Microsoft Teams (ฟรี) ข้อตกลงการสมัครใช้งานออนไลน์

ข้อตกลงการสมัครใช้งาน Microsoft Teams (ฟรี) ออนไลน์ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน หรือถ้าคุณไม่ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการสมัครใช้งานหรือการต่ออายุ จะทำขึ้นระหว่างคุณ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ Microsoft Corporation (“Microsoft”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง และข้อกำหนดบริการออนไลน์, SLA และรายละเอียดข้อเสนอสำหรับการสมัครใช้งานหรือการต่ออายุของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เรามอบการยืนยันการสมัครใช้งานของคุณ หรือวันที่คุณต่ออายุการสมัครใช้งาน ตามความเหมาะสม คำสำคัญจะนิยามไว้ในส่วนที่ 8

 1. การใช้บริการออนไลน์

  1. สิทธิในการใช้งาน เรามอบสิทธิให้คุณเข้าถึงและใช้งานบริการออนไลน์ และติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานของคุณ ตามที่จะอธิบายในข้อตกลงฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิอื่นทั้งหมด

  2. การใช้งานที่สามารถทำได้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกองค์ประกอบ หรือดัดแปลงขีดจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ คุณต้องไม่ปิดใช้งาน แก้ไขข้อมูลโดยประสงค์ร้าย หรือพยายามหลีกเลี่ยงกลไกการเรียกเก็บเงินที่วัดปริมาณการใช้บริการออนไลน์ของคุณ คุณต้องไม่เช่า ปล่อยเช่า ให้ยืม ขายต่อ ถ่ายโอน หรือโฮสต์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อตกลงหรือตามข้อกำหนดบริการออนไลน์ไว้ชัดแจ้ง

  3. ผู้ใช้ คุณเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้

  4. ข้อมูลลูกค้า คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องรักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษาสิทธิในข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้เราให้บริการออนไลน์ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือผูกมัด Microsoft กับคุณหรือบุคคลภายนอก Microsoft ไม่และจะไม่ถือว่ามีข้อผูกมัดกับข้อมูลลูกค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นโดยคุณที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง หรือที่บังคับตามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ คุณยังเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบนโยบายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลลูกค้าเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้

  5. ความรับผิดชอบของบัญชีของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์โดยคุณ คุณต้องแจ้งทีมการสนับสนุนลูกค้าของเราเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีของคุณหรือข้อมูลประจำตัวการรับรองความถูกต้องในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของบริการออนไลน์โดยทันที

  6. การเผยแพร่พรีวิว เราอาจจะเผยแพร่พรีวิว พรีวิวจะให้บริการ “ตามที่เป็น” “พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง” และ “ตามที่พร้อมใช้งานได้” และได้รับการยกเว้นจาก SLA และการรับประกันแบบจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ พรีวิวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการสนับสนุนลูกค้า เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกพรีวิวได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังอาจไม่เผยแพร่พรีวิวให้พร้อมใช้งานโดยทั่วไปได้อีกด้วย

  7. บริการที่มีการจัดการสำหรับ Microsoft Azure คุณสามารถใช้ Microsoft Azure Services เพื่อมอบโซลูชันบริการที่มีการจัดการ โดยมีเงื่อนไขว่า (1) คุณสามารถเข้าถึง กำหนดค่า และดูแล Microsoft Azure Services ได้เพียงผู้เดียว (2) คุณมีสิทธิการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบของ OSE เสมือน ถ้ามี ในโซลูชันบริการที่มีการจัดการ และ (3) บุคคลภายนอกมีสิทธิเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบของแอปพลิเคชันหรือ OSE เสมือนเท่านั้น คุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งาน Microsoft Azure Services โดยบุคคลภายนอกตามข้อตกลงฉบับนี้ การเตรียมใช้งานบริการที่มีการจัดการของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้ (และข้อจำกัดอื่นใดในข้อกำหนดบริการออนไลน์):

   (i) คุณไม่สามารถขายต่อหรือแจกจ่าย Microsoft Azure Services และ

   (ii) คุณไม่สามารถให้อนุญาตผู้ใช้หลายรายเข้าถึงฟีเจอร์ของ Microsoft Azure Services ที่พร้อมใช้งานตามจำนวนผู้ใช้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

  8. ผู้ดูแลระบบสำหรับ Microsoft Teams ฟรี Microsoft Teams (ฟรี) จะเสนอให้คุณเป็นข้อเสนอแบบจำกัดตามที่นิยามไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ถ้าคุณเป็นตัวแทนองค์กร หรือถ้าคุณเป็นผู้ใช้รายแรกที่ลงทะเบียน Microsoft Teams ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจ แสดงว่าคุณคือลูกค้าที่เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ และแสดงว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ เมื่อคุณเชิญให้บุคคลใช้ Microsoft Teams (ฟรี) หรือเมื่อผู้ใช้ที่คุณเชิญได้เชิญผู้ใช้ใหม่ คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้ Microsoft Teams (ฟรี) ของบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนั้น การเตรียมใช้งาน Microsoft Teams (ฟรี) ของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบริการออนไลน์ รวมถึงความเป็นเจ้าของและการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยคุณ ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลลูกค้า และเป็นผู้ให้อนุญาต Microsoft ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า และคำแนะนำเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลลูกค้าไปยัง Microsoft คำแนะนำของคุณอาจรวมถึงการเข้าถึง การควบคุม การใช้ และการลบข้อมูลลูกค้า และคุณจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบข้อผูกมัดทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดบริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุณ (i) ควบคุมและดูแลบัญชีของคุณและของผู้ใช้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนและยุติการเข้าถึง และ (ii) คุณสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณและของผู้ใช้ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารและไฟล์ ผู้ใช้ยังสามารถส่งคำขอเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมดูแลบัญชีของตน เช่น การลบ การเข้าถึง และการควบคุมข้อมูลลูกค้า การเตรียมใช้งานและการลดสิทธิการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ จัดการทีมและแชนเนล จัดการสิทธิในการเข้าถึง โปรดตรวจทานข้อกำหนดบริการออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หน้าที่การควบคุมดูแลและการเป็นตัวแทนที่คุณเป็นผู้ดำเนินการอาจถูกถ่ายโอนและโอนสิทธิให้บุคคลอื่น คุณตกลงที่จะดำเนินการตามคำขอที่สมเหตุสมผลของ Microsoft เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนหน้าที่การควบคุมดูแลหรือการเป็นตัวแทนให้บุคคลรายอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลแก่ผู้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากที่ทราบเกี่ยวกับการเจาะระบบความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 16 ปี เนื่องจาก Microsoft Teams ฟรีมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ถ้าคุณเลือกอัปเกรดเป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ข้อตกลงการชำระเงินทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาอัปเกรด คุณต้องเลือกโดเมนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับองค์กรเพื่อใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด Microsoft Teams คือข้อเสนอแบบจำกัดและอาจมีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพ หรือยุติการให้บริการโดย Microsoft ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อตกลงฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้งานเกินขีดจำกัดตามที่แจ้งให้ทราบคุณตลอดเวลา และตามที่อธิบายไว้ใน https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 การใช้ Microsoft Teams ของคุณอาจถูกระงับ

  9. สมมติฐานการควบคุมของผู้ดูแลระบบถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่องค์กรมอบให้ แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ในเครือ (เช่น นายจ้างหรือโรงเรียน) ที่อยู่ภายใต้คำสั่งซื้อบริการออนไลน์เป็นรายบุคคล คุณมีอำนาจในการใช้โดเมนขององค์กรเพื่อลงทะเบียนการสมัครใช้งานตามขีดจำกัดในฐานะสมาชิกขององค์กร องค์กร ซึ่งเป็นเจ้าของโดเมนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณ อาจเข้าควบคุมและจัดการการใช้บริการออนไลน์ของคุณ ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายขององค์กรของคุณ (“ผู้ดูแลระบบ” ของคุณ) อาจ (i) ควบคุมและดูแลระบบบัญชีของคุณ รวมทั้งปรับเปลี่ยนและยกเลิกการเข้าถึงของคุณและ (ii) เข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณรวมทั้งเนื้อหาการสื่อสารและไฟล์ของคุณ Microsoft อาจแจ้งให้คุณทราบว่าองค์กรเข้าควบคุมบริการออนไลน์ที่ครอบคลุมในการสมัครใช้งานของคุณ แต่ Microsoft ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการแจ้งประกาศดังกล่าว ถ้าองค์กรของคุณดูแลการใช้บริการออนไลน์หรือจัดการผู้เช่าที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานของคุณ ให้ส่งคำขอเรื่องข้อมูลและข้อสอบถามเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าองค์กรของคุณไม่ได้ดูแลการใช้บริการออนไลน์หรือจัดการผู้เช่า ให้ส่งคำขอเรื่องข้อมูลและข้อสอบถามเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ Microsoft

  10. ข้อมูลไดเรกทอรีที่แชร์ เมื่อคุณสั่งซื้อบริการออนไลน์โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนขององค์กร แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ในเครือ (เช่น นายจ้างหรือโรงเรียน) บริการออนไลน์จะเพิ่มคุณลงในไดเรกทอรีผู้ใช้ที่ใช้โดเมนอีเมลเดียวกัน ผู้ใช้บริการออนไลน์รายอื่นภายในโดเมนอีเมลขององค์กรของคุณอาจมองเห็นข้อมูลไดเรกทอรีของคุณ (ชื่อ วันที่ลงทะเบียน และที่อยู่อีเมล)

  11. ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับใช้กับบริการออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงและใช้บริการออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ควบคู่กับการใช้บริการออนไลน์ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดบริการออนไลน์ เรามอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ให้คุณ เราไม่ได้ขาย หลักฐานของสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณคือ (1) ข้อตกลงฉบับนี้ (2) ใบยืนยันคำสั่งซื้อ และ (3) หลักฐานการชำระเงิน สิทธิในการเข้าถึงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณไม่ได้มอบสิทธิในการใช้สิทธิบัตรของ Microsoft หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Microsoft ในซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว

 2. การซื้อบริการ

  1. ข้อเสนอการสมัครใช้งานที่ใช้ได้ พอร์ทัลมีรายละเอียดข้อเสนอของข้อเสนอการสมัครใช้งานที่ใช้ได้ ซึ่งจัดประเภทเป็นหนึ่งประเภทหรือประเภทผสมดังต่อไปนี้:

   (i) ข้อเสนอแบบมีข้อผูกมัด คุณสัญญาล่วงหน้าว่าจะซื้อบริการออนไลน์ตามจำนวนที่ระบุเพื่อใช้งานระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง และชำระเงินล่วงหน้าหรือตามระยะเวลาล่วงหน้าก่อนการใช้งาน ตาม Microsoft Azure Services การใช้งานเพิ่มเติมหรือการใช้งานอื่น (ตัวอย่างเช่น การใช้งานเกินจำนวนตามข้อผูกมัด) จะถือว่าเป็นข้อเสนอการใช้งาน จำนวนตามข้อผูกมัดที่ไม่ได้ใช้ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงจะหมดอายุเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง

   (ii) ข้อเสนอการใช้งาน (หรือที่เรียกว่า ชำระเงินตามปริมาณการใช้งาน) คุณต้องชำระเงินตามการใช้งานจริงของเดือนก่อนหน้าโดยไม่ต้องชำระเงินค่าบริการล่วงหน้า การชำระเงินจะแบ่งตามระยะเวลาในรูปแบบเงินค้างชำระ

   (iii) ข้อเสนอแบบจำกัด คุณจะได้รับปริมาณบริการออนไลน์ที่จำกัดตามข้อตกลงแบบจำกัดโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น การสมัครใช้งานรุ่นทดลองใช้หรือบัญชีฟรี) หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ Microsoft อื่น (ตัวอย่างเช่น MSDN) การเตรียมใช้งานในข้อตกลงฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับราคา ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก การชำระเงิน และการเก็บรักษาข้อมูลจะไม่มีผลบังคับใช้

  2. การสั่งซื้อ

   (i) เมื่อสั่งซื้อหรือต่ออายุการสมัครใช้งาน แสดงว่าคุณยอมรับรายละเอียดข้อเสนอของการสมัครใช้งาน บริการออนไลน์จะให้บริการเป็นแบบ “ตามที่พร้อมใช้งานได้” เว้นแต่ว่ารายละเอียดข้อเสนอจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถสั่งซื้อสำหรับบริษัทในเครือของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ และให้สิทธิผู้ดูแลระบบของบริษัทในเครือของคุณในการจัดการการสมัครใช้งาน แต่บริษัทในเครือจะไม่สามารถสั่งซื้อภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ คุณสามารถมอบหมายสิทธิที่ได้รับภายใต้ส่วนที่ 1.a. ให้บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้งานในธุรกิจภายในของคุณได้ ถ้าคุณมอบสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์หรือการสมัครใช้งานของคุณให้บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีข้อผูกมัดตามข้อตกลงฉบับนี้ และคุณยอมรับว่าจะร่วมรับผิดชอบการกระทำของบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

   (ii) ข้อเสนอบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนจำนวนบริการออนไลน์ที่สั่งซื้อระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงการสมัครใช้งานได้ จำนวนบริการออนไลน์เพิ่มเติมที่เพิ่มลงในการสมัครใช้งานจะหมดอายุเมื่อการสมัครใช้งานสิ้นสุดลง ถ้าคุณลดจำนวนระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง เราอาจคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับการลดจำนวน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วน 3.b.

  3. ราคาและการชำระเงิน การชำระเงินมีวันครบกำหนดและต้องชำระเงินตามรายละเอียดข้อเสนอของการสมัครใช้งานของคุณ

   (i) สำหรับข้อเสนอแบบมีข้อผูกมัด ระดับราคาอาจยึดตามจำนวนบริการออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ ข้อเสนอบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนจำนวนบริการออนไลน์ที่สั่งซื้อระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงและระดับราคาจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะไม่มีผลย้อนหลัง ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงการสมัครใช้งาน ราคาของบริการออนไลน์ตามการสมัครใช้งานของคุณจะไม่เพิ่มขึ้น จากราคาที่โพสต์ในพอร์ทัลขณะที่การสมัครใช้งานของคุณมีผลหรือต่ออายุ เว้นแต่ว่ารายละเอียดข้อเสนอจะระบุไว้ว่าเป็นราคาชั่วคราว หรือสำหรับพรีวิว หรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ราคาทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาหลังการต่ออายุการสมัครใช้งาน

   (ii) สำหรับข้อเสนอการใช้งาน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. การต่ออายุ

   (i) เมื่อต่ออายุการสมัครใช้งาน ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผล และการสมัครใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพอร์ทัลในวันที่คุณต่ออายุการสมัครใช้งาน (“ข้อตกลงการต่ออายุ”) ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการต่ออายุ คุณสามารถปฏิเสธที่จะต่ออายุการสมัครใช้งานได้

   (ii) สำหรับข้อเสนอแบบมีข้อผูกมัด คุณสามารถเลือกต่ออายุการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติหรือยุติการสมัครใช้งานเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลงได้ โดยจะเลือกการต่ออายุอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกได้ตลอดเวลาระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง ถ้าข้อตกลงปัจจุบันมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน เราจะแจ้งการต่ออายุอัตโนมัติให้คุณทราบก่อนที่ข้อตกลงจะสิ้นสุดลง

   (iii) สำหรับข้อเสนอการใช้งาน การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนกว่าคุณจะยุติการสมัครใช้งาน

   (iv) สำหรับข้อเสนอแบบจำกัด จะไม่สามารถต่ออายุได้

  5. การได้รับสิทธิสำหรับเวอร์ชันการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร คุณยอมรับว่าถ้าคุณซื้อข้อเสนอสำหรับการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร คุณต้องผ่านเงื่อนไขการได้รับสิทธิตามที่ระบุไว้ในไซต์ต่อไปนี้:

   (i) สำหรับข้อเสนอการศึกษา เงื่อนไขสำหรับสถาบันการศึกษา (รวมถึง สำนักงานบริหารจัดการหรือคณะกรรมการด้านการศึกษา ห้องสมุดสาธารณะ หรือพิพิธภัณฑ์สาธารณะ) จะอยู่ที่ http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7

   (ii) สำหรับข้อเสนอภาครัฐ เงื่อนไขจะอยู่ที่ http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 และ

   (iii) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เงื่อนไขจะอยู่ที่ http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19

   Microsoft ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการได้รับสิทธิไว้ตลอดเวลา และจะระงับบริการออนไลน์ ถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขการได้รับสิทธิ

  6. ภาษี ราคาจะยังไม่รวมภาษี เว้นแต่ว่าใบแจ้งหนี้จะระบุว่ารวมภาษีแล้ว คุณต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการ การขาย รายได้รวม หรือภาษีธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือภาษีเพิ่มเติม หรือภาษีการฟื้นฟูเพิ่มเติมตามข้อบังคับ หรือจำนวนเงินที่เป็นหนี้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และจำนวนเงินที่เราได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องรับผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องและภาษีอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณมีข้อผูกมัดให้ชำระตามกฎหมาย รวมถึงภาษีใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการแจกจ่ายหรือการเตรียมใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริษัทในเครือของคุณ เราจะรับผิดชอบภาษีทั้งหมดตามรายได้สุทธิ ภาษีรายได้รวมที่กำหนดขึ้นแทนภาษีรายได้หรือกำไร หรือภาษีความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเรา

   ถ้าจำเป็นต้องหักภาษีใดๆ ก็ตามเมื่อคุณทำการชำระเงินให้กับเรา คุณอาจสามารถหักลบภาษีดังกล่าวออกจากจำนวนเงินที่เป็นหนี้และชำระให้กับหน่วยงานภาษีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณต้องเก็บรักษาและส่งใบเสร็จทางการสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารอื่นๆ เราร้องขอเพื่อรับเครดิตภาษีต่างประเทศหรือขอเงินคืน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษีที่หักมีจำนวนต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 3. ข้อตกลง การยุติ และการระงับ

  1. ระยะเวลาของข้อตกลงและการสิ้นสุดข้อตกลง ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลจนกว่าการสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุ สิ้นสุดลง หรือต่ออายุ โดยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน

  2. การยุติการสมัครใช้งาน คุณสามารถยุติการสมัครใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณต้องชำระเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดและเป็นหนี้ก่อนที่การยุติจะมีผล

   (i) การสมัครใช้งานหนึ่งเดือน การสมัครใช้งานที่มีข้อตกลงหนึ่งเดือนจะสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

   (ii) การสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งเดือน ถ้าคุณยุติการสมัครใช้งาน Microsoft Azure Services ภายใน 30 วันนับจากวันที่การสมัครใช้งานของคุณมีผลหรือต่ออายุ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน และคุณต้องชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน 30 วันแรก แต่จะไม่มีการชำระเงินที่ครบกำหนดสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของการสมัครใช้งานที่ยุติ ถ้าคุณยุติการสมัครใช้งาน Microsoft Azure Services เมื่อใดก็ตามระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง คุณต้องชำระเงินสำหรับส่วนที่เหลือของข้อตกลง และจะไม่ได้รับเงินคืน

   (iii) ข้อเสนอแบบจำกัด Microsoft อาจยุติการสมัครใช้งานของคุณเป็นข้อเสนอแบบจำกัดได้ตลอดเวลาระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงได้ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   (iv) การสมัครใช้งานอื่นๆ สำหรับการสมัครใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด ถ้าคุณยุติการสมัครใช้ก่อนที่ข้อตกลงจะสิ้นสุด คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานหนึ่งเดือน และคุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่คุณชำระสำหรับส่วนที่เหลือของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับส่วนที่เหลือของเดือนที่ไม่ได้ใช้งาน

  3. การระงับ เราอาจระงับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ ถ้า: (1) มีเหตุผลที่จำเป็นต้องป้องกันข้อมูลลูกค้าจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) คุณไม่สามารถตอบสนองต่อการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาในส่วนที่ 5 ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม (3) คุณไม่ชำระเงินตามกำหนดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ (4) คุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้หรือคุณละเมิดข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (5) สำหรับข้อเสนอแบบจำกัด การสมัครใช้งานไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดข้อเสนอ ถ้าเกิดเงื่อนไขต่อไปนี้ขึ้นอย่างน้อยหนึ่งประการ:

   (i) สำหรับข้อเสนอแบบจำกัด เราอาจระงับการใช้บริการออนไลน์ การสมัครใช้งาน และบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   (ii) สำหรับการสมัครใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด เราจะระงับส่วนที่สำคัญน้อยที่สุดของบริการออนไลน์และจะมีผลขณะเกิดเงื่อนไขหรือมีความจำเป็นเท่านั้น เราจะแจ้งล่วงหน้าก่อนที่เราจะระงับ เว้นแต่ว่าเรามีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้เชื่อว่าเราต้องระงับทันที เราจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะระงับสำหรับการไม่ชำระเงิน ถ้าคุณไม่แจ้งสาเหตุสำหรับการระงับภายใน 60 หลังจากที่เราทำการระงับ เราอาจยุติการสมัครใช้งานและลบข้อมูลลูกค้าของคุณออกโดยไม่เก็บไว้ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล นอกจากนี้ เรายังอาจยุติการสมัครใช้งานของคุณ ถ้าการใช้บริการออนไลน์ของคุณถูกระงับมากกว่าสองครั้งในระยะเวลา 12 เดือน

 4. การรับประกัน

  1. การรับประกันแบบจำกัด

   (i) บริการออนไลน์ เรารับประกันว่าบริการออนไลน์จะตรงตามข้อกำหนดของ SLA ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง วิธีแก้ไขปัญหาข้อมูลรั่วไหลของคุณตามการรับประกันนี้คือวิธีการใน SLA

   (ii) ซอฟต์แวร์ เรารับประกันเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกว่าซอฟต์แวร์จะทำงานอย่างสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานตามการรับประกันนี้ เราจะเลือก (1) คืนเงินตามราคาซอฟต์แวร์ หรือ (2) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะของคุณ

  2. ข้อยกเว้นของการรับประกันแบบจำกัด การรับประกันแบบจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

   (i) การรับประกันที่บอกเป็นนัย การรับประกัน หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถสงวนสิทธิได้ตามกฎหมายจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่การรับประกันแบบจำกัดเริ่มต้น

   (ii) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือคู่มือหรือคำแนะนำที่เราเผยแพร่ หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

   (iii) การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการไม่ผ่านความต้องการของระบบขั้นต่ำ และ

   (iv) การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมพรีวิวหรือข้อเสนอแบบจำกัด

  3. ข้อสงวนสิทธิ นอกจากการรับประกันนี้ เราไม่ให้การรับประกันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด่วน บอกเป็นนัย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ข้อสงวนสิทธิเหล่านี้จะนำไปใช้ นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาต

 5. การป้องกันการอ้างสิทธิ

  1. การป้องกัน

   (i) เราจะปกป้องคุณเมื่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเครือทำการเรียกร้องว่าผลิตภัณฑ์ ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอก หรือใช้ความลับทางการค้าในทางที่ผิดกฎหมาย

   (ii) คุณจะปกป้องเราจากการอ้างสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่ (1) การใช้ข้อมูลลูกค้า โซลูชันลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือบริการที่คุณมอบให้ในผลิตภัณฑ์ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือนำไปสู่การใช้งานที่ผิดกฎหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความลับ หรือ (2) เกิดจากการละเมิดนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้

  2. ข้อจำกัด ข้อผูกมัดของเราในส่วนที่ 5.a. จะไม่มีผลบังคับใช้กับการอ้างสิทธิหรือรางวัลที่เกิดขึ้นจาก: (i) โซลูชันลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft การดัดแปลงที่คุณทำกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการหรือเอกสารที่คุณจัดทำหรือเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ (ii) การผสมผสานผลิตภัณฑ์กับ หรือความเสียหายต่อมูลค่าต่อข้อมูลลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Microsoft ข้อมูล หรือกระบวนการทางธุรกิจ (iii) การใช้เครื่องหมายการค้าของ Microsoft โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบ เนื่องจากการอ้างสิทธิของบุคคลภายนอก (iv) การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ หรือการใช้ประโยชน์จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ หรือ (v) ผลิตภัณฑ์ที่มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  3. การแก้ไขปัญหา ถ้าเรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าการอ้างสิทธิอยู่ภายใต้ส่วนที่ 5.a.(i) อาจจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะพยายาม: (i) เรียกคืนสิทธิเพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ หรือ (ii) ปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งอื่นที่ทำงานได้เทียบเท่ากัน และแจ้งให้คุณหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าทางเลือกเหล่านี้ไม่มีเหตุผลเชิงพาณิชย์ เราอาจเพิกถอนสิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ และคืนเงินจากการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสิทธิการสมัครใช้งานที่ไม่ได้ใช้

  4. ข้อผูกมัด แต่ละฝ่ายต้องแจ้งอีกฝ่ายเกี่ยวกับการอ้างสิทธิภายใต้ส่วนนี้ทันที ฝ่ายที่ต้องการการปกป้องต้อง (i) มอบการควบคุมอื่นๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการการอ้างสิทธิ และ (ii) ให้ความร่วมมือในการป้องกันการอ้างสิทธิ ฝ่ายที่ให้การปกป้องจะ (1) จ่ายเงินชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และ (2) ชำระเงินตามจำนวนของผลการตัดสินหรือการจัดการขั้นสุดท้ายที่เป็นผลเสีย สิทธิในการป้องกันและการชำระเงินตามคำตัดสิน (หรือการจัดการความยินยอมอื่นๆ) ของทั้งสองฝ่ายภายใต้ส่วนที่ 5 นี้จะใช้ทดแทนกฎหมายทั่วไป หรือสิทธิการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน และแต่ละฝ่ายจะต้องสละสิทธิตามกฎหมายทั่วไปหรือสิทธิที่กำหนดขึ้น

 6. ข้อจำกัดการรับผิด

  1. ข้อจำกัด ภาระหนี้สินรวมของแต่ละฝ่ายสำหรับการอ้างสิทธิทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้มีขีดจำกัดสูงสุดตามจำนวนเงินที่ชำระสำหรับบริการออนไลน์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะเกิดประเด็นฟ้อง และภาระหนี้สินรวมสำหรับบริการออนไลน์ของแต่ละฝ่ายจะไม่สามารถเกินจำนวนเงินที่ชำระสำหรับบริการออนไลน์ระหว่างการสมัครใช้งานได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินของ Microsoft จะมีขีดจำกัดสูงสุด 5,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

  2. ข้อยกเว้น แต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินจากการสูญเสียรายได้ หรือความเสียหายทางอ้อม พิเศษ เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นผลกระทบ เป็นการลงโทษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายจากการสูญเสียกำไร รายได้ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ แม้ว่าฝ่ายดังกล่าวจะตระหนักถึงการสูญเสียหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็ตาม

  3. ข้อยกเว้นของข้อจำกัด ขีดจำกัดของภาระหนี้สินในส่วนนี้มีผลบังคับใช้สูงสุดตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับ: (1) ข้อผูกมัดของทั้งสองฝ่ายภายใต้ส่วนที่ 5 หรือ (2) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย

 7. เบ็ดเตล็ด

  1. การแจ้ง การแจ้งจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่าจัดส่งตามวันที่ได้รับตามที่อยู่ วันที่ที่แสดงบนการแจ้งเมื่อผู้รับได้รับแล้ว วันที่ส่งอีเมล หรือวันที่บนใบยืนยันการจัดส่งของผู้ส่งหรือทางโทรสาร คุณต้องส่งการแจ้งถึง Microsoft ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   เราจะส่งการแจ้งให้คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในบัญชีเป็นที่ติดต่อของคุณสำหรับการแจ้ง Microsoft อาจส่งการแจ้งและข้อมูลอื่นๆ ให้คุณทางอีเมลหรือฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

  2. การถ่ายโอนสิทธิการใช้งานและการมอบหมาย คุณต้องไม่มอบหมายข้อตกลงฉบับนี้บางส่วนหรือทั้งหมดหรือถ่ายโอนสิทธิการใช้งานโดยไม่ได้รับการยินยอมจาก Microsoft

  3. การยินยอมชำระค่าธรรมเนียมของคู่ค้า เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ คุณอาจได้รับโอกาสในการระบุ “ลูกค้าที่ลงทะเบียน” ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานของคุณ เมื่อระบุลูกค้าที่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือการมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการ แสดงว่าคุณยินยอมชำระค่าธรรมเนียมของเราแทนลูกค้าที่ลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมมีไว้สำหรับการสนับสนุนก่อนการขายและอาจรวมถึงการสนับสนุนหลังการขาย ค่าธรรมเนียมจะยึดตาม และจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของคำสั่งซื้อของคุณ ราคาของเราสำหรับบริการออนไลน์จะเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะระบุลูกค้าที่ลงทะเบียนหรือไม่

  4. การคงอยู่ของข้อตกลง ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้สูงสุด

  5. การสละสิทธิการไม่สามารถบังคับใช้การเตรียมใช้งานข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ

  6. ไม่มีการเป็นตัวแทน ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้สร้างการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมลงทุน

  7. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่มีผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในข้อตกลงฉบับนี้

  8. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตพื้นที่ ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐวอชิงตันโดยไม่คำนึงถึงการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่ (i) ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้ควบคุมโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และ (ii) คุณเป็นหน่วยงานรัฐในระดับรัฐหรือท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้จะควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนั้น การดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ต้องเกิดขึ้นในรัฐวอชิงตัน การเลือกเขตอำนาจศาลนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้คู่สัญญาทุกฝ่ายแสวงหาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในเขตอำนาจที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  9. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และจะใช้แทนการสื่อสารก่อนหน้านี้หรือในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขอย่างชัดแจ้งในเอกสารดังกล่าว ข้อกำหนดจะควบคุมตามลำดับความสำคัญ ดังนี้: (1) ข้อตกลงการสมัครใช้งานบริการออนไลน์ของ Microsoft ฉบับนี้ (2) ข้อกำหนดบริการออนไลน์ (3) รายละเอียดข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และ (4) เอกสารอื่นใดในข้อตกลงฉบับนี้

  10. ข้อสัญญาที่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปข้อกำหนดในส่วนที่ 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 และ 8 จะยังคงมีผลหลังจากการยุติหรือการหมดอายุของข้อตกลงฉบับนี้

  11. กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงระเบียบการบริหารการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา ระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อจำกัดผู้ใช้ปลายทาง การใช้งานปลายทาง และข้อจำกัดปลายทางที่ออกโดยสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

  12. เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทุกฝ่ายไม่ต้องรับผิดสำหรับความล้มเหลวในประสิทธิภาพการทำงานอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา (เช่น ไฟไหม้ การระเบิด ไฟดับ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุรุนแรง การหยุดงานประท้วง การกักสินค้า ข้อพิพาทแรงงาน การกระทำของผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหาร สงคราม การก่อการร้าย (รวมถึงการก่อการร้ายทางไซเบอร์) เหตุธรรมชาติ การกระทำหรือการละเลยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การกระทำหรือการละเลยของหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐ (รวมถึงการผ่านกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือการกระทำอื่นๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อบริการออนไลน์)) อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อผูกมัดการชำระเงินของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

  13. สิทธิในการทำสัญญา ถ้าคุณคือบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของหน่วยงาน คุณจะเป็นตัวแทนและมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของหน่วยงานดังกล่าว ถ้าคุณระบุหน่วยงาน หรือคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่หน่วยงานที่คุณเป็นสมาชิกมอบให้ (เช่น นายจ้าง) เกี่ยวกับการซื้อหรือการต่ออายุการสมัครใช้งาน จะถือว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นเจ้าของการสมัครใช้งานตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้

  14. ลูกค้าภาครัฐ ลูกค้าภาครัฐควรปรึกษา Microsoft ก่อนการยอมรับ เมื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ แสดงว่าคุณได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดการจัดซื้อของภาครัฐทั้งหมด

 8. คำจำกัดความ

  การอ้างถึง “วัน” ในข้อตกลงฉบับนี้หมายถึงวันบนปฏิทิน

  “นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้” จะอยู่ในข้อกำหนดบริการออนไลน์

  “บริษัทในเครือ” หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่คู่สัญญาเป็นเจ้าของ ที่เป็นเจ้าของคู่สัญญา หรืออยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สัญญา “ความเป็นเจ้าของ” ตามวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้ หมายถึงการควบคุมส่วนได้ส่วนเสียเกินกว่า 50% ในหน่วยงานหนึ่งๆ

  “ข้อเสนอการใช้งาน” “ข้อเสนอแบบมีข้อผูกมัด” หรือ “ข้อเสนอแบบจำกัด” หมายถึงประเภทของข้อเสนอการสมัครใช้งานและนิยามไว้ในส่วนที่ 2

  “ข้อมูลลูกค้า” นิยามไว้ในข้อกำหนดบริการออนไลน์

  “โซลูชันลูกค้า” นิยามไว้ในข้อกำหนดบริการออนไลน์

  “ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่โฮสต์ในบริการออนไลน์หรือมิฉะนั้นก็ใช้บริการออนไลน์ หรือผู้ใช้โซลูชันลูกค้า

  “โซลูชันบริการที่มีการจัดการ” หมายถึงบริการด้าน IT ที่มีการจัดการที่คุณมอบให้บุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมดูแลและการสนับสนุน Microsoft Azure Services

  “Microsoft Azure Services” นิยามไว้ในข้อกำหนดบริการออนไลน์

  “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft” นิยามไว้ในข้อกำหนดบริการออนไลน์

  “รายละเอียดข้อเสนอ” หมายถึงราคาและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการสมัครใช้งาน ตามที่เผยแพร่ในพอร์ทัล

  “บริการออนไลน์” หมายถึงบริการต่างๆ ที่โฮสต์โดย Microsoft ซึ่งคุณสมัครใช้งานภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

  “ข้อกำหนดบริการออนไลน์” หมายถึงข้อตกลงที่บังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx ข้อกำหนดบริการออนไลน์จะรวมถึงข้อกำหนดที่กำกับดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์โดยคุณ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้

  “พรีวิว” หมายถึงเวอร์ชันตัวอย่าง รุ่นเบต้า หรือเวอร์ชันก่อนเผยแพร่อื่น หรือฟีเจอร์ของบริการออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ที่ Microsoft เสนอให้เพื่อรับคำติชมจากลูกค้า

  “พอร์ทัล” หมายถึงเว็บไซต์ของบริการออนไลน์ที่สามารถดูได้ที่ https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ หรือเว็บไซต์อื่นที่เราระบุ

  “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงบริการออนไลน์ใดๆ ก็ตาม (รวมถึงซอฟต์แวร์)

  “SLA” หมายถึง ข้อผูกมัดที่เราทำขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการและ/หรือประสิทธิภาพของบริการออนไลน์ ตามที่เผยแพร่ไว้ที่ http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ หรือเว็บไซต์อื่นที่เราระบุ

  “ซอฟต์แวร์” หมายถึงซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่เรามอบให้ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณหรือเพื่อใช้กับบริการออนไลน์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง

  “การสมัครใช้งาน” หมายถึงการลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์ตามข้อตกลงที่นิยามไว้ในพอร์ทัล คุณสามารถซื้อการสมัครใช้งานได้หลายรายการ ซึ่งสามารถดูแลแยกกันได้ และจะมีข้อกำหนดของข้อตกลงการสมัครใช้งานบริการออนไลน์ของ Microsoft แยกต่างหาก

  “ระยะเวลาของข้อตกลง” หมายถึงระยะเวลาของการสมัครใช้งาน (เช่น 30 วัน หรือ 12 เดือน)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×