ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Excel'de xy dağılım grafiğindeki veya kabarcık grafiğindeki veri noktalarına bir makro kullanarak etiketler ekleme

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Microsoft Excel'de, bir xy (dağılım) veya Kabarcık grafiğindeki veri noktalarına metin etiketlerini otomatik olarak ekleyen yerleşik bir komut bulunmamaktadır. Ancak bunu yapan bir Microsoft Visual Basic for Applications makrosu oluşturabilirsiniz. Bu makalede, bu görevi bir XY Dağılım grafiğinde gerçekleştiren bir makro örneği yer almaktadır. Ancak aynı kod, bir Kabarcık Grafiği için de kullanılabilir.
Daha fazla bilgi
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler. Bu makaledeki kod örneğinde, verilerin ve ilişkili etiketlerin aşağıdaki biçime uygun şekilde bir çalışma sayfasında düzenlendiği varsayılmaktadır:
 • İlk sütun veri etiketlerini içerir.
 • İkinci sütun xy (dağılım) grafiğinin x değerlerini içerir.
 • Üçüncü ve sonraki sütunlar xy (dağılım) grafiğinin y değerlerini içerir.
NOT: Sağlanan örnekte y değerleri için tek bir sütun yer almakla birlikte, birden çok veri serisi kullanabilirsiniz.

Bu makaledeki makroları kullanmak için, aşağıdaki verileri kullanarak bir grafik oluşturun:
  A1: Etiketler   B1: X Değerleri  C1: Y Değerleri  A2: VeriNoktası1  B2: 12     C2: 5  A3: VeriNoktası2  B3: 9     C3: 7  A4: VeriNoktası3  B4: 5     C4: 3  A5: VeriNoktası4  B5: 4     C5: 8  Y6: VeriNoktası5  B6: 1     C6: 4
NOT: Tablo boş sütunlar içermemelidir ve veri etiketlerini içeren sütun, x değerlerini içeren sütundan ayrı olmamalıdır. Etiketler ve değerler, tam olarak bu makalede açıklanan biçimde düzenlenmelidir. (Sol üstteki hücre A1 hücresi olmak zorunda değildir.)

Bir xy (dağılım) grafiğindeki veri noktalarına metin etiketleri eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Örnek verileri içeren çalışma sayfasında, B1:C6 hücre aralığını seçin.
 2. Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin:
  1. Ekle menüsünde Grafik'i tıklatın.
  2. Grafik Sihirbazı - Adım 1 / 4 - Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  3. Grafik Sihirbazı - Adım 2 / 4 - Grafik Kaynak Verisi iletişim kutusunda, Veri Aralığı sekmesini tıklatın. Seri yeri altında, Sütunlar'ı ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  4. Grafik Sihirbazı - Adım 3 / 4 - Grafik Seçenekleri iletişim kutusunda, İleri'yi tıklatın.
  5. Grafik Sihirbazı - Adım 4 / 4 - Grafik Konumu iletişim kutusunda, Yeni sayfa olarak seçeneğini ve sonra da Son'u tıklatın.
  Microsoft Office Excel 2007'de şu adımları izleyin:
  1. Ekle sekmesini tıklatın, Grafikler grubunda Dağılım'ı tıklatın ve ardından bir tür seçin.
  2. Tasarım sekmesinde, Konum grubundan Grafiği Taşı'yı tıklatın, Yeni sayfa'yı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 3. Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için ALT+F11 tuşlarına basın.
 4. Ekle menüsünde Modül'ü tıklatın.
 5. Modül sayfasına aşağıdaki kod örneğini yazın:
  Sub AttachLabelsToPoints()  'Boyut değişkenleri.  Dim Counter As Integer, ChartName As String, xVals As String  ' Alt yordam çalıştırılırken ekran güncelleştirmesini devre dışı bırak.  Application.ScreenUpdating = False  'İlk serinin formülünü "xVals" konumunda sakla.  xVals = ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula  'Veri aralığını xVals konumundan ayıkla.  xVals = Mid(xVals, InStr(InStr(xVals, ","), xVals, _   Mid(Left(xVals, InStr(xVals, "!") - 1), 9)))  xVals = Left(xVals, InStr(InStr(xVals, "!"), xVals, ",") - 1)  Do While Left(xVals, 1) = ","   xVals = Mid(xVals, 2)  Loop  'Grafikteki her bir veri noktasına bir etiket ekle.  For Counter = 1 To Range(xVals).Cells.Count   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).HasDataLabel = _     True   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).DataLabel.Text = _     Range(xVals).Cells(Counter, 1).Offset(0, -1).Value  Next CounterEnd Sub
 6. ALT+Q tuşlarına basarak Excel'e dönün.
 7. Grafik sayfasına geçin.
 8. Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde, Araçlar menüsünde Makro'nun üzerine gelin ve Makrolar'ı tıklatın. AttachLabelsToPoints makrosunu tıklatın ve makroyu çalıştırmak üzere Çalıştır'ı tıklatın.

  Excel 2007'de, Geliştirici sekmesini ve sonra da Kod grubunda Makro'yu tıklatın, AttachLabelsToPoints makrosunu seçin ve Çalıştır'ı tıklatın.
Makro, A2:A6 aralığındaki hücrelerin etiketlerini grafikteki veri noktalarına ekler.
xy-scatter XL2000 XL98 XL97 XL2001 XL2002 XLX XL2003 XL2007
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 213750 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/20/2007 22:01:00 - ฉบับแก้ไข: 4.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 for Macintosh, Microsoft Excel 98 for Macintosh

 • kbhowto kbinfo kbchart kbprogramming kbdtacode KB213750
คำติชม