OLE ve ODBC kullanarak Word'e adres-mektup birleştirme otomatikleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:181926
Özet
Bu makalede, Microsoft Office Word 2003'te Windows tablo <a1>veri</a1> alanından bir Visual FoxPro (VFP) kullanarak bir adres-mektup birleştirme oluşturmak için OLE otomasyonunu kullanın gösterilmiştir.
Daha fazla bilgi
Aşağıda Windows için Visual FoxPro kodunu, adres-mektup birleştirme gerçekleştirir Word.Application nesne modelini kullanarak var olan bir Visual FoxPro tablonuz için bir ODBC veri kaynağı kullanıyor. Bu kod, ODBC Sürücü Yöneticisi'nde oluşturulan bir varolan veri kaynağı adı (DSN) kullanabilir veya bir DSN ekleyip bir API çağrısını kullanan hızlı oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, "Visual FoxPro tabloları" ODBC Sürücü Yöneticisi içinde oluşturulan DSN, VFP giriş klasörü'ndeki \Samples\Data klasörüne işaret eder. Bu yollar büyük olasılıkla kullanıcıların yol göstermek için değiştirilmesi gerekir.

Not Bu kod, Service sürüm-1 (SR-1) Word 97 ve Microsoft Office Word 2003 için sınanmıştır. Word 97'ın önceki sürümlerini kullanan bir tür uyuşmazlığı ve diğer OLE hataları neden olur.

Bir program oluşturun ve aşağıdaki kodu girin:
 ***/ Begin program code /***  * Code to create a new data source to a VFP table.  *  * Use the Declare DLL function to prototype the  * SQLConfigDataSource function.  * Using SQLConfigDataSource prevents having to go into  * the ODBC Driver Manager and create the DSN.  ***  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7lthemes=_screen.Themes_screen.Themes=.f.ENDIF  DECLARE Integer SQLConfigDataSource in odbccp32.dll Integer, ;   Integer, String, String  ***  * Create a string containing the settings appropriate to the driver.  * The following is an example for the Microsoft VFP ODBC driver  * accessing the Customer.dbf file.  ***  *** Change the path below to point to the Customer table ***  *** in the \Samples\Data folder.           ***  settings="DSN=visual foxpro tables"+chr(0)+;       "Description=VFP ODBC Driver"+chr(0)+;       "SourceDB=e:\vfp7\samples\data"+chr(0)+;       "SourceType=DBF"  =SQLConfigDataSource(0,1,"Microsoft Visual FoxPro Driver",settings)  * NOTE: Ensure there are no spaces on either side of the equal sign (=).  ON ERROR DO errhand WITH ERROR(), MESSAGE(), MESSAGE(1), PROGRAM( ),  LINENO( ) && Trap OLE & other errors.  * Initialize variables passed to Word to create form letter.  intro1="Congratulations! You are one of our best customers since you have ;  purchased $"  intro2=" each month from us. "  intro3="As a result, your maximum order amount has been increased by ;  $2500.00. If you have any questions, please feel free to contact us."  oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")   WITH oWord     * Assign values to variables     dsname="e:\VFP7\SAMPLES\DATA\customer.DBF"     wformat=0     wconfirmconv=0     wreadonly=0     wlinktosource=0     waddtofilelist=0     wpassworddoc=""     wpasswordtemp=""     wrevert=0     wprotectdoc=""     wprotecttemp=""     wconn="DSN=visual foxpro tables;uid=;pwd=;"+;      "sourcedb=e:\vfp7\samples\data;sourcetype=dbf"+;      "exclusive=no;backgroundfetch=yes;collate=machine;"     wsqlstatement="SELECT contact,company,title,address,city,;      postalcode,STR(maxordamt,12,2) as maxordamt FROM customer ;      WHERE (customer.maxordamt>$100000)"     .Visible=.T.   && Make Word visible.     .WindowState = 2  && Minimize Word.     .Documents.Add   && Add new document.     .Selection.InsertParagraphAfter     .ActiveDocument.MailMerge.OpenDataSource;      (dsname,wformat,wconfirmconv,wreadonly,wlinktosource,;       waddtofilelist,wpassworddoc,wpasswordtemp,wrevert,;       wprotectdoc,wprotecttemp,wconn,wsqlstatement)     .ActiveDocument.MailMerge.EditMainDocument     .Selection.InsertDateTime("dddd, MMMM dd, yyyy", 1)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"company")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;       (oWord.Selection.Range,"title")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"address")     .Selection.InsertAfter(", ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add(oWord.Selection.Range,"city")     .Selection.InsertAfter(" ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"postalcode")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertAfter("Dear ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(":")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter(intro1)     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"maxordamt")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro2)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro3)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter("Thank you,")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.Fields.Add(oWord.Selection.Range,-1,"author")     .ActiveDocument.MailMerge.Destination = 0 && new document.     .ActiveDocument.MailMerge.Execute     && Run the merge.     nanswer = MESSAGEBOX("Would you like to view the finished ;     document?",36,"Switch to Word")     DO CASE      CASE nanswer = 6        .ActiveWindow.View.Type = 3  && Page layout view.        .Visible = .T.        .Application.Activate  && Bring Word forward.        .WindowState = 0     && Word in normal state.        =INKEY(5)     && Wait 5 seconds then bring VFP back.        .WindowState = 2  && Then minimize Word.       ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Print the document?",36,;     "Print the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        .ActiveDocument.PrintOut  && Print the merged form letter.     ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Save the document?",36,;     "Enter the name to save the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        cbaddoc=SPACE(25)        DO WHILE .T.         DEFINE WINDOW getname FROM 1,1 TO 15,60 ;           FONT 'COURIER NEW',10 FLOAT GROW ZOOM           ACTIVATE WINDOW getname           cdoc=SPACE(25)           mquit = SPACE(1)         IF !EMPTY(cbaddoc)           @2,1 SAY "Existing file name: "+cbaddoc COLOR R+/w         ENDIF         @4,1 SAY "Enter a name for the Word document."         @5,1 GET cdoc color b/w VALID emptyChk(cdoc)         @7,25 GET mquit FUNCTION '*T Save' SIZE 2,10         READ CYCLE         CLEAR WINDOW getname         cdoc=ALLTRIM(cdoc)         cpath= .Options.DefaultFilePath(0)  && Get Word's                         && default document path.         IF FILE(cpath+"\"+cdoc+".doc")           WAIT WINDOW "Document already exists! Enter another ;           file name." TIME 1           cbaddoc=cdoc           LOOP         ELSE           .ActiveDocument.SaveAs(cdoc)         ENDIF         .Documents.Close(0)         .Application.Quit         EXIT        ENDDO      CASE nanswer = 7     && No        .Documents.Close(0)        .Application.Quit      ENDCASE   ENDWITH  ON ERROR && Restore system error handler.  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7_screen.Themes=lthemes  endif  PROCEDURE emptychk  PARAMETER pcdoc  IF !EMPTY(pcdoc)   RETURN .T.  ELSE   WAIT WINDOW "Enter a name for the Word Document"   RETURN 0  ENDIF  PROCEDURE errhand  PARAMETER merror, mess, mess1, mprog, mlineno  CLEAR  IF merror=1426   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("You have an OLE error. Usually this is caused by   quitting Word or canceling out of a dialog box in Word. "+CHR(13)+;   "The error message is "+mess)  ELSE   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("An error occured on line "+mlineno+;   ". The error message is "+mess+" The error number is "+merror)  ENDIF  ON ERROR  RETURN  ***/ End program code /***						
Referanslar
Windows 97 hizmeti için Word sürüm 1 (SR-1) edinme hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
172475Nasıl elde edilir ve MS Office 97 SR-1 yükleyin.
Microsoft Visual Basic for Applications Yardım (Word ' 97); "OLE" arama

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 181926 - Son İnceleme: 02/16/2005 05:38:06 - Düzeltme: 3.4

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 3.0b Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0a, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition

 • kbmt kbautomation kbhowto kbinterop KB181926 KbMttr
Geri bildirim