Microsoft Dynamics NAV 2009'in İtalyanca sürümünde farklı bir dönemde bir AB satıcı için oluşturulan fatura gider (madde) türü iade faturası deftere naklettikten sonra iade faturası satırları intrastat günlüğüne dahil edilmez


Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a (onu) İtalyanca Dil yerel ayar için geçerlidir.

Belirtiler


Microsoft Dynamics NAV 2009'in İtalyanca sürümünde Avrupa Birliği (AB) satıcı için oluşturulan fatura bulunduğunu varsayalım. Farklı bir dönemde fatura Gider (madde) türü İade faturasını deftere naklettiğinizde, iade faturası satırının intrastat günlüğüne eklenir.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde

Çözüm


Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.


Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Madde Defter Girişlerini Getir raporunda (594) veri madde numarası 2 kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...
  Değiştirme kodu 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  // Add the following line.
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...
  Varolan kodu 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Delete the following line.
  SETRANGE("Valuation Date",StartDate,EndDate);

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER("Invoiced Quantity",'<>%1', 0);
  SETFILTER(
  ...
  Değiştirme kodu 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Add the following line.
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER("Invoiced Quantity",'<>%1', 0);
  SETFILTER(
  ...
  Varolan kodu 3
  ...END;

  OnAfterGetRecord=VAR

  // Delete the following lines.
  Location@1000 : Record 14;
  ItemLedgEntry@1001 : Record 32;
  SalesShipmentLine@1010 : Record 111;
  ReturnReceiptLine@1009 : Record 6661;
  PurchRcptLine@1008 : Record 121;
  ReturnShipmentLine@1007 : Record 6651;
  ServiceShipmentLine@1004 : Record 5991;
  ServiceCrMemoLine@1003 : Record 5995;
  Include@1002 : Boolean;
  // End of the lines.

  PurchInvLine@1130000 : Record 123;
  PurchCrMemoLine@1130001 : Record 125;
  SalesInvoiceLine@1130002 : Record 113;
  ...
  Değiştirme kodu 3
  ...END;

  OnAfterGetRecord=VAR

  // Add the following line.
  PurchRcptLine@1008 : Record 121;

  PurchInvLine@1130000 : Record 123;
  PurchCrMemoLine@1130001 : Record 125;
  SalesInvoiceLine@1130002 : Record 113;
  ...
  Varolan kodu 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Delete the following lines.
  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Document Type" = "Document Type"::"Sales Shipment":
  IF SalesShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(SalesShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",SalesShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Return Receipt") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Credit Memo"):
  IF ReturnReceiptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnReceiptLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnReceiptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Purchase Receipt":
  IF PurchRcptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(PurchRcptLine."VAT Bus. Posting Group",PurchRcptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Return Shipment") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Credit Memo"):
  IF ReturnShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Shipment":
  IF ServiceShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Credit Memo":
  IF ServiceCrMemoLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceCrMemoLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceCrMemoLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  END;
  IF VATPostingSetup."EU Service" THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) AND
  (SalesShipmentHeader.GET("Document No.")) AND
  (CompanyInfo."Country/Region Code" = SalesShipmentHeader."Bill-to Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  // End of the lines.

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
  ...
  Değiştirme kodu 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Add the following line.
  TestILE("Item Ledger Entry");

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
 2. Veri öğesi sayısı 5 Madde Defter Girişlerini Getir raporunda (594) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...{
  }
  }
  }
  REQUESTFORM
  {
  ...
  Kod değiştirme
  ...{
  }
  }

  // Add the following lines.
  { PROPERTIES
  {
  DataItemTable=Table5802;
  DataItemTableView=SORTING(Entry No.);
  OnPreDataItem=BEGIN
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  SETFILTER("Item Charge No.",'<> %1','');
  "Item Ledger Entry".SETRANGE("Posting Date");

  IF IntrastatJnlBatch.Type = IntrastatJnlBatch.Type::Purchases THEN
  SETFILTER("Item Ledger Entry Type",'%1|%2', "Item Ledger Entry Type"::Purchase, "Item Ledger Entry Type"::Transfer)
  ELSE
  SETRANGE("Item Ledger Entry Type","Item Ledger Entry Type"::Sale);

  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);
  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Entry No.","Item Ledger Entry No.");
  IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF "Item Ledger Entry".GET("Item Ledger Entry No.") THEN BEGIN
  IF ("Item Ledger Entry"."Posting Date" > StartDate) AND ("Item Ledger Entry"."Posting Date" < EndDate) THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Country/Region".GET("Item Ledger Entry"."Country/Region Code") THEN
  IF "Country/Region"."EU Country/Region Code" = '' THEN
  CurrReport.SKIP;
  TestILE("Item Ledger Entry");

  InsertValueEntryLine;
  END;
  END;

  }
  SECTIONS
  {
  { PROPERTIES
  {
  SectionType=Body;
  SectionWidth=12000;
  SectionHeight=846;
  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  }
  }
  // End of the lines.

  }
  REQUESTFORM
  {
  ...
 3. Madde Defter Girişlerini Getir raporu (594) belgelerinde kod aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu
  ...IntrastatJnlBatch2.SETRANGE(Type,IntrastatJnlBatch.Type);
  END;

  // Delete the following line.
  BEGIN

  END.
  }
  RDLDATA
  ...
  Kod değiştirme
  ...IntrastatJnlBatch2.SETRANGE(Type,IntrastatJnlBatch.Type);
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE TestILE@1130001(ItemLedgEntry@1130000 : Record 32);
  VAR
  Location@1130001 : Record 14;
  ItemLedgEntry2@1130002 : Record 32;
  Include@1130003 : Boolean;
  SalesShipmentHeader@1130004 : Record 110;
  SalesShipmentLine@1130005 : Record 111;
  PurchRcptLine@1130006 : Record 121;
  ReturnReceiptLine@1130007 : Record 6661;
  ReturnShipmentLine@1130008 : Record 6651;
  ServiceShipmentLine@1130009 : Record 5991;
  ServiceCrMemoLine@1130010 : Record 5995;
  BEGIN
  WITH ItemLedgEntry DO BEGIN
  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry2.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry2.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry2."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry2."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry2.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry2.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry2."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry2.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END;
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Document Type" = "Document Type"::"Sales Shipment":
  IF SalesShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(SalesShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",SalesShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Return Receipt") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Credit Memo"):
  IF ReturnReceiptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnReceiptLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnReceiptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Purchase Receipt":
  IF PurchRcptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(PurchRcptLine."VAT Bus. Posting Group",PurchRcptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Return Shipment") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Credit Memo"):
  IF ReturnShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Shipment":
  IF ServiceShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Credit Memo":
  IF ServiceCrMemoLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceCrMemoLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceCrMemoLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  END;
  IF VATPostingSetup."EU Service" THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) AND
  (SalesShipmentHeader.GET("Document No.")) AND
  (CompanyInfo."Country/Region Code" = SalesShipmentHeader."Bill-to Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;

  PROCEDURE InsertValueEntryLine@1130002();
  VAR
  Location@1130000 : Record 14;
  BEGIN
  GetGLSetup;
  WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  Date := "Value Entry"."Posting Date";
  "Country/Region Code" := "Item Ledger Entry"."Country/Region Code";
  "Transaction Type" := "Item Ledger Entry"."Transaction Type";
  "Transport Method" := "Item Ledger Entry"."Transport Method";
  "Source Entry No." := "Item Ledger Entry"."Entry No.";
  Quantity := "Item Ledger Entry".Quantity;
  "Document No." := "Value Entry"."Document No.";
  "Item No." := "Item Ledger Entry"."Item No.";
  "Entry/Exit Point" := "Item Ledger Entry"."Entry/Exit Point";
  Area := "Item Ledger Entry".Area;
  "Transaction Specification" := "Item Ledger Entry"."Transaction Specification";
  Amount := ROUND(ABS("Value Entry"."Sales Amount (Actual)"),1);

  IF Quantity < 0 THEN
  Type := Type::Shipment
  ELSE
  Type := Type::Receipt;

  IF ("Country/Region Code" = '') OR
  ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN BEGIN
  IF "Item Ledger Entry"."Location Code" = '' THEN
  "Country/Region Code" := CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code"
  ELSE BEGIN
  Location.GET("Item Ledger Entry"."Location Code");
  "Country/Region Code" := Location."Country/Region Code"
  END;
  END;

  VALIDATE("Item No.");
  "Source Type" := "Source Type"::"Item entry";
  VALIDATE(Quantity,ROUND(ABS(Quantity),0.00001));
  VALIDATE("Cost Regulation %",IndirectCostPctReq);

  INSERT;
  END;
  END;
  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }
  RDLDATA
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden biri olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.