GROWTH (ฟังก์ชัน GROWTH)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้การเติบโต  ฟังก์ชันใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณหาค่าการเติบโตทางเอ็กซ์โพเนนเชียลโดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ฟังก์ชัน GROWTH จะส่งกลับค่า y สำหรับชุดข้อมูลของค่า x ใหม่ที่คุณระบุ ด้วยการใช้ค่า x และค่า y ที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีต GROWTH กับเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลของค่า x และค่า y ที่มีอยู่

ไวยากรณ์

GROWTH(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GROWTH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Known_y's    (ต้องระบุ) คือชุดของค่า y ที่คุณทราบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่ละคอลัมน์ของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในแถวเดียว แต่ละแถวของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

  • ถ้าตัวเลขใดๆ ใน known_y's เป็นศูนย์หรือค่าลบ ฟังก์ชัน GROWTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • Known_x's    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชุดค่า x ตัวเลือกที่คุณอาจทราบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • อาร์เรย์ known_x's อาจประกอบด้วยชุดของตัวแปรหนึ่งชุดหรือมากกว่า กรณีที่มีการใช้ตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว อาร์เรย์ known_y's และ known_x's อาจจะเป็นช่วงที่มีรูปร่างแบบใดก็ได้ ตราบใดที่ยังมีขนาดของอาร์เรย์เท่ากันอยู่ แต่กรณีที่มีการใช้ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร known_y's ต้องเป็นแบบเวกเตอร์ (ซึ่งหมายความว่า ต้องเป็นช่วงที่มีความสูงหนึ่งแถวหรือความกว้างหนึ่งคอลัมน์)

  • กรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าอาร์เรย์ known_x's อาร์เรย์จะถูกกำหนดเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ที่มีขนาดเท่ากับอาร์เรย์ known_y's

 • New_x's    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือค่า x ใหม่ที่คุณต้องการให้ฟังก์ชัน GROWTH ส่งกลับค่า y ที่สัมพันธ์กัน

  • New_x's จะต้องมีหนึ่งคอลัมน์ (หรือแถว) สำหรับตัวแปรอิสระแต่ละตัว เช่นเดียวกับ known_x's ดังนั้น ถ้า known_y's อยู่ในคอลัมน์เดี่ยว known_x's และ new_x's จะต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน ถ้า known_y's อยู่ในแถวเดี่ยว known_x's และ new_x's จะต้องมีจำนวนแถวเท่ากัน

  • ถ้าค่า new_x's ถูกละไว้ จะถือว่าเป็นค่าเดียวกับ known_x's

  • ถ้าทั้ง known_x's และ new_x's ถูกละไว้ จะถือว่าเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ซึ่งมีขนาดเดียวกันกับ known_y's

 • Const    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือค่าตรรกะที่ระบุว่าให้บังคับให้ค่าคงที่ b เท่ากับ 1 หรือไม่

  • ถ้า const เป็น TRUE หรือละไว้ ค่า b จะถูกคำนวณตามวิธีปกติ

  • ถ้า const เป็น FALSE จะตั้ง b ให้เท่ากับ 1 และจะปรับค่า m เพื่อให้ y = m^x

ข้อสังเกต

 • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์หลังจากเลือกจำนวนเซลล์ที่ถูกต้อง

 • เมื่อใส่ค่าคงที่อาร์เรย์สำหรับอาร์กิวเมนต์ เช่น known_x's ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งค่าในแถวเดียวกันและใช้เครื่องหมายอัฒภาคในการแบ่งแถว

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

เดือน

หน่วย

สูตร (หน่วยที่สัมพันธ์กัน)

11

33,100

32,618

1.2

47,300

47,729

1.3

69,000

69,841

14

102,000

102,197

15

150,000

149,542

16

220,000

218,822

เดือน

สูตร (หน่วยที่ทำนาย)

สูตรที่ใช้ในอาร์เรย์ C2:C7 ข้างบน

17

320,197

=GROWTH(B2:B7,A2:A7)

18

468,536

สูตรที่ใช้ในอาร์เรย์ B9:B10 ข้างบน

=GROWTH(B2:B7,A2:A7,A9:A10)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×