Nasıl yapılır: hangi yazıcı Ayarla'ı sistem varsayılan yazıcı:

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:266767
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, programlı olarak hangi yazıcının sistem varsayılan yazıcı ayarlandı gösterilmiştir. Belirli bir yazıcıyı kullanmak için tüm uygulamaları ve bileşenleri seçebilirsiniz. Bu genellikle sistem için varsayılan yazıcı istediğiniz yazıcı, uygulama veya bileşen kullanacak biçimde değiştirmek gerekli sağlar.
Daha fazla bilgi
Not: Bu kod, sistemin tamamı için varsayılan yazıcı değiştirir. Halen çalışmakta olan uygulamalar da bir yazıcı belirtin, böylece tüm uygulamalar aynı Bu varsayılanı kullanın. Bu nedenle, önceki varsayılan unutmayın ve Yazdırma işiniz tamamlandığında geri ayarlayın, kodunuzu olmasını isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, hangi yazıcıları kullanılabilir olduğunu ve sistemin varsayılan yazıcı olarak belirtmek için araçlar sağlar.

Adım adım örnek

 1. Yeni bir proje standart exe DOSYASı, Visual Basic'te başlatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Projeye yeni bir modül ekleyin ve aşağıdaki kodu ekleyin:
  Public Const HWND_BROADCAST = &HFFFFPublic Const WM_WININICHANGE = &H1A' constants for DEVMODE structurePublic Const CCHDEVICENAME = 32Public Const CCHFORMNAME = 32' constants for DesiredAccess member of PRINTER_DEFAULTSPublic Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)' constant that goes into PRINTER_INFO_5 Attributes member' to set it as defaultPublic Const PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT = 4' Constant for OSVERSIONINFO.dwPlatformIdPublic Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1Public Type OSVERSIONINFO  dwOSVersionInfoSize As Long  dwMajorVersion As Long  dwMinorVersion As Long  dwBuildNumber As Long  dwPlatformId As Long  szCSDVersion As String * 128End TypePublic Type DEVMODE   dmDeviceName As String * CCHDEVICENAME   dmSpecVersion As Integer   dmDriverVersion As Integer   dmSize As Integer   dmDriverExtra As Integer   dmFields As Long   dmOrientation As Integer   dmPaperSize As Integer   dmPaperLength As Integer   dmPaperWidth As Integer   dmScale As Integer   dmCopies As Integer   dmDefaultSource As Integer   dmPrintQuality As Integer   dmColor As Integer   dmDuplex As Integer   dmYResolution As Integer   dmTTOption As Integer   dmCollate As Integer   dmFormName As String * CCHFORMNAME   dmLogPixels As Integer   dmBitsPerPel As Long   dmPelsWidth As Long   dmPelsHeight As Long   dmDisplayFlags As Long   dmDisplayFrequency As Long   dmICMMethod As Long    ' // Windows 95 only   dmICMIntent As Long    ' // Windows 95 only   dmMediaType As Long    ' // Windows 95 only   dmDitherType As Long    ' // Windows 95 only   dmReserved1 As Long    ' // Windows 95 only   dmReserved2 As Long    ' // Windows 95 onlyEnd TypePublic Type PRINTER_INFO_5   pPrinterName As String   pPortName As String   Attributes As Long   DeviceNotSelectedTimeout As Long   TransmissionRetryTimeout As LongEnd TypePublic Type PRINTER_DEFAULTS   pDatatype As Long   pDevMode As Long   DesiredAccess As LongEnd TypeDeclare Function GetProfileString Lib "kernel32" _Alias "GetProfileStringA" _(ByVal lpAppName As String, _ByVal lpKeyName As String, _ByVal lpDefault As String, _ByVal lpReturnedString As String, _ByVal nSize As Long) As LongDeclare Function WriteProfileString Lib "kernel32" _Alias "WriteProfileStringA" _(ByVal lpszSection As String, _ByVal lpszKeyName As String, _ByVal lpszString As String) As LongDeclare Function SendMessage Lib "user32" _Alias "SendMessageA" _(ByVal hwnd As Long, _ByVal wMsg As Long, _ByVal wParam As Long, _lparam As String) As LongDeclare Function GetVersionExA Lib "kernel32" _(lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As IntegerPublic Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" _Alias "OpenPrinterA" _(ByVal pPrinterName As String, _phPrinter As Long, _pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As LongPublic Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" _Alias "SetPrinterA" _(ByVal hPrinter As Long, _ByVal Level As Long, _pPrinter As Any, _ByVal Command As Long) As LongPublic Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" _Alias "GetPrinterA" _(ByVal hPrinter As Long, _ByVal Level As Long, _pPrinter As Any, _ByVal cbBuf As Long, _pcbNeeded As Long) As LongPublic Declare Function lstrcpy Lib "kernel32" _Alias "lstrcpyA" _(ByVal lpString1 As String, _ByVal lpString2 As Any) As LongPublic Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _(ByVal hPrinter As Long) As Long  Public Sub SelectPrinter(NewPrinter As String)    Dim Prt As Printer        For Each Prt In Printers      If Prt.DeviceName = NewPrinter Then        Set Printer = Prt      Exit For      End If    Next  End Sub					
 3. Bir liste kutusu ve bir KomutDüğmesi Form1'ın getirin.
 4. Form1 genel Tanımlamalar bölümüne aşağıdaki kodu ekleyin:
  Option ExplicitPrivate Function PtrCtoVbString(Add As Long) As String  Dim sTemp As String * 512, x As Long  x = lstrcpy(sTemp, Add)  If (InStr(1, sTemp, Chr(0)) = 0) Then     PtrCtoVbString = ""  Else     PtrCtoVbString = Left(sTemp, InStr(1, sTemp, Chr(0)) - 1)  End IfEnd FunctionPrivate Sub SetDefaultPrinter(ByVal PrinterName As String, _  ByVal DriverName As String, ByVal PrinterPort As String)  Dim DeviceLine As String  Dim r As Long  Dim l As Long  DeviceLine = PrinterName & "," & DriverName & "," & PrinterPort  ' Store the new printer information in the [WINDOWS] section of  ' the WIN.INI file for the DEVICE= item  r = WriteProfileString("windows", "Device", DeviceLine)  ' Cause all applications to reload the INI file:  l = SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE, 0, "windows")End SubPrivate Sub Win95SetDefaultPrinter()  Dim Handle As Long     'handle to printer  Dim PrinterName As String  Dim pd As PRINTER_DEFAULTS  Dim x As Long  Dim need As Long      ' bytes needed  Dim pi5 As PRINTER_INFO_5  ' your PRINTER_INFO structure  Dim LastError As Long  ' determine which printer was selected  PrinterName = List1.List(List1.ListIndex)  ' none - exit  If PrinterName = "" Then    Exit Sub  End If  ' set the PRINTER_DEFAULTS members  pd.pDatatype = 0&  pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS Or pd.DesiredAccess  ' Get a handle to the printer  x = OpenPrinter(PrinterName, Handle, pd)  ' failed the open  If x = False Then    'error handler code goes here    Exit Sub  End If  ' Make an initial call to GetPrinter, requesting Level 5  ' (PRINTER_INFO_5) information, to determine how many bytes  ' you need  x = GetPrinter(Handle, 5, ByVal 0&, 0, need)  ' don't want to check Err.LastDllError here - it's supposed  ' to fail  ' with a 122 - ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER  ' redim t as large as you need  ReDim t((need \ 4)) As Long  ' and call GetPrinter for keepers this time  x = GetPrinter(Handle, 5, t(0), need, need)  ' failed the GetPrinter  If x = False Then    'error handler code goes here    Exit Sub  End If  ' set the members of the pi5 structure for use with SetPrinter.  ' PtrCtoVbString copies the memory pointed at by the two string  ' pointers contained in the t() array into a Visual Basic string.  ' The other three elements are just DWORDS (long integers) and  ' don't require any conversion  pi5.pPrinterName = PtrCtoVbString(t(0))  pi5.pPortName = PtrCtoVbString(t(1))  pi5.Attributes = t(2)  pi5.DeviceNotSelectedTimeout = t(3)  pi5.TransmissionRetryTimeout = t(4)  ' this is the critical flag that makes it the default printer  pi5.Attributes = PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT    ' call SetPrinter to set it    X = SetPrinter(Handle, 5, pi5, 0)    If X = False Then  ' SetPrinter failed      MsgBox "SetPrinter Failed. Error code: " & Err.LastDllError      Exit Sub    Else      If Printer.DeviceName <> List1.Text Then      ' Make sure Printer object is set to the new printer        SelectPrinter (List1.Text)      End If    End If  ' and close the handle  ClosePrinter (Handle)End SubPrivate Sub GetDriverAndPort(ByVal Buffer As String, DriverName As _  String, PrinterPort As String)  Dim iDriver As Integer  Dim iPort As Integer  DriverName = ""  PrinterPort = ""  ' The driver name is first in the string terminated by a comma  iDriver = InStr(Buffer, ",")  If iDriver > 0 Then     ' Strip out the driver name    DriverName = Left(Buffer, iDriver - 1)    ' The port name is the second entry after the driver name    ' separated by commas.    iPort = InStr(iDriver + 1, Buffer, ",")    If iPort > 0 Then      ' Strip out the port name      PrinterPort = Mid(Buffer, iDriver + 1, _      iPort - iDriver - 1)    End If  End IfEnd SubPrivate Sub ParseList(lstCtl As Control, ByVal Buffer As String)  Dim i As Integer  Dim s As String  Do    i = InStr(Buffer, Chr(0))    If i > 0 Then      s = Left(Buffer, i - 1)      If Len(Trim(s)) Then lstCtl.AddItem s      Buffer = Mid(Buffer, i + 1)    Else      If Len(Trim(Buffer)) Then lstCtl.AddItem Buffer      Buffer = ""    End If  Loop While i > 0End SubPrivate Sub WinNTSetDefaultPrinter()  Dim Buffer As String  Dim DeviceName As String  Dim DriverName As String  Dim PrinterPort As String  Dim PrinterName As String  Dim r As Long  If List1.ListIndex > -1 Then    ' Get the printer information for the currently selected    ' printer in the list. The information is taken from the    ' WIN.INI file.    Buffer = Space(1024)    PrinterName = List1.Text    r = GetProfileString("PrinterPorts", PrinterName, "", _      Buffer, Len(Buffer))    ' Parse the driver name and port name out of the buffer    GetDriverAndPort Buffer, DriverName, PrinterPort      If DriverName <> "" And PrinterPort <> "" Then        SetDefaultPrinter List1.Text, DriverName, PrinterPort        If Printer.DeviceName <> List1.Text Then        ' Make sure Printer object is set to the new printer         SelectPrinter (List1.Text)        End If      End If  End IfEnd SubPrivate Sub Command1_Click()  Dim osinfo As OSVERSIONINFO  Dim retvalue As Integer  osinfo.dwOSVersionInfoSize = 148  osinfo.szCSDVersion = Space$(128)  retvalue = GetVersionExA(osinfo)  If osinfo.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then    Call Win95SetDefaultPrinter  Else  ' This assumes that future versions of Windows use the NT method    Call WinNTSetDefaultPrinter  End IfEnd SubPrivate Sub Form_Load()  Dim r As Long  Dim Buffer As String  ' Get the list of available printers from WIN.INI  Buffer = Space(8192)  r = GetProfileString("PrinterPorts", vbNullString, "", _    Buffer, Len(Buffer))  ' Display the list of printer in the ListBox List1  ParseList List1, BufferEnd Sub					
 5. Projeyi çalıştırın ve yukarıdaki kodu, tüm kullanılabilir yazıcılar ile bir ListBox doldurur unutmayın.
 6. Listeden bir yazıcı seçin ve KomutDüğmesi Ek Yardım düğmesini tıklatarak varsayılan yapmak.
 7. Varsayılan yazıcı değiştiğini onaylayın: Başlat düğmesindeki, Ayarlar ' ı seçin, Yazıcılar ' ı seçin ve yazıcıyı varsayılan olarak işaretlenmiş denetleyin. Alternatif olarak, bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulamadan varsayılan yazıcısına yazdırabilirsiniz.
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
167735Düzeltme: Madde <a0>Yazıcılar</a0> koleksiyonundaki ayarı yazıcıya başarısız.
253612Düzeltme: Yazıcılar toplama Yazıcılar klasöründeki tüm yazıcıları içerebilir.
246772Al ve Windows'da varsayılan yazıcıyı ayarlama
Genel

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 266767 - Son İnceleme: 12/05/2015 20:51:49 - Düzeltme: 3.3

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbapi kbcodesnippet kbgdi kbhowto kbprint kbspooler KB266767 KbMttr
Geri bildirim