Üreticinin Sınırlı Garantisi

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti süresincegaranti kapsamındadır.

 3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

  a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmedendönme,

  b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

  c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıyaait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme,

  ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesiniisteme, haklarından birini kullanabilir.

 4. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarıüretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Ücretsiz onarımveya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının yerine getirilmesikonusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üreticiveya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonraayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

 5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesininsatıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlindetüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarındanbirini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısındansorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarındanbirinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıyayöneltilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü, konut ve tatilamaçlı taşınmazlarda ise 60 (altmış) iş günü içinde yerine getirilmesizorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun58. maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallarailişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenenazami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğerseçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmedendönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâltüketiciye iade edilir.

 7. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar,tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketicibu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/01/2011 tarihli ve 6098sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

 8. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumundasatıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangibir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmakveya yaptırmakla yükümlüdür.

 9. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı,üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veyaimkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talepedebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerinegetirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilensorumludur.

 10. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre, garantisüresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonunaveya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malınyetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malınarızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üreticiveya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikleresahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçensüre garanti süresine eklenir.

 11. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasındankaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 12. Bu garanti aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur.

  a) Arızanın doğrudan malzeme hatası, kalitesiz tasarım ya da işçiliknedeni ile meydana gelmemesi durumunda, ürünün tüketici tarafındankullanma kılavuzu ve el kitaplarında yazılı talimatlara aykırı olarakyanlış ve kötü kullanılması, ihmal, hatalı taşınması, neme veya ıslaklığa,aşırı sıcak veya soğuk çevre şartlarına maruz bırakılması veya buşartların ani değişikliklerine, çürümeye, oksitlenmeye, izinsiz tadilatlara,bağlantılara tabi tutulması, ürünün firmamızca yetki verilmemiş kişilertarafından açılması veya onarılması, ihmal, kaza, bozma, yetkili servislerimizindışında yapılan uygun olmaya montaj ve bağlantılar, doğal afetler,yangın, elektrik voltajındaki düzensizlikler veya buna benzer sebepler,besin veya sıvı maddelerinin ürün üzerine dökülmesi, kimyevi maddeleremaruz bırakılması veya Microsoft Mobile’ın sorumluluğu dışındaki haller(Tüketilebilen parçaların arızalanması ve antenlerin kırılması yada hasar görmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);malzemedeki, tasarımdaki ve işçilikteki hatalar hariç olmak üzere,

  b) Ürünün seri numarası, aksesuar tarih kodu veya IMEI numarasınınçıkarılması, silinmesi, kazınması, tahrif edilmesi,

  c) Hücresel telefon şebekesindeki bir arızanın ürüne zarar vermesi,

  d) Ürünün Microsoft Mobile tarafından imal ve temin edilmemiş biraksesuara yetkili servislerin dışında bağlanması veya birlikte kullanılmasıya da amacı dışında kullanılması neticesinde hasar oluşması,

  e) Hücresel telefon şebekesini parametrelerinde yapılan değişikliklerneticesinde ürün yazılımının güçlendirilmesinin gerekmesi,

  f) Microsoft Mobile Komünikasyon A.Ş. tarafından Microsoft Mobileve Nokia markalı cep telefonlarını tamir etmek üzere yetki verilmemişbir tamirhane vs.nin üründe arızaya sebep olması.

 13. Kilitlenme durumunda Microsoft Mobile veya Nokia markalı cep telefonunu,ürünü onarıma almadan veya değiştirmeden önce tüketiciden kilidinkilitlenmesi veya açılması hususlarında "SIM Kilidi Operatörü" iletemas kurmasını ister. Bunun yapılmaması halinde kilitlenme, garantikapsamı dışında kalacaktır.

 14. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrükve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi GenelMüdürlüğü'ne başvurulabilir.

 15. Tüketici tarafından;

  a) Üzerinde satıcının adı / unvanı adresi ile ürünün satın alındığıyer ve tarih, ürün tipi ve IMEI ya da diğer seri numaralarının açıkve okunaklı yazıldığı asıl ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamışolan garanti belgesinin veya alternatif olarak;

  b) Ürünün satıcısı / distribütörüne, verilmiş ise, aynı bilgilerikapsayan asıl ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış olan satınalma makbuzunun bir örneğinin saklanması tüketicinin menfaati icabıdır.

 16. Tüketici, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını TüketiciHakem Heyetleri ’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

Özellikler

Makale No: 10811 - Son İnceleme: 2 May 2016 - Düzeltme: 3

Geri bildirim