูปร่างเหมือนกับ sum_range

 • ถ้าเซลล์ใน average_range ไม่สามารถแปลให้เป็นตัวเลขได้ AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าไม่มีเซลล์ใดตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด AVERAGEIFS จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เครื่องหมายคําถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในเกณฑ์ได้ เครื่องหมายคําถามจะตรงกับอักขระตัวเดียว เครื่องหมายดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวตามลําดับ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคําถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน AVERAGEIFS จะวัดแนวโน้มส่วนกลาง ซึ่งเป็นตําแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ มาตรการสามประการที่พบมากที่สุดของแนวโน้มภาคกลางคือ:

 • เฉลี่ย     ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคํานวณได้โดยการเพิ่มกลุ่มตัวเลข แล้วหารด้วยจํานวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเป็น 5

 • มัธยฐาน     ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ จํานวนครึ่งหนึ่งจะมีค่าที่มากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • โหมด     ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข ตัวอย่างเช่น โหมดของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สําหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มศูนย์กลางทั้งสามวิธีนี้เหมือนกันทั้งหมด สําหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข ค่าการแจกแจงอาจแตกต่างกัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

นักเรียน

ครั้งที่หนึ่ง

ครั้งที่สอง

ครั้งสุดท้าย

คำถาม

คำถาม

การสอบ

เกรด

เกรด

เกรด

Emilio

75

85

87

Julie

94

80

88

Hans

86

93

ไม่สมบูรณ์

Frederique

ไม่สมบูรณ์

75

75

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIFS(B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90")

ค่าเฉลี่ยเกรดของแบบทดสอบแรกที่อยู่ระหว่าง 70 และ 90 สําหรับนักเรียนทุกคน (80.5) คะแนนที่มีเครื่องหมาย "ไม่สมบูรณ์" จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณ เนื่องจากไม่ใช่ค่าตัวเลข

75

=AVERAGEIFS(C2:C5, C2:C5, ">95")

ค่าเฉลี่ยเกรดของแบบทดสอบที่สองที่มากกว่า 95 สําหรับนักเรียนทุกคน เนื่องจากไม่มีคะแนนมากกว่า 95 #DIV0! จะถูกส่งกลับ

#DIV/0!

=AVERAGEIFS(D2:D5, D2:D5, "<>ไม่สมบูรณ์", D2:D5, ">80")

ค่าเฉลี่ยเกรดสอบขั้นสุดท้ายที่มากกว่า 80 สําหรับนักเรียนทุกคน (87.5) คะแนนที่มีเครื่องหมาย "ไม่สมบูรณ์" จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณ เนื่องจากไม่ใช่ค่าตัวเลข

87.5

ตัวอย่าง 2

ชนิด

ราคา

เมือง

จำนวนห้องนอน

โรงรถ

Cozy Rambler

230000

Issaquah

3

ไม่มี

Snug Bungalow

197000

Bellevue

2

มี

Cool Cape Codder

345678

Bellevue

4

มี

Splendid Split Level

321900

Issaquah

2

มี

Exclusive Tudor

450000

Bellevue

5

มี

Classy Colonial

395000

Bellevue

4

ไม่มี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGEIFS(B2:B7, C2:C7, "Bellevue", D2:D7, ">2",E2:E7, "Yes")

ราคาเฉลี่ยของบ้านใน Bellevue ที่มีอย่างน้อย 3 ห้องนอน และมีโรงรถ

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7, C2:C7, "Issaquah", D2:D7, "<=3",E2:E7, "No")

ราคาเฉลี่ยของบ้านใน Issaquah ที่มีตั้งแต่ 3 ห้องนอน และไม่มีโรงรถ

230000

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×