ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Create a UML communication diagram

You can create a UML Communication diagram to show the interactions between lifelines that use sequenced messages in a free-form arrangement. First, you open the UML Communication template and pick one of the four template options. Then the UML Communication stencil appears, along with shapes that conform to the UML 2.5 standard.

A sample of a UML communication diagram.

Note: The UML Communication stencil is only available if you are a Visio Plan 2 subscriber. If you have a subscription, make sure you have the latest version of Visio.

 1. Start Visio. Or if you have a file open already, click File > New.

 2. Go to Categories > Software and Database > UML Communication.

 3. Select the blank template or one of the three starter diagrams. If you want to represent collaboration of lifelines by showing interactions between lifelines, make sure to choose the starter diagram in the lower-left corner.

 4. Click Create.

 5. You should see the Shapes window next to the diagram. If you don’t see it, go to View > Task Panes and make sure that Shapes is selected. If you still don’t see it, click the Expand the Shapes window button Expand Shapes Window button on the left.

 6. On the View tab, make sure the check box next to Connection Points is selected. This will make connection points appear when you start connecting shapes.

 7. Now, drag shapes you want to include in your diagram from the Shapes window to the page. To rename text labels, double-click the labels.

When to use

 1. Drag the Actor shape to the page to represent the role of a user or an external system.

 2. Drag the Lifeline shape to the page for each named element that represents an individual participant.

1: Actor shape with "Somebody" text 2: Lifeline shape with ":Coupon" text

Step 1

Drag a message shape to the page, and glue one end to a connection point on another shape. You know it’s glued when there’s a green square around the connection point.

Message shape with one end highlighted in green and connected to lifeline shape

Step 2

Do the same for the other end of the message so that it is also glued to a connection point. You know it’s glued when there’s a green highlight around the point.

Message shape with end highlighted in green and connected to another lifeline shape

Step 3

If you want the message to be asynchronous, right click and choose Asynchronous. Doing that will change the closed arrowhead to an open one.

Message shape, right-click menu, Asynchronous command selected

Overview

 1. First connect lifelines with the Connector Tool.

 2. Then, use the Message and Return Message shapes to show interactions between lifelines.

1 pointing to gray connector line, 2 pointing to message line with text, "4: Execute()"

Step 1

On the Home tab, click the Connector Tool (1). Hover over one of the connection points of a lifeline shape until you see a green highlight (2).

1 pointing to Connector tool, 2 pointing to cursor hovering over green highlighted connection point on lifeline shape

Step 2

Click and drag from the green highlight to a connection point on another lifeline shape until you see a highlight like this.

End of connector line dragged to another lifeline shape, with green highlight around connection point

Step 3

Click the Pointer Tool when you are done connecting the lifeline shapes.

"Click here when you're done" pointing to Pointer Tool command

Step 4

Drag another message shape so that it is parallel to the other line.

Cursor positioning message shape into place next to connector line

Straighten connectors

If a connector is taking too many turns, right-click it, and then click Straight Connector.

Change connector type

You can change a connector type. For example, you can change from an Association to a Directed Association. Right-click the connector, and then click Set Connector Type.

Make dynamic connections instead of point connections

If you anticipate moving shapes a lot, consider making a dynamic connection instead of a point connection.

Move or rotate text on connectors

Most likely you’ll need to rotate or move text on your connector lines. Here’s how to do that:

 1. Click an empty area of the page to deselect anything that may be selected.

 2. On the Home tab, in the Tools group, click the Text Block tool Text Block button

 3. Click the connector that has text your want to rotate or move.

 4. Drag the text block to move it, or rotate it using the Rotation Handle Rotation handle

 5. When you’re done, click the Pointer Tool button Pointer button

  After you switch back to the Pointer Tool button Pointer button , the text keeps the same position relative to the shape. If you use the Pointer Tool Pointer button to drag the text, the shape will also move. To move the text independently of the shape, go back to the Text Block Tool Text Block button .

See Also

UML diagrams in Visio

Create a UML component diagram

Create a UML deployment diagram

Create a UML sequence diagram

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×