จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

RANK.EQ (ฟังก์ชัน RANK.EQ)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RANK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ขนาดของตัวเลขจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ ถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่งค่าที่มีลำดับเดียวกัน แล้วลำดับสูงสุดของค่าชุดนั้นจะถูกส่งกลับ

ถ้าคุณเรียงลำดับรายการ ลำดับของตัวเลขจะกลายเป็นตำแหน่งของตัวเลขนั้น

ไวยากรณ์

RANK.EQ(number,ref,[order])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RANK.EQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number    (ต้องระบุ) คือ ตัวเลขที่มีลำดับที่คุณต้องการค้นหา

 • Ref    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์ของรายการตัวเลขหรือการอ้างอิงถึงรายการตัวเลข ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใน Ref จะถูกละไว้

 • Order    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ จำนวนที่ระบุว่าจะจัดลำดับตัวเลขอย่างไร

ข้อสังเกต

 • ถ้า Order เป็น 0 (ศูนย์) หรือละไว้ Excel จะจัดลำดับ Number โดยถือว่า Ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

 • ถ้า Order เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ Excel จะจัดลำดับ Number โดยถือว่า Ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

 • RANK.EQ จะให้ตัวเลขที่ซ้ำกันแก่ลำดับดียวกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขซ้ำที่เกิดขึ้นจะกระทบถึงลำดับของตัวเลขตัวถัดมา ตัวอย่างเช่น ในรายการจำนวนเต็มที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ถ้ามีเลข 10 ปรากฏอยู่สองครั้งและอยู่ในลำดับที่ 5 แล้วเลข 11 จะกลายเป็นลำดับที่ 7 (ไม่มีตัวเลขใดในลำดับที่ 6)

 • ในบางกรณี ผู้ใช้อาจต้องการให้การกำหนดลำดับพิจารณาถึงลำดับที่เท่ากันด้วย ในตัวอย่างข้างต้น ผู้ใช้อาจต้องการให้ตัวเลข 10 มีลำดับที่ปรับแล้วเป็น 5.5 ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มค่าการแก้ไขต่อไปนี้ให้กับค่าที่ถูกส่งกลับโดย RANK.EQ ค่าการแก้ไขนี้เหมาะสำหรับทั้งในกรณีที่คำนวณลำดับจากมากไปหาน้อย (order = 0 หรือละไว้) หรือจากน้อยไปหามาก (order = ค่าที่ไม่ใช่ศูนย์)

  ค่าการแก้ไขสำหรับลำดับที่เท่ากัน=[COUNT(ref) + 1 – RANK.EQ(number, ref, 0) – RANK.EQ(number, ref, 1)]/2

  ในตัวอย่างในเวิร์กบุ๊ก RANK.EQ(A3,A2:A6,1) เท่ากับ 3 ค่าการแก้ไขคือ (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0.5 และลำดับที่ปรับแล้วซึ่งพิจารณาถึงลำดับที่เท่ากันจะเป็น 3 + 0.5 = 3.5 ถ้าตัวเลขเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน ref ค่าการแก้ไขจะเป็น 0 เนื่องจากไม่ต้องปรับ Rank.EQ สำหรับลำดับที่เท่ากัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

7

3.5

3.5

1

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RANK.EQ(A2,A2:A6,1)

อันดับที่ 7 ในรายการที่อยู่ในช่วง A2:A6 เนื่องจากอาร์กิวเมนท์ Order (1) เป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ รายการจะเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

5

=RANK.EQ(A6,A2:A6)

อันดับที่ 2 ในรายการเดียวกัน เนื่องจากอาร์กิวเมนท์ Order ถูกละไว้ ดังนั้นรายการจะถูกเรียงลำดับตามค่าเริ่มต้น คือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

4

=RANK.EQ(A3,A2:A6,1)

อันดับที่ 3.5 ในรายการเดียวกัน

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×