.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1 güncelleştirmeleri, güncelleştirme yüklemesi başarılı olduğunda bile dosyaları düzgün güncelleştirmeyebilir

Belirtiler

.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için bazı güncelleştirmeleri yüklediğinizde, güncelleştirme başarılı bir şekilde yüklenebilir. Bununla birlikte, dosyalar güncelleştirilmeyebilir. Dolayısıyla, güncelleştirme Windows Update'te yeniden kullanıma sunulabilir.

Neden

Bu senaryo, ikili dal hizmetiyle ilişkili bazı yükleme hatası sorunları da dahil çeşitli nedenlerle oluşabilir. Ocak 2009 ile Temmuz 2009 arasında, .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için bazı hatalı düzeltmeler yayımlanmıştır. Bu hatanın bulunduğu düzeltmeler yüklenip ardından da güvenlik güncelleştirmesi yüklendiğinde, düzeltmenin varlığı güvenlik güncelleştirmesindeki iş yükü dosyalarının düzgün güncelleştirmesini önlemektedir. Belirli durumlarda, bu sorun aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan hata şeklinde ortaya çıkabilir:
2262911 982167 güncelleştirmesini veya 982168 güncelleştirmesini yükledikten sonra alınan "'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' türü yüklenemedi" özel durum hatası
Microsoft, bu hatayı içeren tüm düzeltmeleri kaldırmış ve bunların yerine hata içermeyen yeni düzeltmeler yayımlamıştır. Hatalı düzeltmelere ilişkin Microsoft Bilgi Bankası makaleleri güncelleştirilmiştir ve bunlar hata içermeyen yeni düzeltmeleri listelemektedir. Burada listelenen bozuk düzeltmelerden birini yüklediyseniz, sorunu gidermek için bu makalenin "Geçici Çözüm" bölümünde açıklanan geçici çözümü uygulayın. Geçici çözümü uygulamazsanız, güvenlik güncelleştirmesine ilişkin iş yükü dosyalarının düzgün güncelleştirilememe olasılığı vardır ve bu da bilgisayarı tutarsız ve olası güvenlik açıklarına karşı savunmasız bir durumda bırakabilir.

Bozuk düzeltmelerin listesi

946411 DÜZELTME: Windows XP Service Pack 2 veya Service Pack 3 tabanlı bir bilgisayarda bir XPS dosyasını yazdırdığınızda XPS dosyasındaki karakterler yanlış yazdırılıyor
952883 IX: .NET Framework'ün yüklü olduğu bir bilgisayarda dahili atayıcı bulunan bir özelliğin yer aldığı ASMX hizmeti yönteminin dönüş türü veya dış bağımsız değişkeni seri hale getirilemeyebilir
958090 DÜZELTME: System.EnterpriseServices.TransactionProxyException özel durumu bir işlemin tamamlanması sırasında tetiklendiğinde diğer uygulama etki alanlarından yakalanamıyor
958252 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 1'de (SP1) Msdatasetgenerator özel aracını kullandığınızda üçüncü taraf .NET veri sağlayıcısı için üretilen koddaki ölçek değeri ve duyarlık değeri sizin ayarladığınız değerlerden farklı oluyor
960442 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1'de bir derlemedeki genel türü seri hale getirmek ve daha sonra seriyi kaldırmak üzere BinaryFormatter nesnesini kullandığınızda bir özel durum hata iletisi alıyorsunuz
960754 DÜZELTME: Transaction.Current.TransactionInformation nesnesine başvurduğunuzda ObjectDisposedException özel durumunu alıyorsunuz
961847 DÜZELTME: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 tabanlı bir projeyi yeniden derledikten sonra bir sayfayı tasarım modunda görüntülediğinizde hata iletisi: "Denetim oluşturulurken hata oldu – 'ControlInstanceName [metin]', 'PropertyName' özelliği üzerinde ayarlanamadı”
961864 DÜZELTME: ASP.NET 2.0 AJAX etkin bir Web sitesine eriştiğinizde Web istemcilerinde çeşitli sorunlar oluşabilir
961870 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2!de CLR'nin karma mod derleme yüklemesini gerektiren bir uygulama çalıştırdığınızda bellek sızıntısı oluşuyor
961881 DÜZELTME: CLR üzerinde çalıştırılan bir uygulamayı başlattığınızda erişim ihlali oluşuyor
961884 DÜZELTME: App_Code klasörünü, bin klasörünü veya Global.asax dosyasını değiştirdikten sonra ASP.NET Web sitesine gönderilen ilk istekte çok yavaş bir performansla karşılaşıyorsunuz
961885 DÜZELTME: XslCompiledTransform.Transform yöntemini çağıran bir CLR uygulaması çalıştırdığınızda Erişim İhlali hatası alıyorsunuz
961901 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir Windows formundan Düzenle alanına döndüğünüzde Düzenle alanı için ayarlamış olduğunuz IME modu kaybolabiliyor DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir Windows formundan Düzenle alanına döndüğünüzde Düzenle alanı için ayarlamış olduğunuz IME modu kaybolabiliyor
961902 DÜZELTME: Çok sayıda uygulama kaynak dosyası içeren bir ASP.NET projesini derlediğinizde hata iletisi: "mscorlib.dll'de 'System.ArgumentException' türünde bir ilk şans özel durumu oluştu"
962351 DÜZELTME: Dinamik menüler içeren bir ASP.NET Web sayfasını görüntülemek için Internet Explorer 8.0'ı Standartlar modunda kullandığınızda açılan menüler görüntülenmiyor
962890 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama art arda XmlTextReader.Read işlevini çağırdığında hata iletisi: "171. satırdaki 'Permission' başlangıç etiketi 'PermissionRead' bitiş etiketiyle eşleşmiyor"
963676 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2 kullanarak bir uygulama çalıştırdığınızda CLR bir önemli yürütme altyapısı hatasıyla başarısız oluyor ve kilitlenme oluşuyor
967114 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulamada System.Data.DataTable.InsertRow yöntemini veya başka bir aşırı yükleme yöntemini kullanarak tabloya satır eklediğinizde hata iletisi: "Aritmetik işlem taşmayla sonuçlandı"
967613 DÜZELTME: Olay günlüğü girdilerini izleyen bir uygulama System.Diagnostics.EventLog sınıfının Dispose yöntemini çağırdığında kilitleniyor
967615 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı veya .NET Framework 3.5 SP1 tabanlı bir uygulama WindowsIdentity nesnesi tarafından oluşturulmuş güvenli tanıtıcı nesnelerini doğru şekilde atamıyor
967812 Slovakya, Slovenya ve Türkiye için System.Globalization.RegionInfo sınıfının bazı özelliklerini güncelleştiren bir düzeltme kullanıma sunulmuştur
968108 DÜZELTME: Web grubunda dağıtılmış olan ASP.NET 2.0 AJAX etkin bir Web sitesine eriştiğinizde Web istemcileri kilitleniyor veya beklenmedik davranışla karşılaşıyorsunuz
968249 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 2'de bir CLR derlemesinden tür kitaplığı oluşturmak üzere Tür Kitaplığı Verme Programı'nı kullandığınızda hatalı bir örnek boyutu üretiliyor
968392 .NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1 yüklendikten sonra Visual Studio 2005 veya Visual Studio 2008'de ImageUrl özelliği ayarlanırsa köprü denetimi işlenmiyor ve şu hata iletisi alınıyor:"Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı"
968432 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1'e dayalı bir Web uygulaması çalıştırdığınızda System.InvalidOperationException özel durumu oluşuyor
968556 DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da XslCompiledTransform.Transform yönteminin hem XPathNavigator hem de XmlResolver nesnelerini bağımsız değişken olarak kabul eden bir aşırı yükleme yöntemi bulunmuyor
968760 Microsoft .NET Framework 2.0'da bir yönetilen uygulamanın çok sayıda iş parçacığı tanıtıcısı ve olay tanıtıcısı bulunuyor
969364 DÜZELTME: Visual Web Developer'daki Yerel Kaynak Üret aracını kullanarak bir yerel kaynak dosyası ürettiğinizde bir ASP.NET 2.0 Web sayfasına katıştırılmış olan kod blokları kaybolabilir
969612 ASP.NET 2.0 düzeltme toplaması paketi: Nisan 2009'un açıklaması
969722 DÜZELTME: Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 yüklendikten sonra "ASP.NET Apps v2.0.50727(__Toplam__)\Etkin Oturum Sayısı" performans sayacı açıklanamayacak kadar yüksek bir değer gösteriyor
969836 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir Windows Forms uygulamasındaki bir çalışan iş parçacığı Control.Invoke yöntemini çağırdığında GUI iş parçacığı boşta olsa da engellenebilir
970350 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2 veya .NET Framework 3.5 SP1'de bir System.Drawing.FontConverter nesnesi FontFamily.Families özelliğini çağırdığında özel durum hata iletisi: "Bellek Yetersiz"
970510 DÜZELTME: .NET Framework 3.5 SP1 tabanlı bir uygulama çalıştırdığınızda TypeLoadException özel durumu oluşuyor
970924 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 SP2'de dinamik derleme modülüne daha fazla tür nesnesi eklediğinizde CreateType yöntemini kullanan uygulamaların performansı düşüyor
971030 DÜZELTME: Bir LCG yönteminde IList<T>, IEnumerable<T> veya ICollection<T> arabirimine sanal çağrı gönderen .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşuyor
971169 DÜZELTME: Genel kaynak dosyası adı "zh-Hant" kültür adını içeriyorsa bir ASP.NET 2.0 Web uygulaması çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz
971601 DÜZELTME: .NET Framework 2.0 çalıştırılan bir bilgisayarda bir uygulama sonlandırılıp yeniden başlatıldığında bu uygulamayı izleyen performans sayaçları yanıt vermemeye başlıyor ve System.InvalidOperationException özel durumunu alıyorsunuz
971988 DÜZELTME: Sonlandırıcıları tarafından ThreadPool yöntemleri başlatılan nesneleri kullanan .NET Framework 2.0 tabanlı bir Multi-AppDomain uygulaması çalıştırdığınızda CPU kullanımı önemli ölçüde artıyor
971993 Üyelik sağlayıcıları kullanıyorsanız taleplere dayalı kimlikleri desteklemek üzere ASP.NET Web uygulamalarını etkinleştiren düzeltmenin açıklaması
972259 DÜZELTME: Eşzamanlı atık toplama etkinleştirilmiş durumdayken .NET Framework 2.0 SP2 tabanlı bir programın iş parçacıkları uzun süre boyunca duraklatılıyor
972848 DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da mini döküm dosyası tarafından toplanan bilgiler MiniDumpWithFullMemory türünde değilse mini döküm dosyasının oluşturulması zaman alıyor ve dosya beklenenden daha büyük boyutlu oluyor
İkili dal hizmeti hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960043  .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için İkili Dal Hizmeti

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1

975954 düzeltmesini yükleyin. MSI güncelleştirmelerini karşıdan yüklemek için şu MSDN web sayfasını ziyaret edin:

Adım 2

Üründe onarımı çalıştırın. Sizin için ürünü otomatik olarak onarabiliriz veya ürünü kendiniz onarabilirsiniz.

Benim için onarımı çalıştırın

Ürünün onarımını otomatik olarak çalıştırmak için Düzelt düğmesini tıklatın. Ardından, Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.


Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizcedir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırmak üzere bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedebilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

Ürünü kendiniz düzeltmek için, ayrıcalığı yükseltilmiş bir komut istemine aşağıdaki uygun komut satırlarını yazın:
 • Bilgisayarınızda yalnızca .NET Framework 2.0 Service Pack 2 yüklüyse, aşağıdaki komutu çalıştırın:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Bu komut .NET Framework 2.0 SP2 ürün katmanlarını onarır.
 • Bilgisayarınızda .NET Framework 3.0 Service Pack 2 yüklüyse, aşağıdaki komutları çalıştırın:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Bu komutlar hem .NET Framework 2.0 SP2 hem de .NET Framework 3.0 SP2 ürün katmanlarını onarır.
 • Bilgisayarınızda .NET Framework 3.5 Service Pack 1 yüklüyse, aşağıdaki komutları çalıştırın:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Bu komutlar .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.5 SP1 ürün katmanlarını onarır.
Bu komutları çalıştırarak ürün katmanlarını onardığınızda, bu işlem ilgili ürün katmanındaki (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.0 SP1) tüm özelliklerin yükleme durumlarını yeniden değerlendirmelerini sağlar.

Bu, hatalı temelin neden olduğu sorunu çözer ve güncelleştirmenin iş yüküne başarıyla uygulanmasına olanak tanır.

Ayrıcalığı yükseltilmiş izinler kullanan bir komutu çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:Daha fazla bilgi

Windows Installer tarafından desteklenen komut satırı anahtarları hakkında daha fazla bilgi için, şu MSDN web sayfasını ziyaret edin: Windows Installer hakkında daha fazla bilgi için, şu MSDN web sayfasını ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 2431806 - Son İnceleme: 11 May 2011 - Düzeltme: 1

Geri bildirim