ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Zamanlama ve sql Server veritabanlarında sql Server Express Yedeklemeleri otomatikleştirmek nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2019698
™zet

sql Server Express sürümleri sql Server Aracısı bileşeni bu sürümlerde yoktur çünkü işler veya bakım planlarını planlamak için bir yol sunmaz. Bu nedenle, bu sürümlerde kullandığınızda, veritabanlarını yedeklemek için farklı bir yaklaşım almak zorunda.   

Şu anda sql Server Express kullanıcılar aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kendi veritabanlarını yedekleyin:

sql Server Management Studio Express kullanın. Bu, sql Server Express Gelişmiş servisi veya sql Server Express Toolkit ile birlikte yüklenir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (msdn) Web sitesine gidin:

Tam veritabanı yedekleme (sql Server) oluşturma

 • backup database ailesi komutlarının kullanan bir Transact-sql komut dosyası kullanın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki msdn Web sitesini ziyaret edin:

  Yedekleme (Transact-sql)

  Bu makalede, bir zamanlama temelinde veritabanları sql Server Express Yedeklemeleri otomatikleştirmek için Windows Görev Zamanlayıcısı ile birlikte bir Transact-sql komut dosyası nasıl kullanılır.

 • Daha fazla bilgi

  Windows Görev Zamanlayıcısı'nı kullanarak sql Server veritabanlarınızı yedeklemek için aşağıdaki üç adımı izleyin vardır:

  Adım bir: Use sql Server Management Studio Express ya da Sqlcmd aaıdaki saklı yordamı ana veritabanınızı oluşturmak için:

  / / Telif Hakkı © Microsoft Corporation.  Tüm hakları saklıdır.

  / / Bu kod serbest koşulları

  / / Microsoft Kamu Lisansı (ms-plhttp://opensource.org/licenses/ms-pl.html.)

  Kullanımı [ana]
  GO 
  / ****** Nesne:saklı yordam [dbo].[sp_BackupDatabases] ****** /
  set ANSI_NULLS on
  Git
  set QUOTED_IDENTIFIER on
  Git
  --=============================================
  --Yazar: Microsoft
  --oluşturma tarihi: 2010-02-06
  --açıklaması: yedek veritabanları için SQLExpress
  --parametre1: databaseName
  --Parametre2: YedeklemeTürü f tam, d = fark, M = = oturum
  --Parametre3: yedekleme dosyası konumu
  --=============================================
  oluşturma yordamı [dbo]. [[sp_BackupDatabases]
  @ VeritabanıAdı sysname = null,
  @ YedeklemeTürü char(1),
  @ YedekKonumu nvarchar(200)
  as
  set nocount on; 
             
             DECLARE @DBs TABLE
             (
                    ID int IDENTITY PRIMARY KEY,
                   DBNAME nvarchar(500)
             )
             
              -- Pick out only databases which are online in case ALL databases are chosen to be backed up
              -- If specific database is chosen to be backed up only pick that out from @DBs
             INSERT INTO @DBs (DBNAME)
             SELECT Name FROM master.sys.databases
             where state=0
             AND name=@DatabaseName
             OR @DatabaseName IS NULL
             ORDER BY Name
             
             -- Filter out databases which do not need to backed up
             IF @backupType='F'
                   BEGIN
                   delete @ DBs nerede dbname de ('tempdb', 'Northwind' 'pubs', 'AdventureWorks')
  son
  else IF @ YedeklemeTürü = vardı '
  başlamak
  delete @ DBs nerede dbname de ('tempdb', 'Northwind', 'pubs' 'ana', 'AdventureWorks')
  son
  else IF @ YedeklemeTürü 'l' =
  BAŞLAYAN
  delete @ DBs nerede dbname de ('tempdb', 'Northwind', 'pubs' 'ana', 'AdventureWorks')
  son
  else
  BAŞLAYAN
  DÖNMEK
  son
  --değişkenleri bildirmek
  BİLDİRMEK @ YedekAdı varchar(100)
  BİLDİRMEK @ BackupFile varchar(100)
  BİLDİRMEK @ dbname varchar(300)
  declare @ sqlCommand nvarchar(1000)
  declare @ dateTime nvarchar(20)
  BİLDİRMEK @ döngü int
  --veritabanları bir döngü
  seçin @ döngü min(ID) from @ DBs =
  WHILE döngüsü Is not null @
  başlamak
  --veritabanı adları vardır, bu yana-[dbname] biçimi ya da onların adı _ olmak zorunda
       set @ dbname = '[' +(SELECT DBNAME FROM @DBs WHERE ID = @Loop) +']'
  --geçerli tarih ve saati n yyyyhhmmss biçimini ayarlayın
  set @ dateTime = replace (DÖNÜŞTÜRMEK (varchar, getdate(),101),'/','') + '_' +YERİNİ (DÖNÜŞTÜRMEK (varchar, getdate(),108),':','')
  --path\filename.extension biçiminde tam, fark ve günlük yedeklemeler için yedekleme dosya adı oluşturma
  YedeklemeTürü = 'f'
  set @ BackupFile = YedekKonumu + Değiştir (YERİNİ (@ dbname, ' [', ''),'] ','') '_full_' + @ dateTime + '.bak'
  else IF @ YedeklemeTürü = vardı '
  set @ BackupFile = YedekKonumu + Değiştir (replace (@ dbname, ' [', ''),'] ','') + '_DIFF_' + @ dateTime + '.bak'
  else IF @ YedeklemeTürü 'l' =
  set @ BackupFile = YedekKonumu + Değiştir (replace (@ dbname, ' [', ''),'] ','') + '_log_' + @ dateTime + '.trn'
  --Yedekleme ortam saklamak için bir ad girmeniz
  YedeklemeTürü = 'f'
  set @ YedekAdı replace(replace(@dbname,'[',''),']','') = +' için tam yedekleme ' + @ dateTime
  YedeklemeTürü = ise vardı '
  set @ YedekAdı replace(replace(@dbname,'[',''),']','') = +' Farklıları yedekleme için ' + @ dateTime
  YedeklemeTürü = 'l'
  set @ YedekAdı replace(replace(@dbname,'[',''),']','') = +' günlük yedekleme için ' + @ dateTime
  --yürütülecek dinamik sql komutu oluşturmak
  YedeklemeTürü = 'f'
  başlamak
  set @ sqlCommand 'Yedek veri TABANI' +@dbname+ =' için DISK = '''+@BackupFile+ ''' ile INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'
                   END
        IF @backupType = 'D'
                   BEGIN
                SET @sqlCommand = 'BACKUP DATABASE ' +@DBNAME+  ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'        
                   END
        IF @backupType = 'L' 
                   BEGIN
                SET @sqlCommand = 'BACKUP LOG ' +@DBNAME+  ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'        
                   END
   
  -- Execute the generated SQL command
        EXEC(@sqlCommand)
   
  -- Goto the next database
  SELECT @Loop = min(ID) FROM @DBs where ID > @ döngü
  end

  Adım b: bir metin düzenleyicisinde Sqlbackup.bat adlı bir toplu iş dosyası oluşturun ve sonra metni aşağıdaki örneklerde birini senaryonuza bağlı olarak bu dosyaya kopyalayın:

  Example1:Windows kimlik doğrulaması kullanarak sqlexpress adlandırılmış yerel örneğinde tüm veritabanlarının tam yedeklemeler

  / / Sqlbackup.bat

  sqlcmd -s. \express –e -q "exec sp_BackupDatabases @ YedekKonumu = vardı: \SQLBackups\', 'f' YedeklemeTürü =" 

  Example2:bir SQLLogin ve kendi parolasını kullanarak sqlexpress yerel adlandırılmış örneğitüm veritabanlarında, fark yedekler

  / / Sqlbackup.bat

  sqlCmd - u SQLLogin -p parola -s. \sqlexpress -q "exec sp_BackupDatabases@ YedekKonumu = 'D:\SQLBackups', YedeklemeTürü = vardı '"

  Not: at SQLLogin öğe sql Server'da en az yedekleme işletmeni rolüne.


  Örnek 3:Tüm veritabanları yerel adlandırılmış örneği Windows kimlik doğrulaması kullanarak sqlexpress günlüğü yedekleri

  / / Sqlbackup.bat

  sqlCmd -s. \sqlexpress -e -q "exec sp_BackupDatabases @ backupLocation='D:\SQLBackups\',@backupType='L'"

  Örnek 4:Windows kimlik doğrulaması kullanarak yerel adlandırılmış örneği sqlexpress userdb veritabanının tam yedeklemeler

  / / Sqlbackup.bat

  sqlCmd -s. \sqlexpress -e -q "exec sp_BackupDatabases @ YedekKonumu = vardı: \SQLBackups\', @ databaseName = 'userdb', 'f' YedeklemeTürü ="

  Benzer şekilde, diferansiyel yapıştırarak userdb yedekleme yapabilirsiniz yaklaşık ' @ YedeklemeTürü parametresi ve günlük yedek bir kopyasını userdb@ YedeklemeTürü parametresi için 'l' yapıştırarak.

  Adım c:b.. adımda oluşturduğunuz toplu iş dosyasını çalıştırmak için Windows Görev Zamanlayıcısı'nı kullanarak iş zamanlamaBunu yapmak için şu adımları izleyin:

  1. sql Server Express çalıştıran bilgisayarda,Başlat' ı tıklatın,Tüm Programlar' ın üzerine,Donatılar' ın üzerine gelin,Sistem Araçları' nın üzerine veZamanlanmış Görevler. 
  2. ÇiftAdd zamanlanmış görev. 
  3. Zamanlanmış Görev Sihirbazı'nda,İleri' yi tıklatın. 
  4. Gözat' ı tıklatın, b adımda oluşturduğunuz toplu iş dosyasını tıklatın ve' ı tıklatın. 
  5. sqlbackup için görev adını yazın,Günlük' ü tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. 
  6. Görevi çalıştırmak üzere zamanlama bilgilerini belirtin. (En az bir kez her gün bu görevi çalıştırmak öneririz.) Daha sonraİleri' yi tıklatın.
  7. Kullanıcı adı girin alanında, bir kullanıcı adı yazın ve ardından Enter parola alanına bir parola yazın.

   Not 1, 3 Veya 4 örnek toplu iş dosyalarından birini kullanıyorsanız, bu kullanıcının en az sql Server düzeyinde BackupOperator rolü atanmalıdır.
  8. İleri' yi tıklatın ve sonraSon' u tıklatın. 
  9. Zamanlanmış görev Yedekleme başarıyla oluşturuldu emin olmak için en az bir kez çalıştırın.

   Notsqlcmd yürütülebilir dosya için genellikle yol değişkenleri sunucunun, sql Server yüklü olduğu, ancak yol değişkeni bu klasör listesi, < yükleme konumu > \90\Tools\Binn altında bulabilirsiniz klasördür (örneğin: C:\Program Files\Microsoft sql Server\90\Tools\Binn).

   Bu makalede belgelenen yordamı kullandığınızda, aşağıdakileri dikkate alın:

   • Çalışmak üzere zamanlandığı anda Windows Görev Zamanlayıcısı hizmetinin çalışıyor olması gerekir. Bu hizmetin başlangıç türünüOtomatikayarlamanız önerilir. Bu hizmet bile yeniden başlatma üzerinde çalışıyor emin olmayı sağlar.
   • Orada çok fazla alan yedekleri yazılmaktadır sürücüde olmalıdır. Yedekleme klasörünü düzenli aralıklarla disk alanı yetersiz çalıştırmayın emin olmak için eski dosyaları temizlemek öneririz. Eski dosyaları temizleme mantığı komut dosyası içermiyor.

   Ek başvurular

  Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 2019698 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/29/2012 00:18:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbmt KB2019698 KbMttr
  คำติชม