ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ใช้ YIELD เพื่อคํานวณผลตอบแทนพันธบัตร

ไวยากรณ์

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • การจ่ายเงิน    จำเป็น วันที่ชําระค่าซื้อขายของหลักทรัพย์ วันที่ทําข้อตกลงด้านความปลอดภัยคือวันที่หลังจากวันที่ออกจําหน่ายเมื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ

 • ครบ กำหนด    จำเป็น วันครบกําหนดไถ่จากหลักทรัพย์ วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ความปลอดภัยหมดอายุ

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยรายปีของหลักทรัพย์

 • ประชา สัมพันธ์    จำเป็น ราคาของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

 • ไถ่ ถอน    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

 • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการชําระเงินรายปีความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์การนับจํานวนวันที่จะใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

 • วันที่ทําข้อตกลงคือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดไถ่พ้นคือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีอายุ 30 ปีออกในวันที่ 1 มกราคม 2008 และซื้อโดยผู้ซื้อหกเดือนต่อมา วันที่ออกจําหน่ายคือ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อขายจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ทานจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งเป็น 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ออกจําหน่าย

 • Settlement, Maturity, Frequency และ Basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า settlement หรือ maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate < 0 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า pr ≤ 0 หรือ redemption ≤ 0 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า frequency เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ 1, 2 หรือ 4 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า settlement ≥ maturity ฟังก์ชัน YIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าระยะเวลาการชำระเงินก่อนถึงวันไถ่ถอนที่ระบุไว้ในตราสารมีอยู่ไม่เกินหนึ่งครั้ง ฟังก์ชัน YIELD จะคำนวณดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • A = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย (วันค้างรับ)

  • DSR = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่ไถ่ถอน

  • E = จำนวนวันในงวดของการจ่ายดอกเบี้ย

 • ถ้ามีระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งงวดจนกว่าจะถึงวันไถ่ถอน ฟังก์ชัน YIELD จะคํานวณผ่านการคํานวณซ้ําหนึ่งร้อยครั้ง ความละเอียดใช้วิธีการ Newton โดยยึดตามสูตรที่ใช้สําหรับฟังก์ชัน PRICE ผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าราคาประเมินที่ให้ผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับราคา

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

15-ก.พ.-51

วันที่ทำข้อตกลง

15-พ.ย.-59

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

5.75%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

95.04287

ราคา

$100

มูลค่าไถ่ถอน

2

Frequency คือแบบรายครึ่งปี (ดูเนื้อหาข้างบน)

0

ใช้ Basis แบบ 30/360 (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

ผลตอบแทนของพันธบัตรตามเงื่อนไขข้างบน (0.065 หรือ 6.5%)

6.5%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×