ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-Test ใช้ T.TEST เพื่อตรวจสอบว่าตัวอย่างสองกลุ่มมาจากประชากรสองกลุ่มที่เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

ไวยากรณ์

T.TEST(array1,array2,tails,type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.TEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1     จำเป็น ชุดข้อมูลชุดแรก

  • Array2     จำเป็น ชุดข้อมูลชุดที่สอง

  • Tails     จำเป็น ระบุจํานวนด้านของการแจกแจง ถ้า tails = 1 แล้ว T.TEST จะใช้การแจกแจงแบบด้านเดียว ถ้า tails = 2 แล้ว T.TEST จะใช้การแจกแจงแบบสองด้าน

  • ชนิด     จำเป็น ชนิดของ t-Test ที่จะปฏิบัติ

พารามิเตอร์

ถ้า type เท่ากับ

จะใช้การทดสอบแบบ

1

คู่

2

ค่าความแปรปรวนที่เท่ากันทั้งสองตัวอย่าง (homoscedastic)

3

ค่าความแปรปรวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละตัวอย่าง (heteroscedastic)

ข้อสังเกต

  • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนข้อมูลไม่เท่ากัน และ type = 1 (คู่) แล้วฟังก์ชัน T.TEST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • อาร์กิวเมนต์ tails และ type จะถูกตัดเศษทิ้งเหลือเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า tails หรือ type ไม่ใช่ตัวเลขแล้ว T.TEST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 แล้ว T.TEST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • T.TEST จะใช้ข้อมูลใน array1 และ array2 เพื่อประมวลผลสถิติ t ที่ไม่ใช่ค่าลบ ถ้า tails=1 ฟังก์ชัน T.TEST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของค่าที่สูงกว่าของสถิติ t ภายใต้สมมติฐานที่ว่า array1 และ array2 คือตัวอย่างจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเหมือนกัน ค่าที่ส่งกลับโดย T.TEST เมื่อ tails=2 เป็นสองฟังก์ชันที่ส่งกลับเมื่อ tails=1 และสอดคล้องกับความน่าจะเป็นของค่าสัมบูรณ์ที่สูงกว่าของสมมติฐาน t-statistic ภายใต้สมมติฐาน "ค่าเฉลี่ยประชากรเดียวกัน"

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล 1

ข้อมูล 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=T.TEST(A2:A10,B2:B10,2,1)

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการทดสอบ t แบบจับคู่โดยมีการแจกแจงแบบสองด้าน

0.196016

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×