ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิ

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Excel จะกำหนดค่ามาตราส่วนต่ำสุดและสูงสุดของ แกน ตั้ง (ค่า) หรือที่เรียกว่าแกน y เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดมาตราส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ เมื่อค่าที่ลงจุดในแผนภูมิครอบคลุมช่วงขนาดใหญ่ คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนค่าเป็นมาตราส่วนลอการิทึม หรือที่เรียกว่า มาตราส่วนลอการิทึม

เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนอื่นในแผนภูมิ ให้ดู เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน (ประเภท) ในแผนภูมิ หรือ เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิก แกนตั้ง (ค่า)

   ข้อความแสดงแทน

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก ตัวเลือกแกน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ    ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนค่าเท่านั้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่แกนตั้ง (ค่า) เริ่มต้นหรือสิ้นสุด สำหรับตัวเลือก ต่ำสุด หรือ สูงสุด ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง ต่ำสุด หรือกล่อง สูงสุด คุณสามารถคลิก รีเซ็ต เพื่อคืนค่าเป็นค่าดั้งเดิมได้ ถ้าต้องการ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงของเครื่องหมายขีดหรือเส้นตารางบนแผนภูมิ สำหรับตัวเลือก หน่วยหลัก หรือ หน่วยรอง ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง หน่วยหลัก หรือกล่อง หน่วยรอง คุณสามารถคลิก รีเซ็ต เพื่อคืนค่าเป็นค่าดั้งเดิมได้ ถ้าต้องการ

  3. เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

   หมายเหตุ    เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของค่าบนแกนตั้ง (ค่า) จากล่างขึ้นบน ป้ายชื่อประเภทบนแกนนอน (ประเภท) พลิกจากด้านล่างไปยังด้านบนสุดของแผนภูมิ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของประเภทจากซ้ายไปขวา ป้ายชื่อค่าพลิกจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาของแผนภูมิ

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแกนค่าเป็นลอการิทึม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนลอการิทึม

   หมายเหตุ    ไม่สามารถใช้มาตราส่วนลอการิทึมสำหรับค่าลบหรือศูนย์

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยแสดงผลบนแกนค่า ในรายการ หน่วยแสดงผล ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อที่อธิบายหน่วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อหน่วยแสดงผลบนแผนภูมิ

   เคล็ดลับ    การเปลี่ยนหน่วยแสดงผลมีประโยชน์เมื่อค่าแผนภูมิเป็นตัวเลขจำนวนมากที่คุณต้องการให้ปรากฏสั้นลง และอ่านได้ง่ายขึ้นบนแกน ตัวอย่าง คุณสามารถแสดงค่าแผนภูมิที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 50,000,000 เป็น 1 ถึง 50 บนแกน และแสดงป้ายชื่อซึ่งระบุหน่วยที่แสดงในหลักล้าน

  6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อ ภายใต้ เครื่องหมายขีด ให้เลือกตัวเลือกใดก็ได้ในกล่อง ชนิดหลัก หรือ ชนิดรอง

  7. คลิกกล่องดรอปดาวน์ภายใต้ ป้ายชื่อ แล้วเลือกตำแหน่งป้ายชื่อ

  8. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนนอน (ประเภท) ตัดผ่านแกนตั้ง (ค่า) ภายใต้ แกนนอนตัดที่ ให้คลิก ค่าแกน แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิก ค่าแกนสูงสุด เพื่อระบุว่า แกนนอน (ประเภท) ตัดแกนตั้ง (ค่า) ที่ค่าสูงสุดบนแกน

   หมายเหตุ    เมื่อคุณคลิก ค่าแกนสูงสุด ป้ายชื่อประเภทจะย้ายไปยังด้านตรงข้ามของแผนภูมิ

  ข้อความแสดงแทน

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิก แกนตั้ง (ค่า)

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  รูป Ribbon

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก ตัวเลือกแกน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ    ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนค่าเท่านั้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่แกนตั้ง (ค่า) เริ่มต้นหรือสิ้นสุด สำหรับตัวเลือก ต่ำสุด หรือ สูงสุด ให้คลิก FIXED แล้วพิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง ต่ำสุด หรือกล่อง สูงสุด

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงของเครื่องหมายขีดหรือเส้นตารางบนแผนภูมิ สำหรับตัวเลือก หน่วยหลัก หรือ หน่วยรอง ให้คลิก FIXED แล้วพิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง หน่วยหลัก หรือกล่อง หน่วยรอง

  3. เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

   หมายเหตุ    เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของค่าบนแกนตั้ง (ค่า) จากล่างขึ้นบน ป้ายชื่อประเภทบนแกนนอน (ประเภท) พลิกจากด้านล่างไปยังด้านบนสุดของแผนภูมิ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของประเภทจากซ้ายไปขวา ป้ายชื่อค่าพลิกจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาของแผนภูมิ

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแกนค่าเป็นลอการิทึม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนลอการิทึม

   หมายเหตุ    ไม่สามารถใช้มาตราส่วนลอการิทึมสำหรับค่าลบหรือศูนย์

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยแสดงผลบนแกนค่า ในรายการ หน่วยแสดงผล ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อที่อธิบายหน่วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อหน่วยแสดงผลบนแผนภูมิ

   เคล็ดลับ    การเปลี่ยนหน่วยแสดงผลมีประโยชน์เมื่อค่าแผนภูมิเป็นตัวเลขจำนวนมากที่คุณต้องการให้ปรากฏสั้นลง และอ่านได้ง่ายขึ้นบนแกน ตัวอย่าง คุณสามารถแสดงค่าแผนภูมิที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 50,000,000 เป็น 1 ถึง 50 บนแกน และแสดงป้ายชื่อซึ่งระบุหน่วยที่แสดงในหลักล้าน

  6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อของแผนภูมิ ให้เลือกตัวเลือกในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก, ชนิดเครื่องหมายขีดรอง และ ป้ายชื่อแกน

  7. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนนอน (ประเภท) ตัดผ่านแกนตั้ง (ค่า) ภายใต้ การตัดแกนนอน ให้คลิก ค่าแกน แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิก ค่าแกนสูงสุด เพื่อระบุว่า แกนนอน (ประเภท) ตัวแกนตั้ง (ค่า) ที่ค่าสูงสุดบนแกน

   หมายเหตุ    เมื่อคุณคลิก ค่าแกนสูงสุด ป้ายชื่อประเภทจะย้ายไปยังด้านตรงข้ามของแผนภูมิ

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกนำไปใช้กับ Word 2016 for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก แกน ตั้ง (ค่า) ในรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก บานหน้าต่างรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก ตัวเลือกแกน แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ    ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนค่าเท่านั้น

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่แกนตั้ง (ค่า) เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ของตัวเลือก ค่าน้อยที่สุดหรือ ค่ามากที่สุด ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง ค่าน้อยที่สุดหรือกล่องค่ามากที่สุด คุณสามารถคลิกลูกศร รีเซ็ต เพื่อกลับไปยังค่าเดิมได้ถ้าต้องการ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงของเครื่องหมายขีดและเส้นตารางแผนภูมิ ของตัวเลือก หน่วยหลัก หรือหน่วยรอง ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง หน่วยหลัก หรือกล่องหน่วยรอง คุณสามารถคลิกลูกศร รีเซ็ต เพื่อกลับไปยังค่าเดิมได้ถ้าต้องการ

  3. เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าในลำดับย้อนกลับ

   หมายเหตุ    เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของค่าบนแกนตั้ง (ค่า) จากล่างขึ้นบน ป้ายชื่อประเภทบนแกนนอน (ประเภท) พลิกจากด้านล่างไปยังด้านบนสุดของแผนภูมิ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของประเภทจากซ้ายไปขวา ป้ายชื่อค่าพลิกจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาของแผนภูมิ

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแกนค่าเป็นลอการิทึม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนลอการิทึม

   หมายเหตุ    ไม่สามารถใช้มาตราส่วนลอการิทึมสำหรับค่าลบหรือศูนย์

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยแสดงผลบนแกนค่า ในรายการ หน่วยแสดงผล ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อที่อธิบายหน่วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อหน่วยแสดงผลบนแผนภูมิ

   เคล็ดลับ    การเปลี่ยนหน่วยแสดงผลมีประโยชน์เมื่อค่าแผนภูมิเป็นตัวเลขจำนวนมากที่คุณต้องการให้ปรากฏสั้นลง และอ่านได้ง่ายขึ้นบนแกน ตัวอย่าง คุณสามารถแสดงค่าแผนภูมิที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 50,000,000 เป็น 1 ถึง 50 บนแกน และแสดงป้ายชื่อซึ่งระบุหน่วยที่แสดงในหลักล้าน

  6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อ ภายใต้ เครื่องหมายขีด ให้เลือกตัวเลือกใดก็ได้ในกล่อง ชนิดหลัก หรือ ชนิดรอง

  7. คลิกกล่องดรอปดาวน์ภายใต้ ป้ายชื่อ แล้วเลือกตำแหน่งป้ายชื่อ

  8. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนนอน (ประเภท) ตัดผ่านแกนตั้ง (ค่า) ภายใต้ แกนนอนตัดที่ ให้คลิก ค่าแกน แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิก ค่าแกนสูงสุด เพื่อระบุว่า แกนนอน (ประเภท) ตัดแกนตั้ง (ค่า) ที่ค่าสูงสุดบนแกน

   หมายเหตุ    เมื่อคุณคลิก ค่าแกนสูงสุด ป้ายชื่อประเภทจะย้ายไปยังด้านตรงข้ามของแผนภูมิ

  ข้อความแสดงแทน

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกนำไปใช้กับ Word for Mac 2011 เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้แกนให้คลิกแกน>แกน>ในตัวเลือกแกน

  ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก มาตราส่วน และภายใต้มาตรา ส่วนแกนค่า ให้ปรับเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่แกนตั้ง (ค่า) เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ของตัวเลือก ค่าน้อยที่สุดหรือ ค่ามากที่สุด ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง ค่าน้อยที่สุดหรือกล่องค่ามากที่สุด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงของเครื่องหมายขีดและเส้นตารางแผนภูมิ ของตัวเลือก หน่วยหลัก หรือหน่วยรอง ให้พิมพ์ตัวเลขอื่นในกล่อง หน่วยหลัก หรือกล่องหน่วยรอง

 5. คลิก ตกลง

เพิ่มหรือเปลี่ยนตําแหน่งของป้ายชื่อแกนตั้ง

For a vertical axis, you can add and position the axis on the top or the bottom of the plot area.

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจย้อนกลับสำหรับแท่งแผนภูมิเมื่อเทียบกับแผนภูมิคอลัมน์

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกใช้กับ Word for Mac 2011 เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้แกนให้คลิก>แกนตั้ง แล้วคลิกชนิดของป้ายชื่อแกนที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

เคล็ดลับ

 • เมื่อแผนภูมิแสดงแกนตั้งทุติยภูมิ (ค่า) คุณยังสามารถเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ดู เพิ่มหรือเอาแกนทุติยภูมิออกในแผนภูมิ

 • แผนภูมิ XY (กระจาย) และแผนภูมิฟองแสดงค่าบนทั้งแกนนอน (ประเภท) และแกนตั้ง (ค่า) ในขณะที่แผนภูมิเส้นแสดงค่าบนแกนตั้ง (ค่า) เท่านั้น ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดว่าจะใช้ชนิดแผนภูมิใด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนมาตราส่วนแกนนอน (ประเภท) ของแผนภูมิเส้นได้มากเท่ากับมาตราส่วนแกนตั้ง (ค่า) ที่ใช้ในแผนภูมิ XY (กระจาย) ให้พิจารณาใช้แผนภูมิ XY (กระจาย) แทนแผนภูมิเส้นถ้าคุณต้องเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนั้น หรือแสดงเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีจัดรูปแบบแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนการแสดงแกนแผนภูมิ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×