ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งานMDETERM  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ของอาร์เรย์

ไวยากรณ์

MDETERM(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MDETERM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์เรย์    จำเป็น อาร์เรย์ตัวเลขที่มีจํานวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน

ข้อสังเกต

  • โดยสามารถใส่อาร์เรย์เป็นแบบช่วงเซลล์ เช่น A1:C3 ใส่เป็นค่าคงที่แบบอาร์เรย์ เช่น {1,2,3;4,5,6;7,8,9} หรือใส่ชื่อที่ใช้แทนช่วงเซลล์หรือค่าคงที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

  • ฟังก์ชัน MDETERM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาดเมื่อ:

    • เซลล์ใดๆ ในอาร์เรย์ว่างเปล่าหรือมีข้อความอยู่

    • อาร์เรย์มีจำนวนแถวและคอลัมน์ไม่เท่ากัน

  • เมทริกซ์ดีเทอร์มีนต์เป็นตัวเลขที่มาจากค่าในอาร์เรย์ ในอาร์เรย์ที่มีสามแถว และคอลัมน์สามคอลัมน์ A1:C3 ดีเทอร์มินต์จะถูกกําหนดเป็น

MDETERM(A1:C3)
เท่ากับ A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • โดยทั่วไปแล้วเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์จะใช้ในการแก้ปัญหาระบบของสมการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร

  • MDETERM จะคํานวณได้ถูกต้องที่ความแม่นยําประมาณ 16 หลัก ซึ่งอาจไปสู่ข้อผิดพลาดจํานวนเล็กน้อยเมื่อการคํานวณไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ดีเทอร์มิแคนต์ของเมทริกซ์เอกฐานอาจแตกต่างจากศูนย์ด้วย 11-16

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MDETERM(A2:D5)

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ข้างบน

88

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2})

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่เป็นค่าคงที่อาร์เรย์

1

=MDETERM({3,6;1,1})

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ในค่าคงที่อาร์เรย์

-3

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1})

ส่งกลับข้อผิดพลาด เนื่องจากอาร์เรย์มีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ไม่เท่ากัน

#VALUE!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×