ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ CHISQ. TEST ส่งกลับค่าจากการแจกแจงแบบไคสแควร์ (χ2) ของการแจกแจงทางสถิติและระดับความเป็นอิสระที่เหมาะสม คุณสามารถใช้การทดสอบ χ2 เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตามสมมติฐานจะได้รับการตรวจสอบโดยการทดลองหรือไม่

ไวยากรณ์

CHISQ.TEST(actual_range,expected_range)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.TEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Actual_range     จำเป็น ช่วงของข้อมูลที่มีค่าที่สังเกตได้เพื่อทดสอบกับค่าที่คาดไว้

 • Expected_range     จำเป็น ช่วงของข้อมูลที่มีอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ของผลรวมแถวและผลรวมคอลัมน์กับผลรวมทั้งหมด

ข้อสังเกต

 • ถ้า actual_range และ expected_range มีจำนวนจุดข้อมูลแตกต่างกัน CHISQ.TEST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • การทดสอบ χ2 จะคำนวณสถิติ χ2 โดยใช้สูตร

  สมการ

  โดยที่:

  Aij = ความถี่จริงในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  Eij = ความถี่ที่คาดหมายในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  r = จำนวนแถว

  c = จำนวนคอลัมน์

 • ค่าน้อยของ χ2 คือตัวบ่งชี้ความเป็นอิสระ ตามที่สามารถดูได้จากสูตร χ2 จะเป็นบวกหรือ 0 เสมอ และจะเป็น 0 ถ้า Aij = Eij ทุก i,j เท่านั้น

 • CHISQ. TEST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติ χ2 มีค่าสูงเท่ากับค่าที่คํานวณโดยสูตรข้างต้นอาจเกิดขึ้นจากความเป็นอิสระได้ ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นนี้ CHISQ TEST จะใช้การแจกแจง χ2 ที่มีจํานวนองศาความเป็นอิสระที่เหมาะสมคือ df ถ้า r > 1 และ c > 1 แล้ว df = (r - 1)(c - 1) ถ้า r = 1 และ c > 1 แล้ว df = c - 1 หรือถ้า r > 1 และ c = 1 แล้ว df = r - 1 ไม่อนุญาตให้ใช้ r = c= 1 และ#N/A จะถูกส่งกลับ

 • การใช้ CHISQ TEST จะเหมาะสมที่สุดเมื่อ Eij มีขนาดเล็กเกินไป นักสถิติบางท่านแนะว่าแต่ละ Eij ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ผู้ชาย (ค่าจริง)

ผู้หญิง (ค่าจริง)

คำอธิบาย

58

35

เห็นด้วย

11

25

กลางๆ

10

23

ไม่เห็นด้วย

ผู้ชาย (ค่าที่คาดหมาย)

ผู้หญิง (ค่าที่คาดหมาย)

คำอธิบาย

45.35

47.65

เห็นด้วย

17.56

18.44

กลางๆ

16.09

16.91

ไม่เห็นด้วย

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.TEST(A2:B4,A6:B8)

สถิติ χ2 สำหรับข้อมูลข้างบนคือ 16.16957 ที่มี 2 ระดับของความเป็นอิสระ

0.0003082

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×