ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่ใน Microsoft Forms

ไอคอนตกแต่ง เนื้อหาของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ Microsoft Forms กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่ เราได้ทดสอบกับผู้บรรยายและ JAWS แล้วใน Microsoft Edgeแต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ ถ้าโปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานของการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งชื่อและตรวจสอบแบบทดสอบ เพิ่มคำถามในแบบทดสอบ และแชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มสมการลงในคำถาม

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างแบบทดสอบใหม่

สร้างแบบทดสอบ Microsoft Forms ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการประเมินความคืบหน้าของนักเรียนอย่างรวดเร็วและให้คำติชมได้ทันที คุณสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีคำถามที่จำเป็นเพื่อทำให้แบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ แสดงคำแนะนำสำหรับคำถาม และทำเครื่องหมายตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 1. บนหน้าหลักของ Microsoft Forms ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบใหม่" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ"

 2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อให้กับแบบทดสอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ ตัวออกแบบชื่อฟอร์ม" แล้วกด Enter พิมพ์ชื่อสำหรับแบบทดสอบ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายสำหรับแบบทดสอบ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำบรรยายของฟอร์ม" แล้วพิมพ์คำอธิบายของแบบทดสอบ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถาม ตัวเลือก ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความการจัดอันดับหรือ วันที่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของเมนู เพิ่มใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติมที่ยุบ" แล้วกด Enter เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นแล้วกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 6. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" พิมพ์คำถาม

 7. ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้เพิ่มตัวเลือกสองตัวแรกลงในคำถาม กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความตัวเลือกแบบตัวเลือก" แล้วพิมพ์ข้อความตัวเลือก ทำซ้ำกับตัวเลือกที่สอง

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตัวเลือก" แล้วกด Enter และเพิ่มข้อความตัวเลือกตามคำแนะนำด้านบน

 8. เมื่อต้องการกำหนดคำถามด้วยตนเอง คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าคำตอบถูกต้องหรือเพิ่มคำตอบที่ถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณเลือกคำถามแบบตัวเลือก ให้นำทางไปยังข้อความตัวเลือกที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำตอบที่ถูกต้อง" แล้วกด Spacebar

    เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายคำตอบว่าถูกต้อง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม หลายคำตอบแล้วกด Spacebar จากนั้นทำเครื่องหมายทุกคำถามที่คุณต้องการตามคำแนะนำด้านบน

   • สำหรับคำถามแบบ ข้อความ คุณสามารถเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างน้อยหนึ่งคำตอบ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" แล้วกด Enter แล้วพิมพ์คำตอบ เมื่อต้องการเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องเพิ่มเติม ให้กด Enter แล้วพิมพ์คำตอบ จากนั้นกด Enter หลังจากแต่ละรายการ

  • สำหรับคำถามแบบ ตัวเลือก คุณยังสามารถเพิ่มข้อความสำหรับผู้ตอบที่เลือกตัวเลือกเป็นคำแนะนำสำหรับคำถามได้ นำทางไปยังข้อความตัวเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงข้อความไปยังผู้ตอบที่เลือกคำตอบนี้" กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการกำหนดว่าคำถามมีจำนวนคะแนนเท่าใด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คะแนน" แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการบังคับให้ตอบคำถาม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จำเป็น" แล้วกด Spacebar

 9. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้กด Esc

 10. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามเพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Enter จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไปตามที่จำเป็น

เพิ่มสมการลงในคำถามของแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามด้วยสมการเพื่อสร้างแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการเพิ่มสมการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 2. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถาม ตัวเลือก ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ" แล้วกด Enter

 3. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" พิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติมที่ยุบ" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการเมนูทางคณิตศาสตร์" แล้วกด Enter

 5. เมื่อต้องการเพิ่มสมการลงในคำถาม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่สมการ" แล้วกด Spacebar แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์จะเปิดขึ้น

  เมื่อต้องการนำทางในแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกและใส่ตัวเลข ตัวดำเนินการ หรือคีย์ ให้กด Spacebar เมื่อสมการพร้อมแล้ว ให้กด Esc เพื่อปิดแป้นพิมพ์

 6. เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกคำตอบสำหรับสมการในคำถามแบบ ตัวเลือก ให้ใช้ข้อความตัวเลือกที่ Microsoft Forms สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มทั้งหมด" แล้วกด Enter คำตอบที่ถูกต้องจะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติเช่นกัน

  อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถพิมพ์ข้อความตัวเลือกตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 7 สร้างแบบทดสอบใหม่

 7. เมื่อต้องการเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามแบบ ข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" กด Spacebar ใช้แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์เพื่อใส่คำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นกด Esc เพื่อปิดแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์

 8. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้กด Esc

 9. เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์สมการเมื่อสร้างคำถามใหม่โดยไม่มีสมการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบปุ่มเพิ่มเติม" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการเมนูทางคณิตศาสตร์" แล้วกด Enter

แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

ก่อนที่คุณจะแชร์แบบทดสอบกับผู้ตอบ ให้ตรวจสอบแบบทดสอบในการแสดงตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม แสดงตัวอย่าง แล้วกด Enter

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อนำทางไปยังเขตข้อมูลในการแสดงตัวอย่างฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการทดสอบและใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเอง ให้ตอบคำถามและส่งแบบทดสอบตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

 4. เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่าง ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วกด Enter

แชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ

เมื่อแบบทดสอบของคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์ลิงก์แบบทดสอบกับผู้ตอบ

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการแชร์ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม แชร์ แล้วกด Enter

 2. คุณจะได้ยินตัวเลือกสิทธิ์การแชร์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คัดลอก" แล้วกด Enter ลิงก์ไปยังฟอร์มจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. วางลิงก์ เช่น วางลิงก์ไปยังแชนเนล Microsoft Teams หรือข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างฟอร์มใหม่ใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำธีมไปใช้หรือเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มและแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบและแชร์ผลลัพธ์ของฟอร์มและแบบทดสอบของคุณใน Microsoft Forms

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Microsoft Forms

ใช้ Microsoft Forms กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS ที่มีอยู่แล้วใน Safari เพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งชื่อและตรวจสอบแบบทดสอบ เพิ่มคำถามในแบบทดสอบ และแชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มสมการลงในคำถาม

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างแบบทดสอบใหม่

สร้างแบบทดสอบ Microsoft Forms ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการประเมินความคืบหน้าของนักเรียนอย่างรวดเร็วและให้คำติชมได้ทันที คุณสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีคำถามที่จำเป็นเพื่อทำให้แบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ แสดงคำแนะนำสำหรับคำถาม และทำเครื่องหมายตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 1. บนหน้าหลักของ Microsoft Forms ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบใหม่" แล้วกด Return คุณจะได้ยิน: "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ"

 2. กด Ctrl+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ ตัวออกแบบชื่อฟอร์ม" แล้วกด Ctrl+Option+Spacebar เพื่อแก้ไขชื่อเรื่องของแบบทดสอบ พิมพ์ชื่อสำหรับแบบทดสอบ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายสำหรับแบบทดสอบ ให้กดแป้น Tab สองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ขณะนี้คุณอยู่บนปุ่ม" พิมพ์คำอธิบายของแบบทดสอบ

 4. เมื่อแก้ไขชื่อและคำอธิบายของแบบทดสอบเสร็จสิ้น ให้กด Esc

 5. กด Ctrl+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Return เพื่อเพิ่มคำถาม คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 6. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้กด Return

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความการจัดอันดับหรือ วันที่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการแล้วกด Return

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของเมนู เพิ่มใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้วกด Return เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นแล้วกด Return Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 7. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับคำถาม

 8. ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้เพิ่มตัวเลือกสองตัวแรกลงในคำถาม กด Ctrl+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความตัวเลือกแบบตัวเลือก" แล้วพิมพ์ข้อความตัวเลือก ทำซ้ำกับตัวเลือกที่สอง

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กด Ctrl+ Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตัวเลือก" แล้วกด Enter และเพิ่มข้อความตัวเลือกตามคำแนะนำด้านบน

 9. เมื่อต้องการกำหนดคำถามด้วยตนเอง คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าคำตอบถูกต้องหรือเพิ่มคำตอบที่ถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณเลือกคำถามแบบตัวเลือก ให้นำทางไปยังข้อความตัวเลือกที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำตอบที่ถูกต้อง" แล้วกด Spacebar

    เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายคำตอบว่าถูกต้อง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม หลายคำตอบแล้วกด Spacebar จากนั้นทำเครื่องหมายทุกคำถามที่คุณต้องการตามคำแนะนำด้านบน

   • สำหรับคำถามแบบ ข้อความ คุณสามารถเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างน้อยหนึ่งคำตอบ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" แล้วกด Return แล้วพิมพ์คำตอบ เมื่อต้องการเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องเพิ่มเติม ให้กด Return แล้วพิมพ์คำตอบ จากนั้นกด Return หลังจากแต่ละรายการ

  • สำหรับคำถามแบบ ตัวเลือก คุณยังสามารถเพิ่มข้อความสำหรับผู้ตอบที่เลือกตัวเลือกเป็นคำแนะนำสำหรับคำถามได้ นำทางไปยังข้อความตัวเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงข้อความไปยังผู้ตอบที่เลือกคำตอบนี้" กด Return แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการกำหนดว่าคำถามมีจำนวนคะแนนเท่าใด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คะแนน" แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการบังคับให้ตอบคำถาม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จำเป็น" แล้วกด Spacebar

 10. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้กด Esc

 11. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามเพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Return จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไปตามที่จำเป็น

เพิ่มสมการลงในคำถามของแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามด้วยสมการเพื่อสร้างแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการเพิ่มสมการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วกด Return คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 2. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้กด Return

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ" แล้วกด Return

 3. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" พิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" และกด Return กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการเมนูทางคณิตศาสตร์" แล้วกด Return

 5. เมื่อต้องการเพิ่มสมการลงในคำถาม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่สมการ" แล้วกด Spacebar แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์จะเปิดขึ้น

  เมื่อต้องการนำทางในแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกและใส่ตัวเลข ตัวดำเนินการ หรือคีย์ ให้กด Spacebar เมื่อสมการพร้อมแล้ว ให้กด Esc เพื่อปิดแป้นพิมพ์

 6. เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกคำตอบสำหรับสมการในคำถามแบบ ตัวเลือก ให้ใช้ข้อความตัวเลือกที่ Microsoft Forms สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มทั้งหมด" แล้วกด Enter คำตอบที่ถูกต้องจะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติเช่นกัน

  อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถพิมพ์ข้อความตัวเลือกตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 8 สร้างแบบทดสอบใหม่

 7. เมื่อต้องการเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามแบบ ข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" กด Spacebar ใช้แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์เพื่อใส่คำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นกด Esc เพื่อปิดแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์

 8. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้กด Esc

 9. เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์สมการเมื่อสร้างคำถามใหม่โดยไม่มีสมการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วกด Return กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการเมนูทางคณิตศาสตร์" แล้วกด Return

แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

ก่อนที่คุณจะแชร์แบบทดสอบกับผู้ตอบ ให้ตรวจสอบแบบทดสอบในการแสดงตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม แสดงตัวอย่าง แล้วกด Return

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อนำทางไปยังเขตข้อมูลในการแสดงตัวอย่างฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการทดสอบและใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเอง ให้ตอบคำถามและส่งแบบทดสอบตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

 4. เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่าง ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วกด Return

แชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ

เมื่อแบบทดสอบของคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์ลิงก์แบบทดสอบกับผู้ตอบ

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการแชร์ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม แชร์ แล้วกด Return

 2. คุณจะได้ยินตัวเลือกสิทธิ์การแชร์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Return เพื่อเลือก

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คัดลอก" แล้วกด Return ลิงก์ไปยังฟอร์มจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. วางลิงก์ เช่น วางลิงก์ไปยังแชนเนล Microsoft Teams หรือข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างฟอร์มใหม่ใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำธีมไปใช้หรือเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มและแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบและแชร์ผลลัพธ์ของฟอร์มและแบบทดสอบของคุณใน Microsoft Forms

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Microsoft Forms

ใช้ Microsoft Forms กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS ที่มีอยู่แล้วใน Safari เพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ ตรวจสอบแบบทดสอบ และแชร์เพื่อรับการตอบกลับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มคำถามในแบบทดสอบ

คุณสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีคำถามที่จำเป็นเพื่อทำให้แบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ แสดงคำแนะนำสำหรับคำถาม และทำเครื่องหมายตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มสมการลงในคำถามของแบบทดสอบ ให้ใช้ Microsoft Forms บนคอมพิวเตอร์

 1. เพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบายของแบบทดสอบใน Microsoft Forms บนคอมพิวเตอร์

 2. บน iPhone ของคุณ ให้เปิดแบบทดสอบที่คุณต้องการเพิ่มคำถาม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความการจัดอันดับ หรือ วันที่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดคำถามที่คุณต้องการแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของเมนู เพิ่มใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ปัดไปทางขวาแล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องของคำถาม เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้เพิ่มตัวเลือกสองตัวแรกลงในคำถาม ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความตัวเลือกแบบตัวเลือก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความตัวเลือก ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" และแตะหน้าจอสองครั้ง ทำซ้ำกับตัวเลือกที่สอง

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กด Ctrl+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตัวเลือก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง และเพิ่มข้อความตัวเลือกตามที่แนะนำด้านบน

 7. เมื่อต้องการกำหนดคำถามด้วยตนเอง คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าคำตอบถูกต้องหรือเพิ่มคำตอบที่ถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้นำทางไปยังข้อความตัวเลือกที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และปัดจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำตอบที่ถูกต้อง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

    เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายคำตอบว่าถูกต้อง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หลายคำตอบ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นทำเครื่องหมายทุกคำถามที่คุณต้องการตามคำแนะนำด้านบน

   • สำหรับคำถามแบบ ข้อความ คุณสามารถเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างน้อยหนึ่งคำตอบ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" และแตะหน้าจอสองครั้ง แล้วใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำตอบ เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" จากนั้นยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ใส่คำตอบที่ถูกต้องอื่นๆ พิมพ์คำตอบตามที่แนะนำด้านบน

  • สำหรับคำถามแบบ ตัวเลือก คุณยังสามารถเพิ่มข้อความสำหรับผู้ตอบที่เลือกตัวเลือกเป็นคำแนะนำสำหรับคำถามได้ นำทางไปที่ข้อความตัวเลือก ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงข้อความไปยังผู้ตอบที่เลือกคำตอบนี้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" และแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการกำหนดว่าคำถามมีคะแนนเท่าใด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คะแนน" ให้แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" และแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการบังคับให้ตอบคำถาม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสลับจำเป็น" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 8. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำถามที่เลือก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 9. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามเพิ่มเติม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 เป็นต้นไปตามที่จำเป็น

แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

ก่อนที่คุณจะแชร์แบบทดสอบกับผู้ตอบ ให้ตรวจสอบแบบทดสอบในการแสดงตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้แตะด้านบนของหน้าจอโดยใช้สี่นิ้ว จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงตัวอย่าง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาเพื่อนำทางเขตข้อมูลในการแสดงตัวอย่างของฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการทดสอบและใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเอง ให้ตอบคำถามและส่งแบบทดสอบตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

 4. เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่าง ให้แตะที่ด้านบนของหน้าจอโดยใช้สี่นิ้ว จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

แชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ

เมื่อแบบทดสอบของคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์ลิงก์แบบทดสอบกับผู้ตอบ

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ตอบ ให้แตะที่ด้านบนของหน้าจอโดยใช้สี่นิ้ว แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แชร์" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณจะได้ยินตัวเลือกสิทธิ์การแชร์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คัดลอก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ลิงก์ไปยังฟอร์มจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. วางลิงก์ เช่น วางลิงก์ไปยังแชนเนล Microsoft Teams หรือข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างฟอร์มใหม่ใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำธีมไปใช้หรือเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มและแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบและแชร์ผลลัพธ์ของฟอร์มและแบบทดสอบของคุณใน Microsoft Forms

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Microsoft Forms

ใช้ Microsoft Forms กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งชื่อและตรวจสอบแบบทดสอบ เพิ่มคำถามในแบบทดสอบ และแชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มคำถามที่มีสมการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

สร้างแบบทดสอบใหม่

สร้างแบบทดสอบ Microsoft Forms ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการประเมินความคืบหน้าของนักเรียนอย่างรวดเร็วและให้คำติชมได้ทันที คุณสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีคำถามที่จำเป็นเพื่อทำให้แบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ แสดงคำแนะนำสำหรับคำถาม และทำเครื่องหมายตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 1. บนหน้าหลักของ Microsoft Forms ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ"

 2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อให้กับแบบทดสอบ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แบบทดสอบที่ไม่มีชื่อ ตัวออกแบบชื่อฟอร์ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่อง เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายสำหรับแบบทดสอบ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "กล่องข้อความสำหรับคำบรรยายของฟอร์ม" และแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำอธิบาย เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 4. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความ หรือ การจัดอันดับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดคำถามที่คุณต้องการแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ วันที่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "วันที่" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ส่วนท้ายของเมนู เพิ่มใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "่ยุบเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ปัดไปทางขวาแล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 6. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องของคำถาม เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 7. ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้เพิ่มตัวเลือกสองตัวแรกลงในคำถาม ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องข้อความสำหรับข้อความตัวเลือกแบบตัวเลือก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความตัวเลือก ปัดลงแล้วไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์ ทำซ้ำกับตัวเลือกที่สอง

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กด Ctrl+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตัวเลือก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง และเพิ่มข้อความตัวเลือกตามที่แนะนำด้านบน

 8. เมื่อต้องการกำหนดคำถามด้วยตนเอง คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าคำตอบถูกต้องหรือเพิ่มคำตอบที่ถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้นำทางไปยังข้อความตัวเลือกที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และปัดจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำตอบที่ถูกต้อง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

    เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายคำตอบว่าถูกต้อง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หลายคำตอบ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นทำเครื่องหมายทุกคำถามที่คุณต้องการตามคำแนะนำด้านบน

   • สำหรับคำถามแบบ ข้อความ คุณสามารถเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างน้อยหนึ่งคำตอบ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" และแตะหน้าจอสองครั้ง แล้วใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำตอบ เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" จากนั้นยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ใส่คำตอบที่ถูกต้องอื่นๆ พิมพ์คำตอบตามที่แนะนำด้านบน

  • สำหรับคำถามแบบ ตัวเลือก คุณยังสามารถเพิ่มข้อความสำหรับผู้ตอบที่เลือกตัวเลือกเป็นคำแนะนำสำหรับคำถามได้ นำทางไปที่ข้อความตัวเลือก ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงข้อความไปยังผู้ตอบที่เลือกคำตอบนี้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการกำหนดว่าคำถามมีคะแนนเท่าใด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องข้อความสำหรับคะแนน" ให้แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการบังคับให้ตอบคำถาม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสลับจำเป็น" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 9. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำถาม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 10. เมื่อต้องการเพิ่มคำถามเพิ่มเติม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไปตามที่จำเป็น

เพิ่มสมการลงในคำถามของแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามด้วยสมการเพื่อสร้างแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการเพิ่มสมการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มใหม่" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเพิ่มคำถาม คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก"

 2. เมื่อต้องการเลือกชนิดคำถาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ตัวเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเลือกคำถามแบบ ข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. คุณจะได้ยิน: "ชื่อเรื่องของคำถาม" ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องของคำถาม เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติมที่ยุบ” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่เลือก คณิตศาสตร์" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มสมการลงในคำถาม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่สมการ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์จะเปิดขึ้น

  เมื่อต้องการนำทางในแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลือกและใส่ตัวเลข ตัวดำเนินการ หรือคีย์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อสมการพร้อมแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อปิดแป้นพิมพ์คณิตศาสตร์

 6. เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลือกคำตอบสำหรับสมการในคำถามแบบ ตัวเลือก ให้ใช้ข้อความตัวเลือกที่ Microsoft Forms สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เพิ่มทั้งหมด" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คำตอบที่ถูกต้องจะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติเช่นกัน

  อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถพิมพ์ข้อความตัวเลือกตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 7 สร้างแบบทดสอบใหม่

 7. เมื่อต้องการเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามแบบ ข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำตอบ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง และใช้แป้นพิมพ์คณิตศาสตร์เพื่อพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 8. เมื่อแก้ไขคำถามเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำถาม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 9. เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์สมการเมื่อสร้างคำถามใหม่โดยไม่มีสมการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือก คณิตศาสตร์" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

ก่อนที่คุณจะแชร์แบบทดสอบกับผู้ตอบ ให้ตรวจสอบแบบทดสอบในการแสดงตัวอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้ปัดขึ้นและลง แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงตัวอย่าง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาเพื่อนำทางเขตข้อมูลในการแสดงตัวอย่างของฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการทดสอบและใช้แบบทดสอบด้วยตัวคุณเอง ให้ตอบคำถามและส่งแบบทดสอบตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

 4. เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่าง ให้ปัดขึ้นและลง จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

แชร์แบบทดสอบเพื่อรับการตอบกลับ

เมื่อแบบทดสอบของคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์ลิงก์แบบทดสอบกับผู้ตอบ

 1. ในแบบทดสอบที่คุณต้องการแชร์ ให้ปัดขึ้นและลง จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แชร์" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณจะได้ยินตัวเลือกสิทธิ์การแชร์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง และปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คัดลอก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ลิงก์ไปยังฟอร์มจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. วางลิงก์ เช่น วางลิงก์ไปยังแชนเนล Microsoft Teams หรือข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างฟอร์มใหม่ใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำธีมไปใช้หรือเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มและแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตอบกลับคำถามในฟอร์มหรือแบบทดสอบใน Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบและแชร์ผลลัพธ์ของฟอร์มและแบบทดสอบของคุณใน Microsoft Forms

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Forms

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Microsoft Forms

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×