Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Excel Visual Basic .NET kullanarak otomatikleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:301982
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede bir Otomasyon oluşturulması gösterilmiştir Microsoft Visual Basic .NET kullanarak, Microsoft Excel'in istemci.
Daha fazla bilgi
Otomasyon diğer uygulamaları programsal olarak denetlemek için Visual Basic gibi bir dilde yazılmış uygulamaları izin veren bir işlemdir. Otomasyon Excel'e yeni bir çalışma kitabı oluşturma, çalışma kitabına veri ekleme veya grafik oluşturma gibi işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Excel ve diğer Microsoft Office uygulamaları ile hemen hemen tüm kullanıcı arabirimi aracılığıyla el ile gerçekleştirebileceği eylemleri de programsal olarak Otomasyon kullanarak gerçekleştirilebilir.

Excel, nesne modeli aracılığıyla, programlı bu işlevselliği sunar. Nesne modeli, sınıflar ve Excel'in mantıksal bileşenlerine karşılık gelen hizmet yöntemleri topluluğudur. Örneğin, bir Uygulama nesnesi, bir çalışma kitabı nesnesi ve Excel'in bu bileşenleri işlevselliğinin her biri içeren bir çalışma sayfası nesnesi yok. Visual Basic .NET nesne modeline erişmek için <a0></a0>, bir proje başvurusu için tür kitaplığı ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede, Visual Basic .NET için uygun proje başvurusu <a0>Excel</a0> türündeki kitaplığa nasıl gösterir ve Excel otomatikleştirmek için örnek kodu sağlar.

Microsoft Excel'in bir Otomasyon istemcisi oluştur

 1. Microsoft Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünden Yeni ' yi tıklatın ve sonra Project ' i tıklatın. Visual Basic Project'e türlerinden Windows Application seçin. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 3. Başvuru Ekle Microsoft Excel nesne kitaplığı. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje menüsünde Add Reference.
  2. COM sekmesinde, Microsoft Excel nesne kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.

   Not Microsoft Office 2003 Primary ınterop Assemblies (Pıa) içerir. Microsoft Office XP Pıa içermez, ancak bunlar yüklenebilir. Office XP Pıa hakkında'daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   328912Microsoft Office XP ana birlikte çalışma derlemeleri (PIA) karşıdan yüklenebilir
  3. Tamam ' ı Ekle References seçimlerinizi kabul etmek için iletişim kutusu.
 4. Görünüm menüsünde, araç kutusunu görüntülemek için araç seçin ve sonra da Form1'e bir düğme ekleyin.
 5. Button1</a1> çift tıklatın. Formun kod penceresi görüntülenir.
 6. Kod penceresinde aşağıdaki kodu bulun:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  End Sub					
  önceki kodu aşağıdaki kodla değiştir:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    Dim oXL As Excel.Application    Dim oWB As Excel.Workbook    Dim oSheet As Excel.Worksheet    Dim oRng As Excel.Range    ' Start Excel and get Application object.    oXL = CreateObject("Excel.Application")    oXL.Visible = True    ' Get a new workbook.    oWB = oXL.Workbooks.Add    oSheet = oWB.ActiveSheet    ' Add table headers going cell by cell.    oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name"    oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name"    oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name"    oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary"    ' Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.    With oSheet.Range("A1", "D1")      .Font.Bold = True      .VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter    End With    ' Create an array to set multiple values at once.    Dim saNames(5, 2) As String    saNames(0, 0) = "John"    saNames(0, 1) = "Smith"    saNames(1, 0) = "Tom"    saNames(1, 1) = "Brown"    saNames(2, 0) = "Sue"    saNames(2, 1) = "Thomas"    saNames(3, 0) = "Jane"    saNames(3, 1) = "Jones"    saNames(4, 0) = "Adam"    saNames(4, 1) = "Johnson"    ' Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).    oSheet.Range("A2", "B6").Value = saNames    ' Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).    oRng = oSheet.Range("C2", "C6")    oRng.Formula = "=A2 & "" "" & B2"    ' Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.    oRng = oSheet.Range("D2", "D6")    oRng.Formula = "=RAND()*100000"    oRng.NumberFormat = "$0.00"    ' AutoFit columns A:D.    oRng = oSheet.Range("A1", "D1")    oRng.EntireColumn.AutoFit()    ' Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.    Call DisplayQuarterlySales(oSheet)    ' Make sure Excel is visible and give the user control    ' of Excel's lifetime.    oXL.Visible = True    oXL.UserControl = True    ' Make sure that you release object references.    oRng = Nothing    oSheet = Nothing    oWB = Nothing    oXL.Quit()    oXL = Nothing    Exit SubErr_Handler:    MsgBox(Err.Description, vbCritical, "Error: " & Err.Number)  End Sub  Private Sub DisplayQuarterlySales(ByVal oWS As Excel.Worksheet)    Dim oResizeRange As Excel.Range    Dim oChart As Excel.Chart    Dim oSeries As Excel.Series    Dim iNumQtrs As Integer    Dim sMsg As String    Dim iRet As Integer    ' Determine how many quarters to display data for.    For iNumQtrs = 4 To 2 Step -1      sMsg = "Enter sales data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)?"      iRet = MsgBox(sMsg, vbYesNo Or vbQuestion _        Or vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales")      If iRet = vbYes Then Exit For    Next iNumQtrs    ' Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.    oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)    oResizeRange.Formula = "=""Q"" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & ""Sales"""    ' Change the Orientation and WrapText properties for the headers.    oResizeRange.Orientation = 38    oResizeRange.WrapText = True    ' Fill the interior color of the headers.    oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36    ' Fill the columns with a formula and apply a number format.    oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)    oResizeRange.Formula = "=RAND()*100"    oResizeRange.NumberFormat = "$0.00"    ' Apply borders to the Sales data and headers.    oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)    oResizeRange.Borders.Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin    ' Add a Totals formula for the sales data and apply a border.    oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)    oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)"    With oResizeRange.Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom)      .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlDouble      .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThick    End With    ' Add a Chart for the selected data.    oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)    oChart = oWS.Parent.Charts.Add    With oChart      .ChartWizard(oResizeRange, Excel.XlChartType.xl3DColumn, , Excel.XlRowCol.xlColumns)      oSeries = .SeriesCollection(1)      oSeries.XValues = oWS.Range("A2", "A6")      For iRet = 1 To iNumQtrs        .SeriesCollection(iRet).Name = "=""Q" & Str(iRet) & """"      Next iRet      .Location(Excel.XlChartLocation.xlLocationAsObject, oWS.Name)    End With    ' Move the chart so as not to cover your data.    With oWS.Shapes.Item("Chart 1")      .Top = oWS.Rows(10).Top      .Left = oWS.Columns(2).Left    End With    ' Free any references.    oChart = Nothing    oResizeRange = Nothing  End Sub					
 7. Aşağıdaki kodu Form1.vb en üstüne ekleyin:
  Imports Microsoft.Office.Core					

Otomasyon istemci sınayın.

 1. Oluşturmaya ve programı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 2. Form üzerinde Button1 ' ı tıklatın. Program, Excel'in başlatır ve yeni bir çalışma sayfasındaki verileri doldurur.
 3. Üç aylık satış veri girmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Evet ' i tıklatın. Üç aylık verilerine bağlantılı BIR grafik, çalışma sayfasına eklenir.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
Visual Studio ile Microsoft Office geliştirme
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Excel ve Visual Basic hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
219151Microsoft Excel Visual Basic kullanarak otomatikleştirme
xl2003 automating Otomasyon createobject

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 301982 - Son İnceleme: 12/06/2015 03:28:06 - Düzeltme: 8.3

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbpia kbautomation kbhowto KB301982 KbMttr
Geri bildirim