SINH (ฟังก์ชัน SINH)

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

SINH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ

ข้อสังเกต

สูตรสำหรับไฮเพอร์โบลิกไซน์คือ

สมการ

ตัวอย่างชุดที่ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SINH(1)

ไฮเพอร์โบลิกไซน์ของ (1.175201194)

=SINH(-1)

ไฮเพอร์โบลิกไซน์ของ -1 (-1.175201194)

ตัวอย่างชุดที่ 2

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกไซน์เพื่อประมาณการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสมได้ สมมติว่าการทดลองทางห้องปฏิบัติการมีค่าความแปรผันระหว่าง 0 ถึง 10 วินาที การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการประวัติการทดลองที่รวบรวมไว้แสดงว่าความน่าจะเป็นของการได้ผลลัพธ์ x ที่มีค่าน้อยกว่า t วินาทีนั้นสามารถประมาณได้จากสมการต่อไปนี้

P(x<t) = 2.868 * SINH(0.0342 * t), โดยที่ 0<t<10

เมื่อต้องการคำนวณความน่าจะเป็นที่จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 1.03 วินาที ให้แทนที่ t ด้วย 1.03

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=2.868*SINH(0.0342*1.03)

ความน่าจะเป็นของการได้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 1.03 วินาที (0.101049063)

คุณอาจคาดได้ว่าผลลัพธ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณ 101 ครั้งทุกๆ การทดลอง 1000 ครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×