Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Visual FoxPro için Windows 5.0 ve sonraki sürümlerinde, Office Word 2003 veya Word 97'de, kategorilere ayrılan tablo oluşturma hakkında

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:180901
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Word 97 veya Microsoft Office Word 2003, Visual FoxPro için Windows 5.0 ve daha sonra OLE otomasyonunu kullanarak bir tablo oluşturup gösterilmiştir. Tablo bir gruplandırma alanı için örnek, durumu, şirket veya müşteri satış KODUNU içerir. Bu örnek, ülke veya bölgeye göre gruplandırır. Verileri Word belgesi içinde geçici bir imleç bir SQL sorgusu kullanarak toplanacak.
Daha fazla bilgi
Sorgu içindeki ilk alana, bu kodun düzgün çalışması için Word 97 raporda kullanılan <a1>Grup</a1> alanı olmalıdır. Örneğin, rapor için bir tablodaki tüm alanları kullanmak gereklidir, ancak grup alanı olacak alanı değil <a0>Kaynak</a0> tablosundaki ilk alanı ise, daha sonra buna benzer bir sorgu sorun:
SELECT state,* FROM Customer GROUP BY state, custid INTO CURSOR category				
bu durum, ilk alan sorgulanan bir sonuç olarak bu örnekte, grup alanı zorlar.

Not: Bu kod, yalnızca birlikte Service Release-1 Word 97 için çalışır. Word 97'ın önceki sürümlerini kullanan bir "tür uyuşmazlığı" ve diğer OLE hataları neden olur.

Bir program oluşturun ve aşağıda verilen kod girin. Kodu yürütüldüğünde, kullanıcı iki istemleri görüntülenir. Word belgesini nasıl biçimlendirilmiş olması, bu istekleri kullanıcıya sor. Ilk komut istemini veya gruplandırma her ayrı sayfasında kullanıcının istediği olup olmadığını sorar. Ikinci soru, kullanıcı veya altı çizili tablodaki satırları arasında istemediği sorulur. Bu sorulardan yalnızca tercihlerini görüntüleme ve tabloyla Word bu ve diğer tercihleri Programcı nasıl biçimlendirmek ' dir.

Örnek kod aşağıdadır:
  */ Begin program code /*    CLEAR    SET TALK OFF    SET CONSOLE OFF    ctempfield = ""        && Variable to hold group category.    headings_added = .F.    newgrouppage = .F.  * Make sure the FIRST field in the SELECT is the field the report  * is categorized by. The Customer table is located in the  * \VFP\Samples\Data folder. In Visual FoxPro 6.0, the Customer table is  * in the Microsoft Visual Studio\Common\Samples\Data folder.    ** We toggle the value of SET ENGINEBEHAVIOR in VFP 8.0 and  ** 9.0 to allow this SELECT-SQL command to function.   ** For more information on the SET ENGIENBEHAVIOR command,  ** see the VFP Help file.  IF "8.0"$VERSION() OR "9.0"$VERSION()x=SET("enginebehavior")SET ENGINEBEHAVIOR 70  SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;   country,cust_id INTO CURSOR category   SET ENGINEBEHAVIOR x   ELSE   SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;   country,cust_id INTO CURSOR categoryendif  IF _TALLY > 0   oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")   oWord.Documents.Add   owRange = oWord.Activedocument.Range(0,0)   numcols = FCOUNT()-1  && Get number of fields for detail section   oWord.Activedocument.Tables.Add(owRange, 1, numcols)   * First prompt, separate pages for each group.   nanswer = messagebox("Put each group on a new page?",36,;     "Sepatate Pages")   DO CASE     CASE nanswer = 6     && Yes      newgrouppage = .T.     CASE nanswer = 7     && No      headings_added = .F.   ENDCASE   WAIT WINDOW "Please wait while the data is formatted in Word.";     + CHR(13)+"This may take several minutes..." NOWAIT   DO WHILE !EOF()     ctempfield = EVAL(FIELD(1)) && Set 1st field in table as category     WITH oWord      .Selection.Font.Reset      .Selection.TypeText(EVAL(FIELD(1)))      .Selection.SelectRow      .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1      .Selection.Font.Name = "Arial"      .Selection.Font.Size = 16      .Selection.Font.Bold = .T.      .Selection.SelectRow      .Selection.Cells.Merge      .Selection.MoveRight(12)      .Selection.Cells.Split(1,numcols)      IF NOT headings_added && Put at least one heading in document        .Selection.MoveRight(12)        FOR i = 2 TO FCOUNT()         .Selection.Font.Italic = .T.         .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1         .Selection.Font.Name = "Times New Roman"         .Selection.Font.Size = 8         .Selection.TypeText((FIELD(i)))         .Selection.MoveRight(12)         headings_added = .T.        ENDFOR      ENDIF      FOR i = 2 TO FCOUNT()        curfield = EVAL(FIELD(i))  * Check data type. Does not check Double, Float, Integer, General, Memo.        IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"        DO CASE         CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"     && Date field           curfield = DTOC((FIELD(i)))         CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"     && Numerical           curfield = STR((FIELD(i)))         CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"     && Currency           curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)         CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"     && Logical           IF curfield            curfield = "True"           ELSE            curfield = "False"           ENDIF         CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"     && DateTime           curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))         ENDCASE         .Selection.Font.Reset         .Selection.TypeText(curfield)        ELSE         .Selection.Font.Reset         .Selection.TypeText(curfield)        ENDIF        .Selection.Font.Reset        .Selection.MoveRight(12)      ENDFOR      SKIP     ENDWITH     DO WHILE ctempfield = EVAL(FIELD(1))  && Get other like records.      WITH oWord        FOR i = 2 TO FCOUNT()         curfield = EVAL(FIELD(i))         IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"           DO CASE           CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"            curfield = DTOC((FIELD(i)))           CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"            curfield = STR((FIELD(i)))           CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"            curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)           CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"            IF curfield              curfield = "True"            ELSE              curfield = "False"            ENDIF           CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"            curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))           ENDCASE           .Selection.TypeText(curfield)         ELSE           .Selection.TypeText(curfield)         ENDIF           .Selection.MoveRight(12)         ENDFOR      ENDWITH      SKIP     ENDDO     IF RECNO() > RECCOUNT()  && Prevents an empty table/cells.      EXIT     ELSE      IF newgrouppage        headings_added = .F.  && False: add headings to each page.        oWord.Selection.InsertBreak(2) && Page break each category.      ENDIF     ENDIF   ENDDO   oWord.Selection.SelectRow  && Ensures no extra rows in the table.   oWord.Selection.Rows.Delete   * This section underlines or turns off all lines in the table.   nanswer = MESSAGEBOX("Turn off underlines Y/N",36,;     "No underlines in the table?")   DO CASE   CASE nanswer = 6    && Yes, turn off all underlines.     WAIT WINDOW 'Formating table with no underlines in the table.';      NOWAIT     WITH oWord      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format all tables.        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border.        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left        aTable.Borders(-3).LineStyle = 0     && Bottom        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right        aTable.Borders(-5).LineStyle = 0     && Horizontal        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical        aTable.Borders.Shadow = 0      ENDFOR     ENDWITH   CASE nanswer = 7     && Number just underlines.     WITH oWord      WAIT WINDOW 'Formating table with underlines between records.';        NOWAIT      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format each table.        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left        aTable.Borders(-3).LineStyle = 1     && Bottom        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right        aTable.Borders(-5).LineStyle = 1     && Horizontal        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical        aTable.Borders.Shadow = 0      ENDFOR     ENDWITH     oWord.ActiveWindow.View.TableGridlines = .F. && No table gridlines   ENDCASE  * Get the number of pages in the Word report. The code adds the report  * headings to the document header when the user chooses not to have the  * report categories print on separate pages. Makes viewing groups  * headings easier on other pages.   numpages = oWord.ActiveDocument.ComputeStatistics(2)   IF numpages > 1 AND NOT newgrouppage     WITH oWord      .Selection.MoveDown      .ActiveWindow.ActivePane.View.Type = 3 && Put Word in Page view      .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 9   && Open header.      .Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll  && Clear tabs.      * Printed header width is computed by subtracting margins      * from page width. The margins are divided by 72. Word stores      * these values as points; i.e. 72points/inch.      pagewidth = 8.5-(.ActiveDocument.PageSetup.RightMargin+;      .ActiveDocument.PageSetup.LeftMargin)/72      tabspace = (pagewidth/(numcols))*72 && Convert inches to points      tabstops = tabspace      FOR i = 2 TO FCOUNT()        .Selection.Font.Italic = .T.  && Format heading captions.        .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1        .Selection.Font.Name = "Times New Roman"        .Selection.Font.Size = 8        .Selection.TypeText((FIELD(i)))        .Selection.TypeText(chr(9)) && Tab to set the next heading.        .Selection.ParagraphFormat.TabStops.Add(tabstops) && Tab        tabstops = tabstops+tabspace      ENDFOR     ENDWITH   ENDIF   WITH oWord     .ActiveWindow.View.Type = 3 && Switch to page view. Normal view=1     .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 0 && Open main document.     .Selection.Homekey(6)        && Go to top of document.     .Visible = .T.           && Make Word visible.     .Application.Activate        && Bring Word forward.     .WindowState = 0  && Show Word in normal state. Maximized=1     .ActiveWindow.ActivePane.View.ShowAll = 0 && No nonprinting items.   ENDWITH  ELSE   =MESSAGEBOX("There were no records in the query.",16,;     "Empty Query")  ENDIF  */ End program code /*				
Referanslar
Word için Windows 97 Service Release - 1'i edinme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
172475Nasıl yapılır: edinme ve yükleme MS Office 97 SR-1
Microsoft Word, Visual Basic Yardımı

(c) Microsoft Corporation 1998, tüm hakları saklıdır. Katkıyı Deniz Christopher, Microsoft Corporation

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 180901 - Son İnceleme: 02/22/2014 17:32:31 - Düzeltme: 2.4

Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0a, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition, Microsoft Word 97 Service Pack 1, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbcode kbhowto kbinterop KB180901 KbMttr
Geri bildirim