ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TTEST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-Test ใช้ TTEST เพื่อตรวจสอบว่าตัวอย่างสองตัวอย่างมาจากประชากรสองกลุ่มที่เหมือนกันสองกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยเหมือนกันหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน T.TEST

ไวยากรณ์

TTEST(array1,array2,tails,type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TTEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1     จำเป็น ชุดข้อมูลชุดแรก

  • Array2     จำเป็น ชุดข้อมูลชุดที่สอง

  • Tails     จำเป็น ระบุจํานวนด้านของการแจกแจง ถ้า tails = 1 โปรแกรม TTEST จะใช้ฟังก์ชันการแจกแจงแบบด้านเดียว ถ้า tails = 2 แล้ว TTEST จะใช้การแจกแจงแบบสองด้าน

  • ชนิด     จำเป็น ชนิดของ t-Test ที่จะปฏิบัติ

ถ้า type เท่ากับ

จะใช้การทดสอบแบบ

1

คู่

2

ค่าความแปรปรวนที่เท่ากันทั้งสองตัวอย่าง (homoscedastic)

3

ค่าความแปรปรวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละตัวอย่าง (heteroscedastic)

ข้อสังเกต

  • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนข้อมูลไม่เท่ากัน และ type = 1 (คู่) แล้วฟังก์ชัน TTEST จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

  • อาร์กิวเมนต์ tails และ type จะถูกตัดเศษทิ้งเหลือเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า tails หรือ type ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน TTEST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 ฟังก์ชัน TTEST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • TTEST จะใช้ข้อมูลใน array1 และ array2 เพื่อประมวลผลสถิติ t ที่ไม่ใช่ค่าลบ ถ้า tails=1 ฟังก์ชัน TTEST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของค่าที่สูงกว่าของสถิติ t ภายใต้สมมติฐานที่ว่า array1 และ array2 คือตัวอย่างจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเหมือนกัน ค่าที่ส่งกลับโดย TTEST เมื่อ tails=2 เป็นสองฟังก์ชันที่ส่งกลับเมื่อ tails=1 และสอดคล้องกับความน่าจะเป็นของค่าสัมบูรณ์ที่สูงกว่าของสถิติ t ภายใต้สมมติฐาน "ค่าเฉลี่ยประชากรเดียวกัน"

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล 1

ข้อมูล 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=TTEST(A2:A10,B2:B10,2,1)

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการทดสอบ t แบบจับคู่โดยมีการแจกแจงแบบสองด้าน ใช้ค่าใน A2:A10 และ B2:B10

0.19602

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×