DEC2OCT (ฟังก์ชัน DEC2OCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DEC2OCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานสิบไปเป็นฐานแปด

ไวยากรณ์

DEC2OCT(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DEC2OCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือจำนวนเต็มฐานสิบที่คุณต้องการแปลง ถ้าตัวเลขนี้เป็นค่าลบ Places จะถูกละไว้และ DEC2OCT จะส่งกลับจำนวนฐานแปดที่มีอักขระ 10 ตัว (30 บิต) ซึ่งบิตที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือบิตเครื่องหมาย ส่วนที่เหลืออีก 29 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขติดลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือจำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้าละ Places ฟังก์ชัน DEC2OCT จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number < -536,870,912 หรือถ้า Number > 536,870,911 ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า DEC2OCT ต้องการอักขระจำนวนมากกว่าที่ระบุใน Places จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า Places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Places เป็นลบ ฟังก์ชัน DEC2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=DEC2OCT(58, 3)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า 58 เป็นเลขฐานแปด

072

=DEC2OCT(-100)

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

7777777634

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×