REPT (ฟังก์ชัน REPT)

ฟังก์ชันนี้จะเขียนข้อความซ้ำตามจำนวนครั้งที่ระบุ ใช้ฟังก์ชัน REPT เพื่อเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ของสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

REPT(text,number_times)

Text     คือข้อความที่คุณต้องการทำซ้ำ

number_times     จำนวนบวกซึ่งระบุจำนวนครั้งที่จะเขียนข้อความซ้ำ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number_times เป็น 0 (ศูนย์) ฟังก์ชัน REPT จะส่งกลับ "" (ไม่มีข้อความ)

  • ถ้า number_times ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน REPT ไม่สามารถยาวกว่า 2000 อักขระได้ หรือมิฉะนั้นฟังก์ชัน REPT จะส่งกลับ #VALUE!

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=REPT("*-", 3)

แสดงสตริง 3 ครั้ง (*-*-*-)

=REPT("-",10)

แสดงเส้นประ 10 ครั้ง (----------)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×