ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อตกลงบริการฉบับนี้ (“ข้อตกลงบริการ”) จะใช้กับบริการสนับสนุน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และเป็นข้อตกลงที่เข้าทำโดยและระหว่างลูกค้าที่ใช้บริการสนับสนุน (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) กับ Microsoft (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) (โดยเรียกคุณกับเราแต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”) ข้อตกลงบริการนี้ไม่ได้ใช้กับบริการมืออาชีพใดๆ (เช่น การสนับสนุน หรือ การให้คำปรึกษา) ที่นำเสนอหรือให้บริการโดยลูกค้าองค์กร (เช่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงธุรกิจและบริการของ Microsoft หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับองค์กรของ Microsoft อื่นๆ)

โดยการซื้อหรือใช้บริการสนับสนุน แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงบริการนี้ การใช้บริการสนับสนุนของคุณ หากจัดไว้ให้บนหรือโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Microsoft ก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าว (เช่น เงื่อนไขในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว ฯลฯ รวมเรียกว่า “TOU”) และนโยบายอื่นใดบนเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ข้อตกลงบริการนี้และ TOU หากมี จะประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณกับ Microsoft ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการสนับสนุน ข้อกำหนดเหล่านี้ของข้อตกลงบริการดังกล่าวมีผลใช้บังคับในกรณีที่เกิดการขัดกันระหว่างข้อกำหนดต่างๆ

Microsoft ขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงบริการสนับสนุนและข้อตกลงบริการนี้ หากการเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาสูงขึ้นหรือลดระดับของบริการสนับสนุนที่ซื้อไว้อย่างมาก จะมีการแจ้งทางอีเมลล่วงหน้า 30 วัน การที่คุณใช้บริการสนับสนุนหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะเท่ากับว่าคุณยอมรับบริการสนับสนุนและข้อตกลงบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยาและคำปฏิเสธการรับประกัน เงื่อนไข และความรับผิดทั้งหมดก่อให้เกิดเป็นรากฐานสำคัญของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา บริการสนับสนุนจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงบริการนี้และ TOU ใดๆ ที่ใช้บังคับเท่านั้น และไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงบริการอื่นใดที่ทำกับ MICROSOFT คุณรับรองว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะแล้วในเขตอำนาจศาลของพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่และคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงบริการนี้

บริการสนับสนุน

บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับตัวแทนการสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชุดงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของ Microsoft (“บริการสนับสนุน”) บริการสนับสนุนอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือการซื้อ (เช่น ที่เป็นบริการที่จ่ายเงินตามการให้บริการแต่ละครั้ง (“บริการ PPI”) หรือโปรแกรมการสมัครสมาชิก) แต่ไม่รวมถึงบริการมืออาชีพ (เช่น การสนับสนุน หรือ การให้คำปรึกษา) ที่นำเสนอหรือให้บริการโดยลูกค้าองค์กร (เช่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงธุรกิจและบริการของ Microsoft หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับองค์กรของ Microsoft อื่นๆ)

 1. การยินยอมสำหรับบริการระยะไกลหรือที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับบริการสนับสนุนสามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft และผู้ให้บริการอื่นๆ ผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูล (เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ ผู้ให้บริการระบบไร้สาย) ในบางกรณี คุณจะไม่ได้รับการบอกกล่าวแยกต่างหากเมื่อซอฟต์แวร์ทำการเชื่อมต่อ โดยการใช้บริการสนับสนุน แสดงว่าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลผ่านบริการสนับสนุน

 2.  การใช้บริการระยะไกลหรือที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลในทางที่ผิด (Misuse) คุณไม่สามารถใช้บริการสนับสนุนในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อ Microsoft บริษัทในเครือของ Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่นใด หรือเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือทำให้ผู้อื่นใช้บริการนี้ในทางที่ด้อยลง คุณไม่สามารถใช้บริการสนับสนุนเพื่อพยายามเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

 3.  การให้ความร่วมมือและความสามารถในการให้การสนับสนุน ความสามารถของ Microsoft ในการให้บริการสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างเต็มที่และตรงตามเวลาของคุณ ตลอดจนความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีสิทธิและซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง

  ซึ่งเป็นไปตามความต้องการขั้นต่ำที่บังคับใช้สำหรับความสามารถในการให้การสนับสนุนที่ได้อธิบายไว้ในนโยบาย Lifecycle ของ Microsoft ก่อนที่ Microsoft สามารถให้บริการสนับสนุน Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบริการสนับสนุนและ/หรือให้เงินคืนเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ ความต้องการของระบบของคุณ หรือการกำหนดค่า หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งทำให้การให้บริการสนับสนุนไม่สามารถเป็นไปได้หรือดำเนินการได้

 4. การสมัครสมาชิก บริการสนับสนุนอาจจัดไว้ให้ผ่านโปรแกรมการสมัครสมาชิกในภูมิภาคของคุณ หากคุณลงทะเบียนโปรแกรมการสมัครสมาชิกสำหรับบริการสนับสนุน การสมัครสมาชิกนั้นจะมีผลบังคับใช้เฉพาะภายใต้บัญชี Microsoft ของคุณที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft บนอุปกรณ์ของคุณ ในการลงทะเบียนและใช้การสมัครสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณ คุณจะถูกขอให้ยืนยันรหัสบัญชี Microsoft (MSA) ของคุณ คุณไม่สามารถแบ่งปันหรือขายการสมัครสมาชิกของคุณได้ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การสมัครสมาชิกของคุณ

 5. บริการ PPI บริการสนับสนุนอาจมีให้ใช้บริการครั้งเดียวเป็นบริการที่มีการชำระเงินต่อเหตุการณ์เป็นครั้งๆ (“บริการ PPI”) สำหรับ บริการสนับสนุนครั้งเดียวบนอุปกรณ์ส่วนตัวโดยมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้แน่นอน

 6. การสำรองข้อมูล คุณเข้าใจว่าข้อมูลอาจสูญหาย ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกล่วงล้ำได้โดยไม่ได้ตั้งใจ และตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นในการสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ สารสนเทศ หรือไฟล์อื่นๆ ใดๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงแผ่นดิสก์และไดรฟ์ทั้งหมด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลของคุณ”) ก่อนที่จะรับบริการสนับสนุน ยิ่งไปกว่านั้น คุณเข้าใจและตกลงว่า Microsoft อาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการสนับสนุน การโอนใดๆ จะกระทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด Microsoft จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการเปิดเผย การสูญหาย หรือการเสียหายของข้อมูลของคุณ

 7. การเข้าถึงระยะไกล ในการให้บริการสนับสนุน Microsoft อาจต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแบบระยะไกล ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของคุณ ดูหน้าจออุปกรณ์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ เราอาจขอให้คุณดาวน์โหลดหรือยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ Microsoft หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลเกิดขึ้น คุณจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลดใดๆ ที่อาจเรียกเก็บ และรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ (เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือผู้ให้บริการระบบไร้สาย) ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นเป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มเติมไปจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการสนับสนุน และเราจะไม่ชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับคุณ

  เราอาจใช้งานเครื่องมือการวินิจฉัยบนอุปกรณ์ของคุณในการพิจารณาว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นไปตามความต้องการขั้นต่ำของระบบหรือไม่ เพื่อที่เราจะได้ให้บริการสนับสนุนบางอย่าง เช่น การอัปเกรด คุณจะต้องตกลงตามขั้นตอนนี้เพื่อที่เราจะได้ให้บริการสนับสนุนเหล่านั้นแก่คุณ หากเราไม่สามารถเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลกับอุปกรณ์ของคุณหรือดำเนินการขั้นตอนด้านบนใดๆ ได้โดยสำเร็จ เราก็อาจไม่สามารถให้บริการสนับสนุนได้

 8. การติดตั้งซอฟต์แวร์/ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้/อำนาจหน้าที่ หากบริการสนับสนุนรวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่ว่าซอฟต์แวร์นั้นจะจัดไว้ให้โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ของคุณและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ก่อนการติดตั้ง โดยการให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันแก่ Microsoft เพื่อให้ติดตั้งหรือโอนในนามของคุณ แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ Microsoft ดำเนินการดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่า Microsoft อาจจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (“EULA”) ในนามของคุณสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม EULA ใดๆ หากคุณร้องขอให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสนับสนุน เราก็จะให้คุณได้รับโอกาสในการตรวจสอบ EULA ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ตรวจสอบ EULA ดังกล่าว คุณเข้าใจและตกลงว่า Microsoft ไม่ได้ควบคุมข้อกำหนด EULA ของบุคคลภายนอกใดๆ และจะไม่ตรวจสอบ EULA ดังกล่าวก่อนที่จะยอมรับ EULA เหล่านั้นในนามของคุณ

 9. การยกเลิกการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุน คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณได้โดยการติดต่อพนักงานที่ให้การสนับสนุนของ Microsoft หรือเราโดยไปที่ https://account.microsoft.com เมื่อการเป็นสมาชิกของคุณใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของเงื่อนไขที่มีอยู่ คุณจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาถัดไป วันที่เรียกเก็บเงินคือวันครบรอบปีของวันที่คุณลงทะเบียนครั้งแรก คุณสามารถตรวจสอบการเรียกเก็บเงินและการลงทะเบียนครั้งแรกของคุณได้ที่ https://account.microsoft.com

  Microsoft ขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณโดยไม่มีการบอกกล่าวหากคุณไม่ได้ชำระเงินตรงตามกำหนดเวลา คุณฝ่าฝืนข้อตกลงบริการนี้ หรือเราพิจารณาเห็นว่าการสมัครสมาชิกถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น หรือนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นเรายังอาจบอกเลิกบริการสนับสนุนหรือการเป็นสมาชิกของคุณหากเราพิจารณาเห็นว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับบริการสนับสนุน

การชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน การคืนเงิน

 1. ข้อมูลการชำระเงินและบัญชี สำหรับการซื้อการสมัครสมาชิกบริการ PPI หรือบริการสนับสนุน คุณจะต้องระบุวิธีการการชำระเงินและข้อมูลที่จำเป็น (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือหมายเลขเช็ค) เราจะไม่รับผิดชอบในการที่ผู้ออกบัตรหรือธนาคารของคุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ จากคุณ โดยเป็นผลมาจากการประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณ หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกบริการสนับสนุน คุณอาจกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณแบบรายเดือน (หากเป็นวิธีการที่มีอยู่ในภูมิภาคของคุณ) หรือรายปีจนกว่าจะถูกยกเลิก

  คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณทางออนไลน์ได้ที่ https://account.microsoft.com) ) คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Microsoft ใช้บัตรหรือข้อมูลบัญชีที่ได้อัปเดตใดๆ ที่ธนาคารผู้ออกบัตรของคุณหรือเครือข่ายการชำระเงินมีให้บริการ คุณตกลงที่จะทำให้ข้อมูลในบัญชีการเรียกเก็บเงินและข้อมูลสำหรับติดต่อของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราอาจดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตามสมควร

 2. ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน โดยการให้ข้อมูลการชำระเงินแก่ Microsoft คุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงิน (ii) รับรองว่าข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ (iii) ให้อำนาจกับ Microsoft ในการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการสนับสนุนโดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า; (ข) ในเวลาที่ซื้อ; (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ; (ง) เป็นงวดสำหรับการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณ เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า

 3. การเรียกเก็บเงินรายเดือน การเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณจะรวมการเรียกเก็บเงินรายเดือนหากมีให้บริการในภูมิภาคของคุณ หากคุณเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนในขณะนี้ จะมีการอัปเกรดให้รวมการเรียกเก็บเงินรายเดือนไว้เมื่อมีการจัดให้มีคุณลักษณะดังกล่าวในภูมิภาคของคุณ แต่คุณสามารถ ‘ปิดใช้งาน’ การเรียกเก็บเงินรายเดือนเมื่อใดก็ได้โดยไปที่ https://account.microsoft.com) หากการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณมีการเรียกเก็บเงินรายปี เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลในแต่ละปีก่อนวันที่เรียกเก็บเงิน เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเรียกเก็บเงินการเป็นสมาชิกสำหรับระยะเวลาถัดไป เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่ นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บเงินการเป็นสมาชิกตามวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันทีเรียกเก็บเงินหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง

 4. ประวัติและข้อผิดพลาดในการชำระเงิน เราจะจัดให้มีประวัติการชำระเงินของคุณทางออนไลน์บนเว็บไซต์การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน (https://account.microsoft.com)) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบประวัติการชำระเงินของคุณและแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดหรือการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องติดต่อเราภายใน 120 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาดหรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับว่าคุณได้ปลดเปลื้องเราจากความรับผิดและการเรียกร้องสิทธิจากการสูญเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาดหรือไม่ได้รับอนุญาต และเราจะไม่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคืนเงิน หาก Microsoft พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน

 5. การคืนเงิน คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณได้ภายใน 30 วันหลังจากการซื้อการสมัครสมาชิกของคุณเป็นครั้งแรกและร้องขอให้มีการคืนเงินหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสนับสนุนของคุณได้ หากคุณหรือ Microsoft ยกเลิกการเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนของคุณหลังจากระยะเวลา 30 วันแรกนี้ เราจะไม่คืนเงินในจำนวนที่คุณได้จ่าย หากคุณได้จ่ายค่าบริการ PPI (ไม่ใช่การเป็นสมาชิก) คุณก็จะสามารถร้องขอให้มีการคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากการซื้อของคุณหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสนับสนุนของคุณได้

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

หากคุณได้รับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในระหว่างที่ได้รับบริการสนับสนุน (ไม่ว่าลิงก์นั้นจะให้ไว้โดย Microsoft หรือฝังอยู่ในเว็บไซต์ที่คุณได้รับบริการสนับสนุน หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม)

คุณยอมรับว่าลิงก์เหล่านี้ได้ให้ไว้เพื่อความง่ายในการอ้างอิงและความสะดวกของคุณเท่านั้น; ไซต์ที่ลิงก์นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft และ Microsoft

จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของลิงก์หรือไซต์ที่ลิงก์อยู่ใดๆ

หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในไซต์ที่ลิงก์อยู่ การจัดให้มีไซต์ที่ลิงก์ก็ไม่ได้เท่ากับเป็นการให้การรับรองเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์ที่ลิงก์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการไซต์นั้นแต่อย่างใด Microsoft

จะไม่รับผิดชอบในการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่นใดของการรับส่งข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ที่ลิงก์ใดๆ

การบอกกล่าว

เมื่อคุณสมัครบริการสนับสนุนและให้ที่อยู่อีเมลของคุณ คุณยินยอมให้ Microsoft บอกกล่าวคุณเกี่ยวกับบริการสนับสนุนหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องบอกกล่าวแก่คุณผ่านทางที่อยู่นั้น คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล

การไม่รับประกันและข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยา

 1. ไม่มีการรับประกัน เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด บริการสนับสนุนได้จัดไว้ให้ “ตามที่เป็น” และ MICROSOFT ขอปฏิเสธและยกเว้นการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด การมีสภาพหรือคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ คุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ/หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสนับสนุน ซอฟต์แวร์ การวินิจฉัย หรือวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดไว้ให้ คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการสนับสนุน

 2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยา หากกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้มีการรับประกันโดยนัย แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงบริการนี้ก็ตาม การแก้ไขเยียวยาที่คุณได้รับในกรณีของบริการสนับสนุนจะจำกัดไว้ตามที่เรากำหนด กล่าวคือ

  • การดำเนินการบริการสนับสนุนใหม่ หรือ

  • การคืนเงินตามราคาที่คุณได้จ่าย (หากมี) สำหรับบริการสนับสนุน

  นี่เป็นการแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข แม้ว่าการแก้ไขเยียวยานั้นจะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาก็ตาม เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะเป็นผู้กำหนดลำดับการจัดวิธีการแก้ไขเยียวยาแบบจำกัดเหล่านี้ คุณอาจได้รับสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งข้อตกลงบริการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อจำกัดความรับผิด

เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

 • หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย คุณจะสามารถเรียกจาก MICROSOFT และผู้ขายของ MICROSOFT ได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงซึ่งไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายสำหรับบริการสนับสนุน (หรือไม่เกิน 5.00 ดอลลาร์สหรัฐหากบริการสนับสนุนนั้นเป็นบริการฟรี) และ

 • คู่สัญญาจะไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูลของคุณ หรือการสูญเสียธุรกิจ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้ บริการสนับสนุนใดๆ หรือวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นใดที่ MICROSOFT จัดไว้ให้ แม้ว่าจะได้มีการแจ้งให้ MICROSOFT ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือความเป็นไปได้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถเล็งเห็นได้ก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้บริการสนับสนุนของคุณ และคุณจะต้องรับผิดจากความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการสนับสนุนดังกล่าว ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายของคุณอนุญาตไว้สูงสุด

  ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับความรับผิดของคู่สัญญาที่มีต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ในกรณีที่มีการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับของตน หรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือสำหรับการฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการกระทำผิดโดยเจตนาโดยคู่สัญญา หรือในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายนั้น บางรัฐและเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

  คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้บริการสนับสนุนของคุณ และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาตามมาเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

คู่สัญญา กฎหมายที่ใช้บังคับ และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท

 • หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐที่คุณอาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงบริการนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน เว้นแต่กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) จะใช้บังคับกับข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวองศาลมลรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุนซึ่งมีการพิจารณาคดีในศาล (ยกเว้นอนุญาโตตุลาการและศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย)

 • หากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ในการตีความข้อตกลงบริการนี้ การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณกับเราได้ยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลในออนแทรีโอสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน

 • หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันในการตีความข้อตกลงบริการนี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด

 • หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Ireland Operations Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (โดยจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนบริษัทในไอร์แลนด์ภายใต้เลขทะเบียน 256796 และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม IE 8256796 U ซึ่งมีที่อยู่ตามทะเบียนคือ 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของไอร์แลนด์ในการตีความข้อตกลงบริการนี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกรณีละเมิด คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลไอร์แลนด์สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน

 • หากคุณอาศัยอยู่ในเอเชียหรือแปซิฟิกใต้ (ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันกับข้อตกลงบริการนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้ บริการสนับสนุน หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จะได้รับการยื่นเรื่องไปยังและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (“SIAC”) กฎเหล่านี้จะผนวกรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง โดยองค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ คำตัดสินนี้อาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการตัดสินในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ

 • หากคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft (China) Company Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ No. 5 Danling Street, Haidian District, Beijing 100080 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับข้อตกลงบริการนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คุณสามารถยื่นข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน (“CIETAC”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ CIETAC ในปักกิ่ง

 • หากคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของญี่ปุ่นกับข้อตกลงบริการนี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลแขวงโตเกียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน

 • หากคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 12th FL. Tower A, The K-Twin Towers, 50, Jongno 1 gil, Jongno-Gu, Seoul 110-150, Korea ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีกับข้อตกลงบริการนี้ คุณกับเรายอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดั้งเดิมแต่เพียงแห่งเดียวของศาลแขวงกรุงโซลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน

 • หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corp. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของไต้หวันในการตีความข้อตกลงบริการนี้ คุณกับเราได้กำหนดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแขวงไทเปเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้หรือบริการสนับสนุน

การใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

การใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ใน (หรือ หากธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา เราหวังว่าจะไม่มีข้อพิพาท แต่หากเรามี คุณและเราก็ตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 60 วัน หากเราไม่สามารถทำได้ คุณและเราจะตกลงให้ใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลต่อหน้าสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association (“AAA”)) ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (“FAA”) และไม่นำไปฟ้องในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่อนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางจะเป็นผู้ตัดสินและคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด ยกเว้นสิทธิที่จำกัดในการตรวจสอบภายใต้ FAA ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การฟ้องร้องโดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินคดีแทน และกระบวนพิจารณาอื่นใดซึ่งบุคคลหนึ่งกระทำการในลักษณะตัวแทน และไม่อนุญาตให้มีการรวมกระบวนพิจารณาคดีแต่ละกระบวนพิจารณาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่ความทุกฝ่าย

 1. ข้อพิพาทที่ครอบคลุม—ทุกประเด็นยกเว้น IP คำว่า “ข้อพิพาท” จะมีความหมายกว้างที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องสิทธิหรือข้อโต้เถียงใดๆ ระหว่างคุณกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงบริการนี้ บริการสนับสนุน การเป็นสมาชิกหรือบัญชีของคุณ ราคาของการเป็นสมาชิกหรือบริการนั้น การโฆษณา การตลาด การสื่อสาร ธุรกรรมการซื้อของคุณ การเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลของคุณ ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงสัญญา การรับประกัน ละเมิด กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือการมีผลของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เรา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา

 2. ส่งไปรษณีย์คำบอกกล่าวข้อพิพาทเป็นลำดับแรก หากคุณมีข้อพิพาทและตัวแทนบริการลูกค้าของเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทนั้นได้ ก็ให้ส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาททางไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาไปยัง Microsoft Corporation ถึง: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 แจ้งให้เราทราบชื่อและที่อยู่ของคุณ วิธีติดต่อคุณ ปัญหาของคุณ และสิ่งที่คุณต้องการ โดยมีแบบฟอร์มให้ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499 เราจะทำเช่นเดียวกันหากเรามีข้อพิพาทกับคุณ หลังจากระยะเวลา 60 วัน คุณหรือเราอาจเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการหากยังไม่ได้ระงับข้อพิพาทนั้น

 3. ตัวเลือกสำหรับศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย แทนที่จะส่งไปรษณีย์คำบอกกล่าวข้อพิพาท คุณก็อาจฟ้องเราในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (หรือ หากธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณ) หรือคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน หากกรณีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของศาล

 4. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ AAA จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าของตน (หรือหากคุณเป็นบุคคลธรรมดาและใช้บริการสนับสนุนเพื่อการใช้ส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน หรือหากทุนทรัพย์ของข้อพิพาทมีจำนวนไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่หรือคุณใช้บริการสนับสนุนอย่างไร ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของตน) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 ในการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้ยื่นแบบฟอร์มซึ่งมีอยู่ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 ไปยัง AAA และส่งไปรษณีย์สำเนามาให้กับเรา ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพิจารณาคดีใดๆ จะดำเนินการทางโทรศัพท์ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพบเหตุอันสมควรให้จัดการพิจารณาคดีต่อหน้าบุคคลแทน การพิจารณาคดีต่อหน้าบุคคลจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (หรือ หากธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณ) หรือคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน โดยให้คุณเป็นผู้เลือก อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้คุณได้รับค่าเสียหายเป็นรายบุคคลเหมือนกับที่ศาลอาจตัดสินได้ อนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินแสดงสิทธิหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับคุณเป็นรายบุคคลเท่านั้นเพื่อทำตามการเรียกร้องสิทธิของคุณ ภายใต้กฎของ AAA ข้อบังคับอนุญาโตตุลการในเขตอำนาจศาลของตน รวมถึงข้อเรียกร้องที่ชี้ขาดได้ใดๆ แต่ศาลมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบังคับใช้ข้อห้ามในการอนุญาโตตุลการแบบกลุ่มหรือในฐานะตัวแทน

 5. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงินในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

  1. ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ เราจะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณโดยทันที และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ หากคุณปฏิเสธข้อเสนอการประนีประนอมยอมความที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของเรา ซึ่งมีขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทของคุณก็จะผ่านกระบวนพิจารณาไปจนถึงการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า “คำชี้ขาด”) และอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้กับคุณมากกว่าข้อเสนอลายลักษณ์อักษรล่าสุดนี้ ทางเราก็จะ (i) ชำระเงินตามคำชี้ขาดหรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า (ii) ชำระเงินค่าทนายความตามสมควรของคุณ หากมี และ (iii) ชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เกิดขึ้นกับทนายความของคุณตามสมควรจากการสืบสวน เตรียมคดี และดำเนินคดีการเรียกร้องสิทธิของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

  2. ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ กฎของ AAA จะใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ

 6. การขัดแย้งกับกฎของ AAA

  ข้อตกลงบริการนี้จะใช้บังคับจนถึงขอบเขตที่ขัดกับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าหรือข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของ AAA

 7. ต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี คุณและเราจะต้องยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทใดๆ ในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โปรดดูย่อหน้า 1 ข้างต้น) ภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สามารถยื่นได้เป็นครั้งแรก มิเช่นนั้นแล้ว การเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกห้ามมิให้ยื่นได้อีกเป็นการถาวร

 8. การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในอนาคต คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำในหัวข้อการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนั้น (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่) โดยการส่งคำบอกกล่าวให้กับเราภายใน 30 วันนับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นทางไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาไปยังที่อยู่ในย่อหน้า 2 ด้านต้น หากคุณทำเช่นนี้ หัวข้อดังกล่าวในฉบับล่าสุดก่อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณปฏิเสธจะมีผลใช้บังคับ

 9. การคงอยู่ของข้อสัญญา

  หากส่วนใดของหัวข้อการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลืออยู่จะยังมีผลบังคับใช้ (กับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลการที่ออกก่อนการดำเนินการใดๆ ของศาลเริ่มต้นขึ้น) เว้นแต่หากการค้นพบส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นอนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลการแบบกลุ่มหรือในฐานะตัวแทน หัวข้อการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×