×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Design an automated workflow in Visio

Exporting a Visio diagram to Power Automate is only available on the Visio desktop app in English with Visio Plan 2. The feature is available on Current Channel in version 1910 and later. You must also have a free or premium plan with Power Automate or a qualifying Microsoft 365 subscription that includes Power Automate.

Visio and Power Automate now work together to help you get things done faster and simpler. Create a BPMN diagram in Visio and export to Power Automate to automate workflows between your favorite apps and services. For example, you can create a workflow to get notifications when someone submits a form on your website, or collect and organize data for you when someone follows you on Twitter.

Notes: 

 • Not sure what version of Visio you're using? Select File > Account > About Visio to see what plan you have.

 • If you're an Microsoft 365 subscriber, make sure you have the latest version of Office. If you're an IT professional managing the Microsoft 365 update process, check out the channel releases page to learn which updates are provided in each channel.

Design the workflow for Power Automate

 1. Open the Visio desktop app and do either of the following:

  • Select a BPMN diagram that fits your needs by going to New > Templates > Flowchart. Under the Flowchart category, select Microsoft Flow Diagram and choose the template you want to work with.

   Select Basic Flow Diagram from the Flowchart category of Templates.

   Under Templates, select Basic Flow Diagram.

  • Create a blank drawing and add the BPMN stencil by selecting More Shapes > Flowchart > BPMN Basic Shapes.

   Add BPMN Basic Shapes to your shapes.

 2. Modify or design the diagram of your workflow by using the BPMN basic shapes.

Prepare to export

 1. When you're done designing your workflow, select the Process tab and then in the Power Automate group, select Export. The Export pane opens and displays the Flow Mapping tab.

  Select Export in the Microsoft Flow group from the Process tab.

 2. Select a trigger. This is the event that starts your workflow. For example, a purchase request was created.

 3. Under the Map conditions, select either If yes or If no for each gateway connector to create the logic for your workflow. For example, after the request was created, check if it has all the information completed.

 4. Map the shapes to their connectors in Power Automate. To do this, follow the steps below for each shape in your diagram:

  • Select a BPMN shape in your diagram. This opens the Triggers and Actions tab of the Export pane.

  • Search for and select the trigger or action appropriate for that shape. For example, once the budget is approved, set the status as Accepted.

  • Once a trigger or action has been applied, you'll see the icon of the connector above the shape.

 5. Select the Refresh button. Under Resolve issues, check to see if you have any issues that need to be addressed in order to export. Continue to fix any issues and Refresh the pane as needed until there are no more issues.

Export your BPMN diagram to Power Automate

 1. After all issues have been resolved and you're ready to export, select Export to Flow at the top of the Prepare to Export pane.

  In the Prepare to Export pane, select Export to Flow.

 2. In the dialog box, you can rename your flow as needed. You may also be required to sign in to different services depending on what triggers and actions are in your workflow.

 3. Select Create flow to export your diagram to Power Automate. After the flow is created, select Done to close the dialog box. To edit the workflow you've created, you can do so from the Power Automate site.

Reference information for Visio to Power Automate

If you need detailed information to help you create your workflow-ready Visio diagram, click on any of the expanders below. Check out the mapping table for shapes or read about how to avoid common errors when designing your Flow in Visio.

Flow shape

Flow setting

BPMN shape to use

Note: * Using Expanded sub-process shapes are recommended for the ability to make changes inside the loop.

Trigger

Concurrency control: On

Visio shape representing Triggers

Concurrency control: Off

Action

Icon for Action in Microsoft Flow

Timeout: Not defined

USE Task; Loop: none

Visio shape representing Tasks

Timeout: Defined

Condition

Icon for Condition in Microsoft Flow

Condition identifies which block of actions to execute based on the evaluation of condition input.

USE Exclusive gateway with marker

Visio shape representing an exclusive gateway with marker

Apply to each

Icon for Apply to each in Microsoft Flow

Apply to each executes a block of actions to apply to each item in the input array.

Concurrency control: On

USE Expanded sub-process; parallel multi-instance *

Visio shape representing a parallel multi-instance task

OR Task; parallel multi-instance

Visio shape representing a parallel multi-instance task

OR Collapsed sub-process; parallel multi-instance

Visio shape representing a collapsed sub-process, parallel multi-instance

Concurrency control: Off

USE Expanded sub-process; sequential multi-instance *

Visio shape representing a sequential multi-instance task

OR Task; sequential multi-instance

Visio shape representing a sequential multi-instance task

OR Collapsed sub-process; sequential multi-instance

Visio shape representing a collapsed sub-process, sequential multi-instance

Switch

Icon for Switch in Microsoft Flow

Switch identifies a single case to execute based on the evaluation of switch input.

Example: Exclusive gateway with default case

Visio shape representing an exclusive gateway with a switch

Terminate

Icon for Terminate in Microsoft Flow

Terminate ends the execution of a Logic App run.

USE End Event

Do until

Icon for Do until shape in Microsoft Flow

Do until executes a block of actions until a specified condition evaluates to true.

USE Expanded sub-process; Loop: Standard *

Visio shape representing loops

OR Task; Loop: Standard

Visio shape representing loops

OR Collapsed sub-process; Loop: Standard

Visio shape represending a collapsed sub-process loop

Scope

Icon for Scope in Microsoft Flow

Scope encapsulate a block of actions and inherit the last terminal status (Succeeded, Failed, Cancelled) of actions inside.

USE Expanded sub-process

Visio shape representing Tasks

Parallel branch

Microsoft Flow shape for adding a parallel branch

USE Parallel gateway

Note: If using a gateway, parallel gateway shapes should be included at both the opening and closing of the gateway.

Visio shape representing gateways

OR Sequence flow

Visio shape representing sequence flows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×