Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Düzeltme: SQLOLEDB hiçbir veri AutoFetch seçeneği ile hızlı ileri imleçler kullanıldığında geri bildiriyor

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:303446
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Yerel SQL Server sağlayıcısını (SQLOLEDB), aşağıdaki koşullarda 255 karakterden daha büyük bir VARCHAR alan için veri döndürebilir:
 • Satır özelliklerini hızlı ileri imleç oluşturur.
 • (Bir sağlayıcıya özgü özellik) AutoFetch özelliği TRUE olarak ayarlandı.
 • Sorgu, boyutu 255 karakterden daha büyük bir VARCHAR alanı içeriyor.
Veri satırını getirilen IRowset->GetData() DB_S_ERRORSOCCURED (0x800040eda) verir ve sütunun DBSTATUS_E_UNAVAILABLE durumudur. Alt düzey bir NetMon izlemek oluşturmadan veya verileri istemciye doğru olarak döndürüldü "dbcc traceon" komutları gösterir. VARCHAR sütunu en çok 255 karakter veya daha az, veya imleç türü hızlı ileri Sar dışında veri beklendiği gibi satır olacaktır.

Tüm sürümlerinde SQL Server yerel sağlayıcısını sürümlerinden 2000.80.380.0 (SQL 2000/MDAC 2.6 SP1 sürümü) Bu sorun oluşur ve önceki sürümleri.
Neden
Satırkümesi sorgudan dönen, sağlayıcı için SQL Server tarafından geri gönderilen meta verilere göre düzenlendiği bir bellek içi yapısı oluşturur. Normal olarak, sağlayıcı, yönetin ve bağlamanın basitleştirin daha kolay hale getirmek için bitişik bir yapıda veriyi tutmak çalışır.

255 Karakterden daha büyük bir VARCHAR sütunu olduğunda, "satırı alınmış sütunlar" adlı SQL Server sağlayıcısını kullanır. Veri sütununun satır içi tutulur yani diğer verilerle birlikte. Bunun yerine, ayrı bir arabellek, veriyi ve yeni bir arabellek için sütun bilgisi noktalarını tahsis edilir.

Hızlı ileri imleçlerle AutoFetch seçeneğini kullanırken, sağlayıcısında bir tasarım kusur nedeniyle satırı alınmış sütunlarda arabellekleri henüz veri getirilen zaman tahsis edilmemiş. Bu sütun için veri yok ve satır, sütun için döndürülen veri inanıyorsanız sağlayıcıyı müşteri adayı.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, SQL Server 2000, MDAC 2.6 için en son hizmet paketini veya aşağıda başvurulan düzeltme en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
300635BILGI: son MDAC 2.6) nasıl elde edilir hizmet paketi

Düzeltme

Bu düzeltmenin İngilizce sürümünde aşağıdaki dosya öznitelikleri veya üstü bulunur.

MDAC 2.6
Date     Version     Size      File name   ------------------------------------------------------------07/12/2001  2000.80.307.0  491,584 bytes  Sqloledb.dll07/12/2001  2000.80.307.0  61,440 bytes  Sqloledb.rll01/08/2001           1,652 bytes  EULA.txt				
MDAC 2.6 SP1
Date     Version     Size      File name  -----------------------------------------------------------08/15/2001  2000.80.434.0  495,697 bytes  Sqloledb.dll	08/15/2001  2000.80.434.0  61,440 bytes  Sqloledb.rll	01/08/2001           1,652 bytes  EULA.txt    				
MDAC 2.7
Date     Version     Size      File name  -----------------------------------------------------------06/11/2002  2000.81.9001.4 450,560 bytes  Sqloledb.dll				


Pratik Çözüm
Bu sorunu, aşağıdaki şekillerde çalışabilirsiniz:
 • Hızlı ileri Sar dışında imleç türünü değiştirin.
 • AutoFetch özelliği üzerinde satır ayarlamayın.
Durum
Microsoft, bu makalenin başında listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak SQL Server 2000 Service Pack 2 ve MDAC 2.6 Service Pack 2'de giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
SQL Server 2000, ağ trafiğini en alt düzeyde bir tutarla istemcisine bir küçük resultset döndürme hızlı ve basit bir aracı olarak AutoFetch özelliği ve hızlı ileri imleçler sağlar. Hızlı ileri imleçler salt ileri, salt okunur imleçler en iyi duruma getirilmiş olur. AutoFetch seçeneği de ayarladığınızda, SQL Server, otomatik olarak ilk satırı veya satırları toplu istemciye gönderir ve resultset sonuna ulaşıldığında, imleci kapatır. Bu en iyi duruma getirmeleri resultset istemek ve imleci kapatmak için genellikle gerekli ağ döngüleri kaldırın.

Hızlı ileri imleçler ve AutoFetch seçeneği her ikisi de SQL Server 2000 Çevrimiçi Kitaplar'de belgelenmiştir.

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Aşağıdaki örnek kod yeni bir Microsoft Visual C++ konsol uygulamaya kopyalamak ve kodu derleyin. Bu değerler SQL sunucunuz için geçerli değerler başvurmak için veri kaynağı adı, kullanıcı kimliği ve parolasını değiştirmek gerekebilir. Bu kodda, bir tablo aşağıdaki sözdizimini kullanarak pubs veritabanındaki zaten oluşturulmuş varsayılmıştır:
  create table BigVarchar(ID int, BigVar varchar(1000))insert into BigVarchar values(1, 'A123')					
 2. Kod çalıştırma ve m_ID değişkeni olmasa da m_bigVarchar değişkeni boş olduğuna dikkat edin.

Örnek kod

#define DBINITCONSTANTS#include "stdafx.h"#include <stdio.h>#include <windows.h>#include <atlbase.h>#include <iostream>#include <comdef.h>#include <oledb.h>#include <oledberr.h>#include <sqloledb.h>#define num_rowProps 24struct PData{	//status and value	int m_ID_Status;	int m_ID;	int m_bigVarchar_Status;	char m_bigVarchar[1001];};int main(int argc, char* argv[]){	HRESULT			hr = NULL;	IUnknown *		pIUnknown = NULL;	IUnknown*		pISession = NULL;	IDBInitialize *		pIDBInitialize = NULL;	IDBProperties*		pIDBProperties = NULL;	IDBCreateSession*	pIDBCreateSession = NULL;	IDBCreateCommand*	pIDBCreateCommand = NULL;	ICommandText*		pICommandText = NULL;	ICommandProperties*	pICommandProperties;	IRowset*		pIRowset = NULL;	DBPROPSET		dbPropSet;	DBPROP			rowProp[num_rowProps];	IAccessor*		pIAccessor = NULL;	HACCESSOR		hAccessor;	DBBINDING*		rgBindings;	DBBINDSTATUS*		rgStatus;	rgBindings		= new DBBINDING[2];	CLSID			clsid;	ULONG			i;//	variables for fetching data	ULONG				cRows;	HROW				hRows[1];	HROW*				rghRows = &hRows[0];	LONG				cRowsAffected;	hr = CoInitialize(NULL);	if( FAILED(hr = CLSIDFromProgID(L"SQLOLEDB", &clsid) ) )			return 0;	hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER,		IID_IDBInitialize, (void**)&pIDBInitialize);	const ULONG nProps = 5;	DBPROP InitProperties[nProps];	DBPROPSET rgInitPropSet[1];	for (i = 0; i < nProps; i++)	{		VariantInit(&InitProperties[i].vValue);		InitProperties[i].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;		InitProperties[i].colid = DB_NULLID;	}	//level of prompting that will be done to complete the	//connection process	InitProperties[0].dwPropertyID = DBPROP_INIT_PROMPT;	InitProperties[0].vValue.vt = VT_I2;	InitProperties[0].vValue.iVal = DBPROMPT_NOPROMPT;	//datasource name	InitProperties[1].dwPropertyID = DBPROP_INIT_DATASOURCE;	InitProperties[1].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[1].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR("YourServer"));	//userid	InitProperties[2].dwPropertyID = DBPROP_AUTH_USERID;	InitProperties[2].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[2].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR("sa"));	//password	InitProperties[3].dwPropertyID = DBPROP_AUTH_PASSWORD;	InitProperties[3].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[3].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR(""));	//database	InitProperties[4].dwPropertyID = DBPROP_INIT_CATALOG;	InitProperties[4].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[4].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR("Pubs"));	//assign the property structures to the property set	rgInitPropSet[0].guidPropertySet = DBPROPSET_DBINIT;	rgInitPropSet[0].cProperties = nProps;	rgInitPropSet[0].rgProperties = InitProperties;		//set the properties	hr = pIDBInitialize->QueryInterface(IID_IDBProperties, (void **)&pIDBProperties);	hr = pIDBProperties->SetProperties(1, rgInitPropSet);	pIDBProperties->Release();	hr = pIDBInitialize->Initialize();	if (FAILED(hr))		return 0;	// create a session and a command, set the command text	hr = pIDBInitialize->QueryInterface(IID_IDBCreateSession, (void **)&pIDBCreateSession);		hr = pIDBCreateSession->CreateSession(NULL, IID_IDBCreateCommand, (IUnknown**)&pIDBCreateCommand);	pIDBCreateSession->Release();	hr = pIDBCreateCommand->CreateCommand(NULL, IID_ICommandText, (IUnknown**)&pICommandText);	hr = pICommandText->SetCommandText(DBGUID_DBSQL, L"Select * from pubs..bigvarchar");	hr = pICommandText->QueryInterface(IID_ICommandProperties, (void **)&pICommandProperties);		// set the command/rowset properties for a Fast Forward cursor	for (i = 0; i < num_rowProps; i++)	{		VariantInit(&rowProp[i].vValue);		rowProp[i].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;		rowProp[i].colid = DB_NULLID;	}		static struct	{	DBPROPID  m_PropId;	BOOL  m_Val;	}  	crsProps[num_rowProps] =    {      {DBPROP_SERVERCURSOR,    true},      {DBPROP_DEFERRED,      false},      {DBPROP_IRowsetChange,   false},      {DBPROP_IRowsetLocate,   false},      {DBPROP_IRowsetScroll,   false},      {DBPROP_IRowsetUpdate,   false},      {DBPROP_BOOKMARKS,     false},      {DBPROP_CANFETCHBACKWARDS, false},      {DBPROP_CANSCROLLBACKWARDS, false},      {DBPROP_CANHOLDROWS,    false},      {DBPROP_LITERALBOOKMARKS,  false},      {DBPROP_OTHERINSERT,    true},      {DBPROP_OTHERUPDATEDELETE, true},      {DBPROP_OWNINSERT,     true},      {DBPROP_OWNUPDATEDELETE,  true},      {DBPROP_QUICKRESTART,    false},      {DBPROP_IRowsetResynch,   false},      {DBPROP_CHANGEINSERTEDROWS, false},      {DBPROP_SERVERDATAONINSERT, false},      {DBPROP_UNIQUEROWS,     false},      {DBPROP_IMMOBILEROWS,    false},      {DBPROP_IMultipleResults,  false},      {DBPROP_ABORTPRESERVE,   true},      {DBPROP_COMMITPRESERVE,   true}    };		for (i = 0; i < num_rowProps; i++ )	{	VariantInit(&rowProp[i].vValue);    	rowProp[i].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;    	rowProp[i].colid = DB_NULLID;    	rowProp[i].dwPropertyID = crsProps[i].m_PropId;    	rowProp[i].vValue.vt = VT_BOOL;    	rowProp[i].vValue.boolVal = crsProps[i].m_Val ? VARIANT_TRUE : VARIANT_FALSE;	}	dbPropSet.rgProperties    = rowProp;	dbPropSet.cProperties    = num_rowProps;	dbPropSet.guidPropertySet  = DBPROPSET_ROWSET;		hr = pICommandProperties->SetProperties(1, &dbPropSet); 	pICommandProperties->Release();	pICommandProperties = NULL;	// set the provider-specific AutoFetch property	DBPROP      rowProp2[1];	DBPROPSET     rgPropSet2;	rgPropSet2.guidPropertySet = DBPROPSET_SQLSERVERROWSET;	rgPropSet2.cProperties = 1;	rgPropSet2.rgProperties = rowProp2;	VariantInit(&rowProp2[0].vValue);	rowProp2[0].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;	rowProp2[0].colid = DB_NULLID;	rowProp2[0].dwPropertyID = SSPROP_CURSORAUTOFETCH;	rowProp2[0].vValue.vt = VT_BOOL;	rowProp2[0].vValue.boolVal = VARIANT_TRUE;	hr = pICommandText->QueryInterface(IID_ICommandProperties, (void **)&pICommandProperties);	hr = pICommandProperties->SetProperties(1, &rgPropSet2);	pICommandProperties->Release();	// set up the binding structures for fetching data	rgBindings = new DBBINDING[2];	rgStatus = new DBBINDSTATUS[2];	PData * pdata = new PData;	memset( pdata, 0, sizeof(PData) );		// binding for ID field	rgBindings[0].iOrdinal = 1;	rgBindings[0].pTypeInfo = NULL;	rgBindings[0].pObject = NULL;	rgBindings[0].pBindExt = NULL;	rgBindings[0].dwMemOwner = DBMEMOWNER_CLIENTOWNED;	rgBindings[0].eParamIO = DBPARAMIO_OUTPUT;	rgBindings[0].dwFlags = 0;	rgBindings[0].dwPart = DBPART_VALUE | DBPART_STATUS;	rgBindings[0].obStatus = offsetof(PData, m_ID_Status);	rgBindings[0].obLength = 0;	rgBindings[0].obValue = offsetof(PData, m_ID);	rgBindings[0].cbMaxLen = 4;	rgBindings[0].wType = DBTYPE_I8;	rgBindings[0].bPrecision = 0;	rgBindings[0].bScale = 0;	// binding for BigVar field	rgBindings[1].iOrdinal = 2;	rgBindings[1].pTypeInfo = NULL;	rgBindings[1].pObject = NULL;	rgBindings[1].pBindExt = NULL;	rgBindings[1].dwMemOwner = DBMEMOWNER_CLIENTOWNED;	rgBindings[1].eParamIO = DBPARAMIO_OUTPUT;	rgBindings[1].dwFlags = 0;	rgBindings[1].dwPart = DBPART_VALUE | DBPART_STATUS;	rgBindings[1].obStatus = offsetof(PData, m_bigVarchar_Status); 	rgBindings[1].obLength = 0;	rgBindings[1].obValue = offsetof(PData, m_bigVarchar);	rgBindings[1].cbMaxLen = 1001;	rgBindings[1].wType = DBTYPE_STR;	rgBindings[1].bPrecision = 0;	rgBindings[1].bScale = 0;	// execute the command and create an Accessor	hr = pICommandText->Execute(NULL,									IID_IRowset,									NULL,									&cRowsAffected,									(IUnknown**)&pIRowset);	hr = pIRowset->QueryInterface(IID_IAccessor, (void**)&pIAccessor);	hr = pIAccessor->CreateAccessor(DBACCESSOR_ROWDATA,									2,									rgBindings,									sizeof(PData),									&hAccessor,									rgStatus);	// fetch the data	hr = pIRowset->GetNextRows(NULL, 0, 1, &cRows, &rghRows);	hr = pIRowset->GetData(rghRows[0], hAccessor, (void*)pdata);	printf("Returned HRESULT: \t%#X\n", hr);	printf("Returned values: m_ID = %i, m_bigVarchar = %s\n", pdata->m_ID, pdata->m_bigVarchar);	printf("\nHit any key to continue...");	getchar();	hr = pIRowset->ReleaseRows(1, hRows, NULL, NULL, NULL);	pIRowset->Release();	pIAccessor->ReleaseAccessor(hAccessor,NULL);	pIAccessor->Release();	pICommandText->Release();	return 0;}				
sql sunucu yerel sağlayıcısını autofetch SQLOLEDB hızlı ileri imleç imleçler boş boş veri yok

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 303446 - Son İnceleme: 02/24/2014 20:22:13 - Düzeltme: 7.3

Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000sp3fix kbbug kbfix kbmdac260fix kbmdac260sp2fix kbsqlserv2000presp2fix kbsqlserv2000presp3fix KB303446 KbMttr
Geri bildirim