Visual Basic ile bir IP adresi, ICMP kullanarak ping işlemi nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:300197
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu adım adım makalede, Visual Basic 6.0 ve icmp.dll dosyasını kullanarak uzak bir ınternet Protokolü (IP) adresine ping işlemi anlatılmaktadır.

ICMP Visual Basic'te ping işlemi yapın.

 1. Microsoft Visual Basic 6. 0'ı başlatın.
 2. Yeni proje) iletişim kutusunda, Standart exe DOSYASı ' nı tıklatıp seçin ve ' ı tıklatın. Tasarım Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve Form1 yüklenir.
 3. Bu proje için yeni bir modül eklemek için <a0></a0>, Project1.vbp Project Explorer'ı sağ tıklatın, sonra da Ekle işaret ve Modül</a1>'ı tıklatın.
 4. Modül Ekle iletişim kutusunda, ' ı tıklatın. Module1.bas modülü projeye eklenen ve Kod Düzenleyicisi penceresinde açılır.
 5. Aşağıdaki sabitlerden Module1, <a1>Kod Düzenleyicisi</a1> penceresinin en üstünde, ekleme ve bildirim işlevi:
  Option Explicit'Icmp constants converted from'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_pingstatus.aspPrivate Const ICMP_SUCCESS As Long = 0Private Const ICMP_STATUS_BUFFER_TO_SMALL = 11001          'Buffer Too SmallPrivate Const ICMP_STATUS_DESTINATION_NET_UNREACH = 11002      'Destination Net UnreachablePrivate Const ICMP_STATUS_DESTINATION_HOST_UNREACH = 11003     'Destination Host UnreachablePrivate Const ICMP_STATUS_DESTINATION_PROTOCOL_UNREACH = 11004   'Destination Protocol UnreachablePrivate Const ICMP_STATUS_DESTINATION_PORT_UNREACH = 11005     'Destination Port UnreachablePrivate Const ICMP_STATUS_NO_RESOURCE = 11006            'No ResourcesPrivate Const ICMP_STATUS_BAD_OPTION = 11007            'Bad OptionPrivate Const ICMP_STATUS_HARDWARE_ERROR = 11008          'Hardware ErrorPrivate Const ICMP_STATUS_LARGE_PACKET = 11009           'Packet Too BigPrivate Const ICMP_STATUS_REQUEST_TIMED_OUT = 11010         'Request Timed OutPrivate Const ICMP_STATUS_BAD_REQUEST = 11011            'Bad RequestPrivate Const ICMP_STATUS_BAD_ROUTE = 11012             'Bad RoutePrivate Const ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_TRANSIT = 11013        'TimeToLive Expired TransitPrivate Const ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_REASSEMBLY = 11014      'TimeToLive Expired ReassemblyPrivate Const ICMP_STATUS_PARAMETER = 11015             'Parameter ProblemPrivate Const ICMP_STATUS_SOURCE_QUENCH = 11016           'Source QuenchPrivate Const ICMP_STATUS_OPTION_TOO_BIG = 11017          'Option Too BigPrivate Const ICMP_STATUS_BAD_DESTINATION = 11018          'Bad DestinationPrivate Const ICMP_STATUS_NEGOTIATING_IPSEC = 11032         'Negotiating IPSECPrivate Const ICMP_STATUS_GENERAL_FAILURE = 11050          'General FailurePublic Const WINSOCK_ERROR = "Windows Sockets not responding correctly."Public Const INADDR_NONE As Long = &HFFFFFFFFPublic Const WSA_SUCCESS = 0Public Const WS_VERSION_REQD As Long = &H101'Clean up sockets.'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long'Open the socket connection.'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As WSADATA) As Long'Create a handle on which Internet Control Message Protocol (ICMP) requests can be issued.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmpcreatefile.aspPrivate Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" () As Long'Convert a string that contains an (Ipv4) Internet Protocol dotted address into a correct address.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winsock/wsapiref_4esy.aspPrivate Declare Function inet_addr Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal cp As String) As Long'Close an Internet Control Message Protocol (ICMP) handle that IcmpCreateFile opens.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmpclosehandle.aspPrivate Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal IcmpHandle As Long) As Long'Information about the Windows Sockets implementation'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512Private Type WSADATA  wVersion As Integer  wHighVersion As Integer  szDescription(0 To 256) As Byte  szSystemStatus(0 To 128) As Byte  iMaxSockets As Long  iMaxUDPDG As Long  lpVendorInfo As LongEnd Type'Send an Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request, and then return one or more replies.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcetcpip/htm/cerefIcmpSendEcho.aspPrivate Declare Function IcmpSendEcho Lib "icmp.dll" _  (ByVal IcmpHandle As Long, _  ByVal DestinationAddress As Long, _  ByVal RequestData As String, _  ByVal RequestSize As Long, _  ByVal RequestOptions As Long, _  ReplyBuffer As ICMP_ECHO_REPLY, _  ByVal ReplySize As Long, _  ByVal Timeout As Long) As Long 'This structure describes the options that will be included in the header of an IP packet.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcetcpip/htm/cerefIP_OPTION_INFORMATION.aspPrivate Type IP_OPTION_INFORMATION  Ttl       As Byte  Tos       As Byte  Flags      As Byte  OptionsSize   As Byte  OptionsData   As LongEnd Type'This structure describes the data that is returned in response to an echo request.'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcesdkr/htm/_wcesdk_icmp_echo_reply.aspPublic Type ICMP_ECHO_REPLY  address     As Long  Status     As Long  RoundTripTime  As Long  DataSize    As Long  Reserved    As Integer  ptrData         As Long  Options    As IP_OPTION_INFORMATION  Data      As String * 250End Type'-- Ping a string representation of an IP address.' -- Return a reply.' -- Return long code.Public Function ping(sAddress As String, Reply As ICMP_ECHO_REPLY) As LongDim hIcmp As LongDim lAddress As LongDim lTimeOut As LongDim StringToSend As String'Short string of data to sendStringToSend = "hello"'ICMP (ping) timeoutlTimeOut = 1000 'ms'Convert string address to a long representation.lAddress = inet_addr(sAddress)If (lAddress <> -1) And (lAddress <> 0) Then      'Create the handle for ICMP requests.  hIcmp = IcmpCreateFile()    If hIcmp Then    'Ping the destination IP address.    Call IcmpSendEcho(hIcmp, lAddress, StringToSend, Len(StringToSend), 0, Reply, Len(Reply), lTimeOut)    'Reply status    ping = Reply.Status        'Close the Icmp handle.    IcmpCloseHandle hIcmp  Else    Debug.Print "failure opening icmp handle."    ping = -1  End IfElse  ping = -1End IfEnd Function'Clean up the sockets.'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512Public Sub SocketsCleanup()   WSACleanup  End Sub'Get the sockets ready.'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q154512Public Function SocketsInitialize() As Boolean  Dim WSAD As WSADATA  SocketsInitialize = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD) = ICMP_SUCCESSEnd Function'Convert the ping response to a message that you can read easily from constants.'For more information about these constants, visit the following Microsoft Web site: 'http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_pingstatus.aspPublic Function EvaluatePingResponse(PingResponse As Long) As String Select Case PingResponse   'Success Case ICMP_SUCCESS: EvaluatePingResponse = "Success!"       'Some error occurred Case ICMP_STATUS_BUFFER_TO_SMALL:  EvaluatePingResponse = "Buffer Too Small" Case ICMP_STATUS_DESTINATION_NET_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Net Unreachable" Case ICMP_STATUS_DESTINATION_HOST_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Host Unreachable" Case ICMP_STATUS_DESTINATION_PROTOCOL_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Protocol Unreachable" Case ICMP_STATUS_DESTINATION_PORT_UNREACH: EvaluatePingResponse = "Destination Port Unreachable" Case ICMP_STATUS_NO_RESOURCE: EvaluatePingResponse = "No Resources" Case ICMP_STATUS_BAD_OPTION: EvaluatePingResponse = "Bad Option" Case ICMP_STATUS_HARDWARE_ERROR: EvaluatePingResponse = "Hardware Error" Case ICMP_STATUS_LARGE_PACKET: EvaluatePingResponse = "Packet Too Big" Case ICMP_STATUS_REQUEST_TIMED_OUT: EvaluatePingResponse = "Request Timed Out" Case ICMP_STATUS_BAD_REQUEST: EvaluatePingResponse = "Bad Request" Case ICMP_STATUS_BAD_ROUTE: EvaluatePingResponse = "Bad Route" Case ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_TRANSIT: EvaluatePingResponse = "TimeToLive Expired Transit" Case ICMP_STATUS_TTL_EXPIRED_REASSEMBLY: EvaluatePingResponse = "TimeToLive Expired Reassembly" Case ICMP_STATUS_PARAMETER: EvaluatePingResponse = "Parameter Problem" Case ICMP_STATUS_SOURCE_QUENCH: EvaluatePingResponse = "Source Quench" Case ICMP_STATUS_OPTION_TOO_BIG: EvaluatePingResponse = "Option Too Big" Case ICMP_STATUS_BAD_DESTINATION: EvaluatePingResponse = "Bad Destination" Case ICMP_STATUS_NEGOTIATING_IPSEC: EvaluatePingResponse = "Negotiating IPSEC" Case ICMP_STATUS_GENERAL_FAILURE: EvaluatePingResponse = "General Failure"       'Unknown error occurred Case Else: EvaluatePingResponse = "Unknown Response"     End SelectEnd Function						
  projenize bu kod kopyaladığınızda, satır kaydırma için Not izle. Bu kod, icmp.dll dosyaya erişmek için işlevler sağlar. Satır içi açıklamalar sabitler, bildirimleri ve işlev çağrıları açıklaması</a1> konusuna bakın.
 6. Proje Gezgini'nde, Form1 ' ı sağ tıklatın ve Görünüm nesnesi</a1>'ı tıklatın. Form1 Designer penceresinde yükler.
 7. Form1 gövde'ı çift tıklatın. Aşağıdaki kodu Kod Düzenleyicisi penceresi açar:
  Private Sub Form_Load()End Sub					
 8. Form_Load yöntemi kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
  Private Sub Form_Load()  Dim Reply As ICMP_ECHO_REPLY  Dim lngSuccess As Long  Dim strIPAddress As String   'Get the sockets ready.  If SocketsInitialize() Then     'Address to ping  strIPAddress = "192.168.1.1"    'Ping the IP that is passing the address and get a reply.  lngSuccess = ping(strIPAddress, Reply)     'Display the results.  Debug.Print "Address to Ping: " & strIPAddress  Debug.Print "Raw ICMP code: " & lngSuccess  Debug.Print "Ping Response Message : " & EvaluatePingResponse(lngSuccess)  Debug.Print "Time : " & Reply.RoundTripTime & " ms"     'Clean up the sockets.  SocketsCleanup     Else   'Winsock error failure, initializing the sockets.  Debug.Print WINSOCK_ERROR   End If  End Sub					
 9. Aşağıdaki kod satırlarını bulun:
    'Address to ping  strIPAddress = "192.168.1.1"						
  strIPAddress bir IP adresine ping işlemi yapmak istediğiniz Değiştir.
 10. Proje ve projeyle ilişkili dosyaları kaydetmek için <a0></a0>, Dosya menüsünde Kaydet Project ' i tıklatın.
 11. Sonuç kodu hemen penceresine yazılır dikkat edin. Komut penceresi açık olduğunu doğrulamak için <a0></a0>, Görünüm menüsünden Anlık pencere ' i tıklatın.
 12. Bu kod sınamak için F5 tuşuna basın. Sonuçlar, anlık pencerede görüntülenir. Sonuçları aşağıdaki sonuçları benzer:
  Address to Ping: 192.168.1.1Raw ICMP code: 0Ping Response Message : Success!Time : 10 ms						
Not Bir etki alanı adı için ping işlemi yapmak için <a0></a0>, ilk etki alanı adı için bir adresi çevirmesi gerekir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
154512Örnek: Winsock.exe HostAddress Windows Sockets kullanarak alma
Referanslar
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
160215Windows Sockets kullanarak ana bilgisayar IP adresi nasıl elde edilir
154512Örnek: Winsock.exe HostAddress Windows Sockets kullanarak alma

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 300197 - Son İnceleme: 12/06/2015 02:59:27 - Düzeltme: 1.2

Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbhowtomaster KB300197 KbMttr
Geri bildirim