ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

RSQ (ฟังก์ชัน RSQ)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ RSQ  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณโมเมนต์แบบเพียร์สันระหว่างจุดข้อมูลใน known_y's และ known_x's สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ ฟังก์ชัน PEARSON ค่า r กำลังสองสามารถแปลความเป็นสัดส่วนของค่าความแปรปรวนใน Y ที่มาจากค่าความแปรปรวนใน X ได้

ไวยากรณ์

RSQ(known_y's,known_x's)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RSQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

 • known_y's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของจุดข้อมูล

 • known_x's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของจุดข้อมูล

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้า known_y's และ known_x's ว่างเปล่า หรือมีจำนวนจุดข้อมูลต่างกัน ฟังก์ชัน RSQ จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • ถ้า known_y's และ known_x's มีเพียง 1 จุดข้อมูล ฟังก์ชัน RSQ จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการสำหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณโมเมนต์แบบเพียร์สัน หรือค่า r คือ

  สมการ

  เมื่อ x และ y เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(known_x’s) และ AVERAGE(known_y’s)

  RSQ จะส่งกลับ r2 ซึ่งเป็นค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ค่า y ที่ทราบแล้ว

ค่า x ที่ทราบแล้ว

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=RSQ(A3:A9, B3:B9)

ค่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณโมเมนต์แบบเพียร์สันระหว่างจุดข้อมูลใน A3:A9 และ B3:B9

0.05795

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×