ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

C++'ta Microsoft komut dosyası denetimi Run() yöntemini çağırmak nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 229669
Özet
Bu makalede Microsoft Script denetim işlevleri veya JavaScript veya VBScript tanımlanan altyordamlar çağırmak için nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi
Komut dosyası denetimi dört yöntem vardır. Bunları, bir altyordam ya da işlev çalışan Run() biridir. Bu yöntemi çağırmadan önce komut dosyası dilini belirtin, AllowUI ayarlamak ve aşağıdaki komut dosyası komut dosyası denetimine ekleyin:
//---------------------- Begin ---------------------------#include <stdio.h>#import "C:\winnt\system32\msscript.ocx"  // msscript.ocx using namespace MSScriptControl;int main(void){	HRESULT hr = CoInitialize(NULL);	IScriptControlPtr pScriptControl(__uuidof(ScriptControl));	// Create a VARIANT array of VARIANTs which hold BSTRs	LPSAFEARRAY psa;	SAFEARRAYBOUND rgsabound[]  = { 3, 0 }; // 3 elements, 0-based	int i;	psa = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 1, rgsabound);	if (!psa)	{		return E_OUTOFMEMORY;	}	VARIANT vFlavors[3];	for (i = 0; i < 3; i++)	{		VariantInit(&vFlavors[i]);		V_VT(&vFlavors[i]) = VT_BSTR;	}	V_BSTR(&vFlavors[0]) = SysAllocString(OLESTR("Vanilla"));	V_BSTR(&vFlavors[1]) = SysAllocString(OLESTR("Chocolate"));	V_BSTR(&vFlavors[2]) = SysAllocString(OLESTR("Espresso Chip"));	long lZero = 0;	long lOne = 1;	long lTwo = 2;	// Put Elements to the SafeArray:	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lZero,&vFlavors[0]);	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lOne,&vFlavors[1]);	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lTwo,&vFlavors[2]);	// Free Elements from the SafeArray:	for(i=0;i<3;i++)	{		SysFreeString(vFlavors[i].bstrVal);	}	// Set up Script control properties	pScriptControl->Language = "JScript";	pScriptControl->AllowUI = TRUE;	pScriptControl->AddCode(		"function MyStringFunction(Argu1,Argu2,Argu3)\ 		{  return \"hi there\" ;}" );	//  Call MyStringFunction with the two args:	_variant_t outpar = pScriptControl->Run("MyStringFunction", &psa);		// Convert VARIANT to C string:	_bstr_t bstrReturn = (_bstr_t)outpar;	char *pResult = (char *)bstrReturn;	// Print the result out:	printf("func=%s\n",pResult);		//  Clean up:	SafeArrayDestroy(psa);	CoUninitialize();	return(0);}// --------------- End -----------------------				
Referanslar
Komut dosyası denetimi bilgi bulunabilir MSDN sitesini komut dosyası.

Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalelerde ek bilgi bulunabilir:
184977 Düzeltme: ScriptControl raporları MFC'deki VBScript için geçersiz dil

165967 PRB: Değişken olmayan dizi başvururken komut dosyası hatası oluşuyor
SafeArray Scriptcontrol çalışma

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 229669 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/20/2013 14:39:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

  • kbautomation kbhowto kbscript kbmt KB229669 KbMttr
คำติชม