ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ODDFYIELD (ฟังก์ชัน ODDFYIELD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDFYIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDFYIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    (ต้องระบุ) วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ที่ขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อ

 • Maturity    ต้องระบุ คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์ วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ

 • Issue    (ต้องระบุ) คือวันที่ออกจำหน่ายของหลักทรัพย์

 • First_coupon    (ต้องระบุ) คือ วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกของหลักทรัพย์

 • Rate    (ต้องระบุ) คือ อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์

 • Pr    (ต้องระบุ) คือ ราคาของหลักทรัพย์

 • Redemption    (ต้องระบุ) คือมูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

 • Frequency    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งในการชำระค่าตราสารต่อปี frequency = 1 สำหรับการชำระรายปี, frequency = 2 สำหรับการชำระรายครึ่งปี และ frequency = 4 สำหรับการชำระรายไตรมาส

 • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

 • วันที่ชำระค่าซื้อขาย ก็คือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกำหนดชำระไถ่ถอน ก็คือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอน 30 ปี ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผู้ซื้อซื้อพันธบัตรหลังจากนี้หกเดือน ดังนั้น วันที่ออกจำหน่ายพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ส่วนวันที่ทำข้อตกลงของพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ครบกำหนดชำระ ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2581 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 30 ปีหลังจากวันที่ออกจำหน่ายของพันธบัตรเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

 • Settlement, maturity, issue, first_coupon และ basis จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้า settlement, maturity, issue หรือ first_coupon ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDFYIELD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate < 0 หรือถ้า pr ≤ 0 ฟังก์ชัน ODDFYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDFYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDFYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  maturity > first_coupon > settlement > issue

 • Excel จะใช้เทคนิคการคำนวณซ้ำในการคำนวณ ODDFYIELD ฟังก์ชันนี้จะใช้วิธี Newton คำนวณจากสูตรที่ใช้กับฟังก์ชัน ODDFPRICE ผลตอบแทนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยผ่านการคำนวณซ้ำ 100 ครั้งจนกระทั่งราคาประเมินกับตัวเลขตอบแทนที่ให้ใกล้เคียงกับราคา ดู ODDFPRICE สำหรับสูตรที่ ODDFYIELD ใช้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันที่ทำข้อตกลง

1 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วันที่ออกจำหน่าย

1 มีนาคม พ.ศ. 2552

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

5.75%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

84.50

ราคา

100

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

0

หลักเกณฑ์แบบ 30/360

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=ODDFYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ผลลัพธ์ คือ (0.0772 หรือ 7.72%)

7.72%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×