Nasıl yapılır: Windows Sockets kullanarak ana bilgisayar IP adresi al

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:160215
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Windows Sockets dll dosyasının, Wsock32.dll, GetHostByName API kullanarak, yerel makinenin IP adresini ana bilgisayar elde gösterilmiştir. Ana bilgisayar IP adresi edinmek için GetHostByName GetHostName birlikte kullanmanız gerekir.
Daha fazla bilgi
GetHostName yerel makinedeki standart ana bilgisayar adını döndürür. GetHostByName, bu adı çözümlemesi ve bir işaretçi HOSTENT yapısına dönmek için kullanabilirsiniz. Bu yapı, ana bilgisayar adresi bilgilerini içerir.

Adım adım örnek

 1. Yeni bir proje için Visual Basic'te başlatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Command1, KomutDüğmesi Form1'ın getirin.
 3. Aşağıdaki kod, Form1 genel Declarations bölümünde yerleştirin:

    Private Const WS_VERSION_REQD = &H101  Private Const WS_VERSION_MAJOR = WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&  Private Const WS_VERSION_MINOR = WS_VERSION_REQD And &HFF&  Private Const MIN_SOCKETS_REQD = 1  Private Const SOCKET_ERROR = -1  Private Const WSADescription_Len = 256  Private Const WSASYS_Status_Len = 128  Private Type HOSTENT    hName As Long    hAliases As Long    hAddrType As Integer    hLength As Integer    hAddrList As Long  End Type  Private Type WSADATA    wversion As Integer    wHighVersion As Integer    szDescription(0 To WSADescription_Len) As Byte    szSystemStatus(0 To WSASYS_Status_Len) As Byte    iMaxSockets As Integer    iMaxUdpDg As Integer    lpszVendorInfo As Long  End Type  Private Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" () As Long  Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal _  wVersionRequired as Integer, lpWSAData As WSADATA) As Long  Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long   Private Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal hostname$, _  ByVal HostLen as Long) as long  Private Declare Function gethostbyname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal _  hostname$) As Long  Private Declare Sub RtlMoveMemory Lib "KERNEL32" (hpvDest As Any, ByVal _  hpvSource&, ByVal cbCopy&)  Function hibyte(ByVal wParam As Integer)    hibyte = wParam \ &H100 And &HFF&  End Function  Function lobyte(ByVal wParam As Integer)    lobyte = wParam And &HFF&  End Function  Sub SocketsInitialize()  Dim WSAD As WSADATA  Dim iReturn As Integer  Dim sLowByte As String, sHighByte As String, sMsg As String    iReturn = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD)    If iReturn <> 0 Then      MsgBox "Winsock.dll is not responding."      End    End If    If lobyte(WSAD.wversion) <WS_VERSION_MAJOR Or (lobyte(WSAD.wversion) = _      WS_VERSION_MAJOR And hibyte(WSAD.wversion) < WS_VERSION_MINOR) Then      sHighByte = Trim$(Str$(hibyte(WSAD.wversion)))      sLowByte = Trim$(Str$(lobyte(WSAD.wversion)))      sMsg = "Windows Sockets version " & sLowByte & "." & sHighByte      sMsg = sMsg & " is not supported by winsock.dll "      MsgBox sMsg      End    End If    'iMaxSockets is not used in winsock 2. So the following check is only    'necessary for winsock 1. If winsock 2 is requested,    'the following check can be skipped.    If WSAD.iMaxSockets < MIN_SOCKETS_REQD Then      sMsg = "This application requires a minimum of "      sMsg = sMsg & Trim$(Str$(MIN_SOCKETS_REQD)) & " supported sockets."      MsgBox sMsg      End    End If  End Sub  Sub SocketsCleanup()  Dim lReturn As Long    lReturn = WSACleanup()    If lReturn <> 0 Then      MsgBox "Socket error " & Trim$(Str$(lReturn)) & " occurred in Cleanup "      End    End If  End Sub  Sub Form_Load()    SocketsInitialize  End Sub  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)    SocketsCleanup  End Sub  Private Sub Command1_click()  Dim hostname As String * 256  Dim hostent_addr As Long  Dim host As HOSTENT  Dim hostip_addr As Long  Dim temp_ip_address() As Byte  Dim i As Integer  Dim ip_address As String    If gethostname(hostname, 256) = SOCKET_ERROR Then      MsgBox "Windows Sockets error " & Str(WSAGetLastError())      Exit Sub    Else      hostname = Trim$(hostname)    End If    hostent_addr = gethostbyname(hostname)    If hostent_addr = 0 Then      MsgBox "Winsock.dll is not responding."      Exit Sub    End If    RtlMoveMemory host, hostent_addr, LenB(host)    RtlMoveMemory hostip_addr, host.hAddrList, 4    MsgBox hostname    'get all of the IP address if machine is multi-homed    Do      ReDim temp_ip_address(1 To host.hLength)      RtlMoveMemory temp_ip_address(1), hostip_addr, host.hLength      For i = 1 To host.hLength        ip_address = ip_address & temp_ip_address(i) & "."      Next      ip_address = Mid$(ip_address, 1, Len(ip_address) - 1)      MsgBox ip_address      ip_address = ""      host.hAddrList = host.hAddrList + LenB(host.hAddrList)      RtlMoveMemory hostip_addr, host.hAddrList, 4    Loop While (hostip_addr <> 0)  End Sub						
 4. Proje çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 5. Command1 ana bilgisayar bilgileri elde etmek için Ek Yardım düğmesini tıklatın.
Referanslar
Ek bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:

154512 SAMPLE: WINSOCK.EXE: Getting HostAddress Using Windows Sockets

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 160215 - Son İnceleme: 12/04/2015 15:51:24 - Düzeltme: 2.4

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB160215 KbMttr
Geri bildirim