PV (ฟังก์ชัน PV)

PV ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงินกู้หรือการลงทุนโดยยึดตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ คุณสามารถใช้ FV กับงวดการชำระเงิน การชำระเงินคงที่ (เช่น เงินกู้ยืมโดยการรับจำนองหรือเงินกู้อื่นๆ) หรือมูลค่าในอนาคตที่คุณตั้งค่าไว้

การสอนสร้างสูตร Excel

ใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหา มูลค่าปัจจุบัน (จำนวนเงินกู้) ที่คุณสามารถหาได้ตามชุดการชำระเงินรายเดือน นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชัน PV ในสูตร

หรือใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหา มูลค่าปัจจุบันของเป้าหมายในการลงทุนทางการเงินของคุณได้

ไวยากรณ์

PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้กู้เงินเพื่อยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ และชำระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนของคุณจะเท่ากับ 10%/12 หรือ 0.83% คุณจะต้องใส่ 10%/12 หรือ 0.83% หรือ 0.0083 ลงในช่องอัตราดอกเบี้ยของสูตร

 • Nper    (ต้องระบุ) คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกู้เงินมาซื้อรถยนต์ในระยะเวลาสี่ปี และผ่อนชำระรายเดือน เงินกู้ของคุณจะเท่ากับ 4*12 (หรือ 48) งวด คุณจะต้องใส่ 48 ลงในช่อง nper ของสูตร

 • Pmt    (ต้องระบุ) คือยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุการผ่อนชำระ โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือภาษี ตัวอย่างเช่น การผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ $10,000 เป็นระยะเวลาสี่ปีโดยมีดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ $263.33 คุณจะใส่ -263.33 ลงในช่อง pmt ของสูตร ถ้าไม่ระบุ pmt คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ fv ไว้ด้วย

 • Fv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือมูลค่าอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าละไว้จะถือว่า fv เท่ากับ 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของหนี้สินเท่ากับ 0) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเก็บเงิน $50,000 เพื่อชำระในโครงการพิเศษเป็นเวลา 18 ปี เงิน $50,000 ก็ถือว่าเป็นมูลค่าในอนาคต คุณสามารถคาดเดาอัตราดอกเบี้ยได้ด้วยวิธีเดิม แล้วระบุว่าคุณต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไร ถ้าไม่ระบุ fv คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pmt ไว้ด้วย

 • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 และใช้ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 ปี ด้วยดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใช้ 12%/12 เป็นค่า rate และใช้ 4*12 เป็นค่า nper ถ้าคุณผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้เป็นรายปี ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

 • ฟังก์ชันต่อไปนี้สามารถนำมาใช้คำนวณเงินรายปีได้

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • เงินรายปีเป็นการชำระเงินสดจำนวนเท่ากันติดต่อกันหลายงวด ตัวอย่างเช่น การกู้เงินซื้อรถหรือการจำนองก็นับเป็นเงินรายปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คำอธิบายสำหรับแต่ละฟังก์ชันของเงินรายปี

 • ในฟังก์ชันเงินรายปี เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น การฝากเงินออมทรัพย์ จะแทนด้วยจำนวนลบ เงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะแทนด้วยจำนวนบวก ตัวอย่างเช่น การฝากเงินเข้าธนาคารในจำนวน $1,000จะแทน วยอาร์กิวเมนต์ -1000 ถ้าคุณเป็นผู้ฝาก และแทนด้วยอาร์กิวเมนต์ 1000 ถ้าคุณเป็นธนาคาร

 • Microsoft Excel จะหาค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ทางการเงินโดยอิงจากอาร์กิวเมนต์อื่นๆ ถ้า rate ไม่มีค่าเป็น 0 การคำนวณจะเป็น

  สมการ

  ถ้า rate เป็น 0 การคำนวณจะเป็น

(pmt * nper) + pv + fv = 0

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

$500.000

จำนวนเงินที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยทุกสิ้นเดือน

8%

อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากเงินที่จ่ายไป

20

จำนวนปีที่จะต้องจ่ายเงิน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PV(A3/12, 12*A4, A2, , 0)

มูลค่าปัจจุบันของเงินรายปีตามเงื่อนไขใน A2:A4

($59,777.15)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×