ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T ใน Microsoft Excel

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ไวยากรณ์

CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONFIDENCE.T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Alpha     จำเป็น ระดับนัยนัยที่ใช้ในการประมวลผลระดับความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 100*(1 - alpha)% หรืออีกนัยหนึ่ง alpha เท่ากับ 0.05 จะระบุระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

  • Standard_dev     จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรของช่วงข้อมูล และถือว่ารู้จัก

  • ขนาด     จำเป็น ขนาดตัวอย่าง

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ alpha ≥ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า size ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า size เท่ากับ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CONFIDENCE.T(0.05,1,50)

ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของประชากรจากขนาดของตัวอย่าง 50 ที่มีระดับนัยถึง 5% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 โดยยึดตามการแจกแจงแบบ t

0.284196855

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×