ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PEARSON (ฟังก์ชัน PEARSON)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PEARSON ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน หรือค่า r ดัชนีที่ไม่มีมิติที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ -1.0 ถึง 1.0 และแสดงขอบเขตความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ไวยากรณ์

PEARSON(array1, array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PEARSON มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) คือ ชุดของค่าที่เป็นอิสระ

  • Array2    (ต้องระบุ) คือ ชุดของค่าที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข หรือชื่อ ค่าคงที่อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าไม่มีข้อมูลใน array1 และ array2 หรือมีจำนวนจุดข้อมูลไม่เท่ากัน ฟังก์ชัน PEARSON ก็จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • สูตรสำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน หรือค่า r คือ

    สมการ

    เมื่อ x และ y เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ค่าที่เป็นอิสระ

ค่าที่ไม่เป็นอิสระ

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผล ลัพธ์

=PEARSON(A3:A7,B3:B7)

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สันของชุดข้อมูลข้างบน (0.699379)

0.699379

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×