Nasıl yapılır: Visual Basic'den adres mektup birleştirme gerçekleştirmek için Microsoft Word otomatikleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:220607
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, gelen, Microsoft Visual Basic Automation'ı kullanarak posta birleştirilmiş bir belge oluşturmak için Microsoft Word'Ü kullanmak gösterilmiştir.
Daha fazla bilgi
Bir Otomasyon sunucusunu denetlemek için iki yol vardır: geç bağlama kullanarak veya erken bağlama. Geç bağlama, yöntemleri çalıştırma modülünün kadar bağlı ve Otomasyon sunucusu nesne olarak bildirildi. Erken bağlama ile uygulama tasarım zamanında tam nesne ile iletişimde ve nesnelerine, belirli bir tür olarak bildirebilirsiniz öğrenene. Bu örnek, daha yüksek performans ve daha iyi bir tür güvenliği affords nedeni, genellikle daha iyi "olarak nitelendirilir erken bağlama kullanır.

Bir Otomasyon sunucusu için erken bağlama için bu sunucunun türündeki kitaplığa bir başvuru ayarlamanız gerekir. Visual Basic'te, bu başvuruları iletişim kutusu aracılığıyla yapılır. <a0>Başvurular</a0> iletişim kutusunu açmak için <a0></a0>, Proje menüsünde Başvurular ' ı tıklatın. Bu örnek için kod çalıştırmak için önce türündeki kitaplığa bir başvuru için Word eklemeniz gerekir.

Otomasyon örneği oluşturma

 1. Visual Basic'ı başlatın ve yeni bir standart exe DOSYASı) projesi oluşturun. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. KomutDüğmesi denetim Form1'e ekleyin.
 3. Proje menüsünde Başvurular <a0>Başvurular</a0> iletişim kutusunu açmak için tıklatın.
 4. Microsoft Office Word 2003 türündeki kitaplığa bir başvuru oluşturmak için Microsoft Word 11.0 Nesne Kitaplığı ' nı seçin. Word 2002 seçin Microsoft Word 10.0 Nesne Kitaplığı. Word 2000'de, seçin Microsoft Word 9.0 Nesne Kitaplığı. Word 97 için Microsoft Word 8.0 Nesne Kitaplığı seçin.
 5. <a0>Başvurular</a0> iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
 6. Form1 kod penceresinde, aşağıdaki kodu ekleyin:
  Option ExplicitDim wrdApp As Word.ApplicationDim wrdDoc As Word.DocumentPrivate Sub Command1_Click() Dim wrdSelection As Word.Selection Dim wrdMailMerge As Word.MailMerge Dim wrdMergeFields As Word.MailMergeFields Dim StrToAdd As String ' Create an instance of Word, and make it visible. Set wrdApp = CreateObject("Word.Application") wrdApp.Visible = True ' Add a new document. Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add wrdDoc.Select  Set wrdSelection = wrdApp.Selection Set wrdMailMerge = wrdDoc.MailMerge ' Create the MailMerge Data file. CreateMailMergeDataFile ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "State University" & vbCr & _      "Electrical Engineering Department" wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter wrdSelection.TypeText StrToAdd   InsertLines 4  ' Insert merge data. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft Set wrdMergeFields = wrdMailMerge.Fields wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "FirstName" wrdSelection.TypeText " " wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "LastName" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Address" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "CityStateZip"   InsertLines 2 ' Right align the line, and insert a date field' with the current date. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphRight wrdSelection.InsertDateTime _    DateTimeFormat:="dddd, MMMM dd, yyyy", _    InsertAsField:=False     InsertLines 2 ' Align the rest of the document. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphJustify  wrdSelection.TypeText "Dear " wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "FirstName" wrdSelection.TypeText "," InsertLines 2  ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "Thank you for your recent request for next " & _   "semester's class schedule for the Electrical " & _   "Engineering Department. Enclosed with this " & _   "letter is a booklet containing all the classes " & _   "offered next semester at State University. " & _   "Several new classes will be offered in the " & _   "Electrical Engineering Department next semester. " & _   "These classes are listed below." wrdSelection.TypeText StrToAdd  InsertLines 2  ' Insert a new table with 9 rows and 4 columns. wrdDoc.Tables.Add wrdSelection.Range, NumRows:=9, _    NumColumns:=4 With wrdDoc.Tables(1)  ' Set the column widths  .Columns(1).SetWidth 51, wdAdjustNone  .Columns(2).SetWidth 170, wdAdjustNone  .Columns(3).SetWidth 100, wdAdjustNone  .Columns(4).SetWidth 111, wdAdjustNone  ' Set the shading on the first row to light gray.  .Rows(1).Cells.Shading.BackgroundPatternColorIndex = _    wdGray25  ' Format the first row in bold.  .Rows(1).Range.Bold = True  ' Center the text in Cell (1,1).  .Cell(1, 1).Range.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter    ' Fill each row of the table with data.  FillRow wrdDoc, 1, "Class Number", "Class Name", "Class Time", _    "Instructor"  FillRow wrdDoc, 2, "EE220", "Introduction to Electronics II", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Jensen"  FillRow wrdDoc, 3, "EE230", "Electromagnetic Field Theory I", _    "10:00-11:30 T,T", "Dr. Crump"  FillRow wrdDoc, 4, "EE300", "Feedback Control Systems", _    "9:00-10:00 M,W,F", "Dr. Murdy"  FillRow wrdDoc, 5, "EE325", "Advanced Digital Design", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr. Alley"  FillRow wrdDoc, 6, "EE350", "Advanced Communication Systems", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr. Taylor"  FillRow wrdDoc, 7, "EE400", "Advanced Microwave Theory", _    "1:00-2:30 T,T", "Dr. Lee"  FillRow wrdDoc, 8, "EE450", "Plasma Theory", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Davis"  FillRow wrdDoc, 9, "EE500", "Principles of VLSI Design", _    "3:00-4:00 M,W,F", "Dr. Ellison" End With  ' Go to the end of the document. wrdApp.Selection.GoTo wdGoToLine, wdGoToLast InsertLines 2  ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "For additional information regarding the " & _       "Department of Electrical Engineering, " & _       "you can visit our Web site at " wrdSelection.TypeText StrToAdd ' Insert a hyperlink to the Web page. wrdSelection.Hyperlinks.Add Anchor:=wrdSelection.Range, _   Address:="http://www.ee.stateu.tld" ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = ". Thank you for your interest in the classes " & _       "offered in the Department of Electrical " & _       "Engineering. If you have any other questions, " & _       "please feel free to give us a call at " & _       "555-1212." & vbCr & vbCr & _       "Sincerely," & vbCr & vbCr & _       "Kathryn M. Hinsch" & vbCr & _       "Department of Electrical Engineering" & vbCr wrdSelection.TypeText StrToAdd  ' Perform mail merge. wrdMailMerge.Destination = wdSendToNewDocument wrdMailMerge.Execute False ' Close the original form document. wrdDoc.Saved = True wrdDoc.Close False ' Notify user we are done. MsgBox "Mail Merge Complete.", vbMsgBoxSetForeground ' Release references. Set wrdSelection = Nothing Set wrdMailMerge = Nothing Set wrdMergeFields = Nothing Set wrdDoc = Nothing Set wrdApp = Nothing ' Clean up the temp file. Kill "C:\DataDoc.doc"End SubPublic Sub InsertLines(LineNum As Integer) Dim iCount As Integer' Insert "LineNum" blank lines. For iCount = 1 To LineNum  wrdApp.Selection.TypeParagraph Next iCountEnd SubPublic Sub FillRow(Doc As Word.Document, Row As Integer, _          Text1 As String, Text2 As String, _          Text3 As String, Text4 As String)           With Doc.Tables(1)  ' Insert the data into the specific cell.  .Cell(Row, 1).Range.InsertAfter Text1  .Cell(Row, 2).Range.InsertAfter Text2  .Cell(Row, 3).Range.InsertAfter Text3  .Cell(Row, 4).Range.InsertAfter Text4 End WithEnd SubPublic Sub CreateMailMergeDataFile() Dim wrdDataDoc As Word.Document Dim iCount As Integer ' Create a data source at C:\DataDoc.doc that contains the field data. wrdDoc.MailMerge.CreateDataSource Name:="C:\DataDoc.doc", _    HeaderRecord:="FirstName, LastName, Address, CityStateZip"' Open the file to insert the data. Set wrdDataDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\DataDoc.doc") For iCount = 1 To 2  wrdDataDoc.Tables(1).Rows.Add Next iCount' Fill in the data. FillRow wrdDataDoc, 2, "Steve", "DeBroux", _    "4567 Main Street", "Buffalo, NY 98052" FillRow wrdDataDoc, 3, "Jan", "Miksovsky", _    "1234 5th Street", "Charlotte, NC 98765" FillRow wrdDataDoc, 4, "Brian", "Valentine", _    "12348 78th Street Apt. 214", "Lubbock, TX 25874"' Save and close the file. wrdDataDoc.Save wrdDataDoc.Close FalseEnd Sub					
 7. F5 tuşuna basın ve örnek çalıştırmak için bu düğmeyi tıklatın.
Referanslar
Office Otomasyonu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Office geliştirme Destek sitesini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 220607 - Son İnceleme: 12/05/2015 13:09:27 - Düzeltme: 6.4

Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbhowto KB220607 KbMttr
Geri bildirim