ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

T.TEST (ฟังก์ชัน T.TEST)

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการทำ t-test ฟังก์ชัน T.TEST ใช้เพื่อพิจารณาว่าตัวอย่างสองกลุ่มมาจากประชากรสองกลุ่มที่เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งประชากรสองกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

ไวยากรณ์

T.TEST(array1,array2,tails,type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.TEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) ชุดข้อมูลชุดแรก

  • Array2    (ต้องระบุ) ชุดข้อมูลชุดที่สอง

  • Tails    (ต้องระบุ) ระบุจำนวน tail ของการแจกแจง ถ้า tails = 1 ฟังก์ชัน T.TEST จะส่งกลับการแจกแจกแบบด้านเดียว ถ้า tails = 2 ฟังก์ชัน T.TEST จะส่งกลับการแจกแจงแบบสองด้าน

  • Type    (ต้องระบุ) ชนิดของ t-Test ที่จะใช้

พารามิเตอร์

ถ้า type เท่ากับ

จะใช้การทดสอบแบบ

1

คู่

2

ค่าความแปรปรวนที่เท่ากันทั้งสองตัวอย่าง (homoscedastic)

3

ค่าความแปรปรวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละตัวอย่าง (heteroscedastic)

ข้อสังเกต

  • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนข้อมูลไม่เท่ากัน และ type = 1 (คู่) แล้วฟังก์ชัน T.TEST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • อาร์กิวเมนต์ tails และ type จะถูกตัดเศษทิ้งเหลือเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า tails หรือ type ไม่ใช่ตัวเลขแล้ว T.TEST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 แล้ว T.TEST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • T.TEST จะใช้ข้อมูลในอาร์เรย์ 1 และอาร์เรย์ 2 เพื่อคำนวณ t-statistic ที่ไม่ใช่ค่าลบ ถ้า tails=1 แล้ว T.TEST จะส่งกลับความน่าจะเป็นของค่าที่สูงกว่าของ t-statistic ภายใต้สมมติฐานว่าอาร์เรย์ 1 และอาร์เรย์ 2 คือตัวอย่างที่มาจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าที่ส่งกลับโดย T.TEST เมื่อ tails=2 จะเป็นสองเท่าของค่าที่ส่งกลับเมื่อ tails=1 และจะสอดคล้องกับความน่าจะเป็นของค่าสัมบูรณ์ที่สูงกว่าของ t-statistic ภายใต้สมมติฐานว่า "ค่าเฉลี่ยประชากรเท่ากัน"

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล 1

ข้อมูล 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=T.TEST(A2:A10,B2:B10,2,1)

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการทดสอบ t แบบจับคู่โดยมีการแจกแจงแบบสองด้าน

0.196016

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×