Adlandırılmış Yöneltme'de bir <a0>Visual Basic</a0> 32-bit program'ı nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:177696
Özet
Visual Basic, diğer işlemler için adlandırılmış kanallar aracılığıyla iletişim kuran uygulamalar oluşturabilirsiniz. Named Pipe Windows 2000 veya Windows NT üzerinde oluşturulması gerekir; ancak okuyabilir ve bu kanal için tüm 32 bitlik platform yazma.

Bu makalede, Visual Basic'te bir adlandırılmış yöneltme kullanarak istemci/sunucu iletişim gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi
Bu makalede, the NamedPipe oluşturma işlemi, sunucu olarak adlandırılır ve adlandırılmış kanal için bağlanma işlemi istemci olarak adlandırılır.

Bir adlandırılmış yöneltme sunucusu oluşturmak için altı adım vardır:
 1. (Bir adlandırılmış yöneltme herhangi bir işlem ile bir kısıtlı erişim denetim listesi (sıfır girdiler var, DACL) bir güvenlik belirteci oluşturma tarafından kullanılabilmesi için <a0></a0>) erişim izni vermek bu kanal için bir güvenlik belirteci oluşturur.
 2. Adlandırılmış kanal oluşturun.
 3. Bir istemci bağlandıktan kadar engellemeye ConnectNamedPipe arayın.
 4. ReadFile WriteFile kanal iletişim kurmak için ve/veya arayın.
 5. Işlem tamamlandığında, DisconnectNamedPipe arama kanal kullanma.
 6. Her iki CloseHandle adlandırılmış yöneltme veya 4 adım geri gidin.
Named Pipe istemci bir adlandırılmış yöneltme kullanmak için üç adım bulunmaktadır:
 1. Adlandırılmış kanal için bir tanıtıcı elde etmek için CreateFile'ı çağırın.
 2. ReadFile WriteFile kanal iletişim kurmak için ve/veya arayın.
 3. CreateFile'de oluşturulan kodlayan üzerinde CloseHandle arayın.
Alternatif olarak, kanal bir defalık bir işlem gerçekleştiren CallNamedPipe çağrı. CallNamedPipe kanal açar, kendisine yazar, buradan okur ve sonra kanal kapatır. Istemci aşağıdaki yaptıklarını budur.

Aşağıdaki örnek bir adlandırılmış yöneltme sunucusu ve istemcisi nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Bunu yalnızca hata denetimi en az bir tutar olarak bunu yapmak için gereken en gelişmemiş işlevleri gerçekleştirir. Tam işlevli BIR programı başarılı oldukları varsayılır yerine çaðrýlan apı ın dönüş değerlerini denetlemelisiniz.

Adlandırılmış yöneltme sunucusu

 1. Yeni bir proje oluşturun. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Form için aşağıdaki kodu ekleyin:
    Option Explicit  Private Const szPipeName = "\\.\pipe\bigtest"  Private Const BUFFSIZE = 20000  Private BigBuffer(BUFFSIZE) As Byte, pSD As Long  Private sa As SECURITY_ATTRIBUTES  Private hPipe As Long  Private Sub Form_Click()   Dim i As Long, dwOpenMode As Long, dwPipeMode As Long   Dim res As Long, nCount As Long, cbnCount As Long   For i = 0 To BUFFSIZE - 1    'Fill an array of numbers     BigBuffer(i) = i Mod 256   Next i   'Create the NULL security token for the pipe   pSD = GlobalAlloc(GPTR, SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH)   res = InitializeSecurityDescriptor(pSD, SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION)   res = SetSecurityDescriptorDacl(pSD, -1, 0, 0)   sa.nLength = LenB(sa)   sa.lpSecurityDescriptor = pSD   sa.bInheritHandle = True   'Create the Named Pipe   dwOpenMode = PIPE_ACCESS_DUPLEX Or FILE_FLAG_WRITE_THROUGH   dwPipeMode = PIPE_WAIT Or PIPE_TYPE_MESSAGE Or PIPE_READMODE_MESSAGE   hPipe = CreateNamedPipe(szPipeName, dwOpenMode, dwPipeMode, _               10, 10000, 2000, 10000, sa)   Do 'Wait for a connection, block until a client connects     res = ConnectNamedPipe(hPipe, ByVal 0)     'Read/Write data over the pipe     cbnCount = 4     res = ReadFile(hPipe, nCount, LenB(nCount), cbnCount, ByVal 0)     If nCount <> 0 Then      If nCount > BUFFSIZE Then 'Client requested nCount bytes        nCount = BUFFSIZE   'but only send up to 20000 bytes      End If      'Write the number of bytes requested      res = WriteFile(hPipe, BigBuffer(0), nCount, cbnCount, ByVal 0)      'Make sure the write is finished      res = FlushFileBuffers(hPipe)     End If     'Disconnect the NamedPipe     res = DisconnectNamedPipe(hPipe)   Loop Until nCount = 0   'Close the pipe handle   CloseHandle hPipe   GlobalFree (pSD)   End  End Sub					
 3. Yeni bir modül oluşturun ve aşağıdaki bildirimleri ekleyin:
    Option Explicit  Public Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80  Public Const FILE_FLAG_NO_BUFFERING = &H20000000  Public Const FILE_FLAG_WRITE_THROUGH = &H80000000  Public Const PIPE_ACCESS_DUPLEX = &H3  Public Const PIPE_READMODE_MESSAGE = &H2  Public Const PIPE_TYPE_MESSAGE = &H4  Public Const PIPE_WAIT = &H0  Public Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1  Public Const SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH = (20)  Public Const SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION = (1)  Type SECURITY_ATTRIBUTES      nLength As Long      lpSecurityDescriptor As Long      bInheritHandle As Long  End Type  Public Const GMEM_FIXED = &H0  Public Const GMEM_ZEROINIT = &H40  Public Const GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT)  Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" ( _   ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long  Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long  Declare Function CreateNamedPipe Lib "kernel32" Alias _   "CreateNamedPipeA" ( _   ByVal lpName As String, _   ByVal dwOpenMode As Long, _   ByVal dwPipeMode As Long, _   ByVal nMaxInstances As Long, _   ByVal nOutBufferSize As Long, _   ByVal nInBufferSize As Long, _   ByVal nDefaultTimeOut As Long, _   lpSecurityAttributes As Any) As Long  Declare Function InitializeSecurityDescriptor Lib "advapi32.dll" ( _   ByVal pSecurityDescriptor As Long, _   ByVal dwRevision As Long) As Long  Declare Function SetSecurityDescriptorDacl Lib "advapi32.dll" ( _   ByVal pSecurityDescriptor As Long, _   ByVal bDaclPresent As Long, _   ByVal pDacl As Long, _   ByVal bDaclDefaulted As Long) As Long  Declare Function ConnectNamedPipe Lib "kernel32" ( _   ByVal hNamedPipe As Long, _   lpOverlapped As Any) As Long  Declare Function DisconnectNamedPipe Lib "kernel32" ( _   ByVal hNamedPipe As Long) As Long  Declare Function WriteFile Lib "kernel32" ( _   ByVal hFile As Long, _   lpBuffer As Any, _   ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, _   lpNumberOfBytesWritten As Long, _   lpOverlapped As Any) As Long  Declare Function ReadFile Lib "kernel32" ( _   ByVal hFile As Long, _   lpBuffer As Any, _   ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, _   lpNumberOfBytesRead As Long, _   lpOverlapped As Any) As Long  Declare Function FlushFileBuffers Lib "kernel32" ( _   ByVal hFile As Long) As Long  Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _   ByVal hObject As Long) As Long					
 4. Formu kaydedin.

Adlandırılmış yöneltme istemcisi

 1. Yeni bir proje oluşturun. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Aşağıdaki denetimleri forma ekleyin:
    Type       Name        Caption/Default Value  ----       ----        ---------------------  TextBox     cbBytes      500  CommandButton  cmdCallNamedPipe  Call Named Pipe  TextBox     txtReceive					
 3. Form için aşağıdaki kodu ekleyin:
    Option Explicit  Private Const szPipeName = "\\.\pipe\bigtest", BUFFSIZE = 20000  Private Declare Function CallNamedPipe Lib "kernel32" Alias _   "CallNamedPipeA" ( _   ByVal lpNamedPipeName As String, _   lpInBuffer As Any, _   ByVal nInBufferSize As Long, _   lpOutBuffer As Any, _   ByVal nOutBufferSize As Long, _   lpBytesRead As Long, _   ByVal nTimeOut As Long) As Long  Private Sub cmdCallNamedPipe_Click()   Dim res As Long, myStr As String, i As Long, cbRead As Long   Dim numBytes As Long, bArray() As Byte, temp As String   numBytes = cbBytes.Text   If cbBytes.Text < 0 Then     MsgBox "Value must be at least 0.", vbOKOnly     Exit Sub   End If   If numBytes > BUFFSIZE Then     numBytes = BUFFSIZE   End If   ReDim bArray(numBytes) 'Build the return buffer   'Call CallNamedPipe to do the transaction all at once   res = CallNamedPipe(szPipeName, numBytes, LenB(numBytes), _     bArray(0), numBytes, _     cbRead, 30000) 'Wait up to 30 seconds for a response   If res > 0 Then     temp = Format(bArray(0), " 000")     For i = 1 To cbRead - 1      If (i Mod 16) = 0 Then temp = temp & vbCrLf      temp = temp & " " & Format(bArray(i), "000")     Next i     txtReceive.Text = temp   Else     MsgBox "Error number " & Err.LastDllError & _        " attempting to call CallNamedPipe.", vbOKOnly   End If  End Sub					
 4. Sunucu, istemci olduğu dışındaki bir makine üzerinde çalışıyorsa, değiştirmeniz gerektiğini unutmayın '. ', sunucu bilgisayarın adı için bir değişken szPipeName.
 5. Formu kaydedin. Yukarıdaki kod sınamak için <a0></a0>, ilk sunucuyu başlatın ve herhangi bir yeri tıklatın. Sunucu uygulaması engelleme ve askıda görünmesini artık olsa da, istemcinin bağlanmak için gerçekte bekliyor. Sonra istemci uygulamasını başlatın ve "Arama adlandırılmış kanal."'ı tıklatın Istemci, değeri 500, 500 bayt veri ile yanıt verir sunucu için göndermelisiniz. 20000 Bayt için 0'dan cbBytes</a1> metin kutusuna değer ayarlayabilirsiniz. Sunucuyu durdurmak için <a0></a0>, <a1>0</a1> (sıfır) yalnızca istemciden gönderin. Istemci, <a1>hata</a1> (ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED) 233 alabilirsiniz, ancak bu normaldir.

  Örnek için başka bir geliştirme, GÇ Tamamlama bağlantı noktaları ve/veya olmayan engelleme okuma kullanımı içerebilir ve örtüşen GÇ kullanarak yazar. Bu konular hakkında daha fazla bilgi, Microsoft Platform SDK'DA bulabilirsiniz.
Referanslar
Windows 2000, <a2>Windows NT</a2> ve <a4>Windows 95, birden çok işlemi arasında tek yönlü veya çift yönlü aktarımı veri sağlayan çeşitli InterProcess iletişim (IPC) yöntemleri vardır. Her bir platformda kullanılabilir yöntemleri IPC tam bir listesi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
95900: Windows NT, Windows 95 ve Win32s işlemler arası iletişim

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 177696 - Son İnceleme: 02/12/2007 19:08:32 - Düzeltme: 2.4

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT 3.51 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi, the operating system: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbmt kbapi kbhowto KB177696 KbMttr
Geri bildirim