Bir ListView denetimi Visual C# ' ta bir sütuna göre sıralama

Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz: 319399 .


Bu makalede aşağıdaki Microsoft .NET Framework sınıf kitaplığı ad alanına başvurur:
 • System.Collections

BU GÖREVDE

Özet

Bu adım adım makalede bir ListView denetiminin Visual C# uygulamanızdaki bir sütuna göre nasıl sıralanacağı açıklanır.


ListView denetimi ile çalışırken, içeriğinin üzerinde belirli bir sütuna göre sıralamak isteyebilirsiniz. Sabit diskinizde bir klasörün içeriğini görüntülediğinizde, bu tür bir iþlevselliði örneği Windows Gezgini programında oluşur. Ayrıntılar görünümünde, Windows Gezgini o klasördeki dosyaları hakkındaki bilgileri görüntüler. Örneğin, dosya adı, dosya boyutu, dosya türünü ve dosyanın değiştirildiği tarihe bakın. Sütun üstbilgileri birini tıklattığınızda, listede sütun üzerinde temel alan sipariş artan düzende sıralanır. Aynı sütun başlığını yeniden tıklatın, sütun azalan düzende sıralanır.


Bu makaledeki örnek IComparer arabiriminden devralan bir sınıf tanımlar. Ayrıca, bu örnek maddelerin gerçek karşılaştırma yapmak için CaseInsenstiveComparer sınıfının karşılaştırma yöntemi kullanır. Bu karşılaştırma yöntemi büyük küçük harf duyarlı değildir ("Elma" ile"elma" aynı şekilde işlem görecektir). Ayrıca, tüm sütunları Bu örnekte bir "metin" şekilde sıralandığına dikkat edin. Farklı bir şekilde sıralamak istiyorsanız (mesela sayısal olarak), aşağıdaki kod satırını, sıralama için hangi yaklaşımı kullanmak istediğiniz ile değiştirebilirsiniz:
ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text,listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);

Örnek Proje üretme

 1. Yeni bir Visual C# Windows application projesi oluşturun. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Bir ListView denetimi Form1'e ekleyin. Birkaç inç geniş birkaç inç boyunda olması için form boyutu.
 3. Sınıfı form için aşağıdaki kodu yapıştırın:
  private ListViewColumnSorter lvwColumnSorter;
 4. InitializeComponent yöntemini çağırdıktan sonra yapıcı, form için aşağıdaki kodu yapıştırın:
  // Create an instance of a ListView column sorter and assign it // to the ListView control.
  lvwColumnSorter = new ListViewColumnSorter();
  this.listView1.ListViewItemSorter = lvwColumnSorter;

 5. Formun Load olayı aşağıdaki kodu yapıştırın:
  ColumnHeader columnheader;// Used for creating column headers.ListViewItem listviewitem;// Used for creating listview items.

  // Ensure that the view is set to show details.
  listView1.View = View.Details;

  // Create some listview items consisting of first and last names.
  listviewitem = new ListViewItem("John");
  listviewitem.SubItems.Add("Smith");
  this.listView1.Items.Add(listviewitem);

  listviewitem = new ListViewItem("Bob");
  listviewitem.SubItems.Add("Taylor");
  this.listView1.Items.Add(listviewitem);

  listviewitem = new ListViewItem("Kim");
  listviewitem.SubItems.Add("Zimmerman");
  this.listView1.Items.Add(listviewitem);

  listviewitem = new ListViewItem("Olivia");
  listviewitem.SubItems.Add("Johnson");
  this.listView1.Items.Add(listviewitem);

  // Create some column headers for the data.
  columnheader = new ColumnHeader();
  columnheader.Text = "First Name";
  this.listView1.Columns.Add(columnheader);

  columnheader = new ColumnHeader();
  columnheader.Text = "Last Name";
  this.listView1.Columns.Add(columnheader);

  // Loop through and size each column header to fit the column header text.
  foreach (ColumnHeader ch in this.listView1.Columns)
  {
  ch.Width = -2;
  }

  Not: Kod, Visual Studio 2005'te değiştirilmelidir. Bir Windows Forms projesi oluşturduğunuzda, Visual C# bir form projesine varsayılan olarak ekler. Bu formu Form1 adlı. Formu temsil eden iki dosyayı Form1.cs ve Form1.designer.cs olarak adlandırılır. Form1.cs dosyasýnýn, kod yazacaksınız. Burada Windows Form Tasarımcısı denetimleri ekleyerek gerçekleştirilen tüm eylemleri uygulayan kodunu Yazar Designer.cs dosyasıdır. Visual C# 2005'te Windows Form Tasarımcısı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 6. ListView denetimi için ColumnClick olay aşağıdaki kodu yapıştırın:
  // Determine if clicked column is already the column that is being sorted.if ( e.Column == lvwColumnSorter.SortColumn )
  {
  // Reverse the current sort direction for this column.
  if (lvwColumnSorter.Order == SortOrder.Ascending)
  {
  lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Descending;
  }
  else
  {
  lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Ascending;
  }
  }
  else
  {
  // Set the column number that is to be sorted; default to ascending.
  lvwColumnSorter.SortColumn = e.Column;
  lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Ascending;
  }

  // Perform the sort with these new sort options.
  this.listView1.Sort();

 7. Proje menüsünde, proje için yeni bir sınıf eklemek için Add Class ' ı tıklatın.
 8. Tüm yeni sınıfın varsayılan kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
  using System.Collections;using System.Windows.Forms;

  /// <summary>
  /// This class is an implementation of the 'IComparer' interface.
  /// </summary>
  public class ListViewColumnSorter : IComparer
  {
  /// <summary>
  /// Specifies the column to be sorted
  /// </summary>
  private int ColumnToSort;
  /// <summary>
  /// Specifies the order in which to sort (i.e. 'Ascending').
  /// </summary>
  private SortOrder OrderOfSort;
  /// <summary>
  /// Case insensitive comparer object
  /// </summary>
  private CaseInsensitiveComparer ObjectCompare;

  /// <summary>
  /// Class constructor. Initializes various elements
  /// </summary>
  public ListViewColumnSorter()
  {
  // Initialize the column to '0'
  ColumnToSort = 0;

  // Initialize the sort order to 'none'
  OrderOfSort = SortOrder.None;

  // Initialize the CaseInsensitiveComparer object
  ObjectCompare = new CaseInsensitiveComparer();
  }

  /// <summary>
  /// This method is inherited from the IComparer interface. It compares the two objects passed using a case insensitive comparison.
  /// </summary>
  /// <param name="x">First object to be compared</param>
  /// <param name="y">Second object to be compared</param>
  /// <returns>The result of the comparison. "0" if equal, negative if 'x' is less than 'y' and positive if 'x' is greater than 'y'</returns>
  public int Compare(object x, object y)
  {
  int compareResult;
  ListViewItem listviewX, listviewY;

  // Cast the objects to be compared to ListViewItem objects
  listviewX = (ListViewItem)x;
  listviewY = (ListViewItem)y;

  // Compare the two items
  compareResult = ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text,listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);

  // Calculate correct return value based on object comparison
  if (OrderOfSort == SortOrder.Ascending)
  {
  // Ascending sort is selected, return normal result of compare operation
  return compareResult;
  }
  else if (OrderOfSort == SortOrder.Descending)
  {
  // Descending sort is selected, return negative result of compare operation
  return (-compareResult);
  }
  else
  {
  // Return '0' to indicate they are equal
  return 0;
  }
  }

  /// <summary>
  /// Gets or sets the number of the column to which to apply the sorting operation (Defaults to '0').
  /// </summary>
  public int SortColumn
  {
  set
  {
  ColumnToSort = value;
  }
  get
  {
  return ColumnToSort;
  }
  }

  /// <summary>
  /// Gets or sets the order of sorting to apply (for example, 'Ascending' or 'Descending').
  /// </summary>
  public SortOrder Order
  {
  set
  {
  OrderOfSort = value;
  }
  get
  {
  return OrderOfSort;
  }
  }

  }

 9. Kaydet, yapı ve örnek proje çalıştırın.
 10. ListView denetiminde çeşitli sütun başlıklarını tıklatın. ListView denetiminin içeriği başlığını tıklattığınızda, tıklattığınız sütuna göre artan düzende sıralanır. Aynı sütun başlığını yeniden tıklattığınızda, bu sütunu azalan sırada sıralanır.
Özellikler

Makale No: 319401 - Son İnceleme: 24 Şub 2017 - Düzeltme: 1

Geri bildirim