Bulut platformu sistem (CPS) BitLocker'ı etkinleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3078425
Özet
Bu makalede ® kalan şifreleme Microsoft bulut platformu sistem (CPS), veri sağlamak BitLocker'ı etkinleştirmek nasıl açıklanır.
Daha fazla bilgi
Bulut platformu sistem Microsoft Windows Server 2012 Küme Paylaşılan birimleri (CSV) BitLocker ® kullanarak şifreleme becerisi yararlanır. Bu makalede, BitLocker'ı etkinleştirmek açıklar. Ayrıca işlemini otomatikleştirmek için komut dosyaları sağlar.

Not İşlemin önemli bir kesinti oluşturduğundan BitLocker CPS yaşam döngüsü içinde mümkün olduğunca erken etkinleştirilmesi gerekir. Diğer bir deyişle, devre dışı bırakmalısınız tüm Kiracı VMs ve tüm Yönetim (AD/DC VMs dışında) VMs BitLocker'ı etkinleştirmek için.

Bu adımları dikkatlice izleyin. Sağlanamaması, uzatılmış kapalı kalma ve veri bozulmasına neden olabilir.
 1. Depolama kümedeki her düğümde BitLocker Sürücü Şifrelemesi özelliğini etkinleştir

  1.1 aşağıdaki kodu kopyalayın ve Enable-BitLockerFeature.ps1 olarak kaydedinKlasörüm'ün> VM konsolunda:

   <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISInstall BitLocker Drive Encryption feature on each of the storage cluster nodes.DESCRIPTIONInstall BitLocker Drive Encryption feature on each node of the storage cluster. THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#> Param([Parameter (Mandatory = $true)] [string] $storageClusterName )$clusterNodes =Invoke-Command -ComputerName $storageClusterName {Get-ClusterNode}if($clusterNodes -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the nodes of the storage cluster $storageClusterName"throw $errorMessageForUser }foreach ($node in $clusterNodes.Name){Write-Verbose "Installing BitLocker feature on node $node..."$BitlockerStatus = Invoke-Command -ComputerName $node {Add-WindowsFeature Bitlocker -Verbose}if(($BitlockerStatus -eq $null) -or (!$BitlockerStatus.Success)){$errorMessageForUser = "Add-WindowsFeature failed on node $node. Please try to install the feature on this node manually and then rerun this script to continue with the installation on the other nodes. "throw $errorMessageForUser}if($BitlockerStatus.RestartNeeded -eq "Yes"){Write-Verbose "Restarting Node $node..."Restart-Computer -ComputerName $BitlockerStatus.PSComputerName -waitWrite-Verbose "Node $node restarted."}}$installedCounter=0foreach ($node in $clusterNodes.Name){$featureState = Invoke-Command -ComputerName $node {Get-WindowsFeature "bitlocker"}if($featureState -eq $null){$errorMessageForUser = "Could not verify that BitLocker feature is correctly installed on storage node $node. Please connect to the node and run 'Get-WindowsFeature bitlocker' to verify the correct installation."Write-Warning $errorMessageForUser}if ($featureState.InstallState -eq "Installed"){$installedCounter++}}if($installedCounter -eq $clusterNodes.Count){Write-Verbose "BitLocker feature is now installed on all the nodes of the storage cluster"}else{Write-Error "BitLocker feature was not properly installed on all the nodes of the storage cluster"}

  1.2 konsoldan VM, PowerShell Konsolu yönetici hakları ile açın, GitKlasörüm'ün> ve ardından aşağıdakileri girin:
  ./Enable-BitLockerFeature.ps1 -storageClusterName <yourStorageCluster> -verbose
  Komut dosyası, depolama kümedeki tüm düğümleri arasında yinelemek ve BitLocker'ı yükleyin. Düğümlerin işlemi sırasında yeniden yüklenecek.

  Komut dosyasını çalıştıran başarıyla tamamlandıktan sonra 1.3 2. adıma gidin.

 2. Active Directory tabanlı BitLocker kurtarma için GPO oluşturma

  2.1 konsoldan VM, Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'ni açın.

  2.2 ormanı genişletmek, CPS etki alanını sağ tıklatın ve sonra'ı Bu etki alanında bir GPO oluştur ve buraya bağla.

  2.3 GPO (örneğin, BitLocker) sizin seçtiğiniz bir ad verin ve Tamam' ı tıklatın.

  2.4 yeni GPO artık CPS etki altında görünmelidir. BitLocker GPO ayarları sekmesini tıklatın, Bilgisayar Yapılandırmasısağ tıklatın ve sonra Düzenle' yi tıklatın. Bu, başka bir Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi penceresi açar.

  2.5 sol bölmede Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'nin, Bilgisayar Yapılandırması -> gidin ilkeleri -> Yönetim Şablonları ->->-> Sabit veri sürücüleriBitLocker Sürücü ŞifrelemesiWindows bileşenleri ve sabit bir eleman nasıl BitLocker korumalı sürücüleri kurtarılabileceğinisağ tıklatın.

  2.6 ilke ayarı açılan iletişim kutusunda, ilkeyi etkinleştirin ve aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
  1. Veri Kurtarma Aracısı izin ver
  2. Sabit veri sürücüleri için AD DS'ye BitLocker kurtarma bilgilerini kaydetme
  3. BitLocker kurtarma bilgileri AD DS'ye sabit veri sürücüleri için depolanan kadar etkinleştirmeyin

  2.7 Tamam' ı tıklatın ve sonra da düzenleyici penceresini kapatın.

  2.8 tıklatın güvenlik filtresi çerçevede Ekle tüm depolama düğümlerinin bilgisayar hesapları eklemek için. CPS raf başına dört düğüm vardır. Tüm düğümler ekledikten sonra güvenlik filtresi çerçevede listelenmelidir. Varsayılan yetkili kullanıcılar grubu kaldırabilirsiniz.

  2.9 sol bölmede, BitLocker ilkeyi sağ tıklatın ve ardından Enforcedtıklatın. Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi'ni kapatın.

  2.10 Bu noktada, ilke uygulanır, ancak yaymak için bir saat uzun sürebilir.
  1. İlke yaymak beklemek istememeniz durumunda, el ile her Depolama düğümü için oturum açma ve çalıştırma zorlayabileceğiniz PS C:\Users\admin1\Desktop > gpupdate/force.
  2. İlke başarıyla depolama her düğümde aşağıdaki cmdlet'i çalıştırarak uygulandığını doğrulayın:

   PS C:\Users\admin1\Desktop > gpresult/Scope bilgisayar/v
  3. Çıkışta, uygulanan Grup İlkesi nesneleri için arayın. İlkenizde (Bu örnekte, biz BitLocker denir) listeleniyorsa, ilkenin uygulandığı ve adım 3 gidebilirsiniz.

 3. ÖNEMLİ [Bu adımı atlamayın]: Kapalı gibi belirli bir sırayla iste Kiracı kümede çalışan iş yüklerini varsa, bunu şimdi. 4. adımda komut dosyası etkin VMs damga üzerinde devre dışı. AD/DC VMs dışı. Birimleri Çevrimiçi (Redirected) durumundaki sonra VMs Kiracı güvenli bir şekilde yeniden başlatılabilir.
 4. Tüm depolama birimlerinde BitLocker şifrelemesi etkinleştir

  4.1 aşağıdaki kodu kopyalayın ve Enable-ClusterDiskBitlocker.ps1 olarak kaydedinKlasörüm'ün> Depolama kümedeki düğümlerin birinde. Diyelim ki o düğüm çağırınmyStorageNode>.
  <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISEnable Bitlocker on all the Cluster Shared Volumes in CPS..DESCRIPTIONEnable Bitlocker on all the Cluster Shared Volumes on the rack. The volumes will be fully encrypted. The encryption process may take long time (48-72h), depending on the amount of data stored. During that time, the volumes will be in a redirected state. The volumes will automatically go back to Online once the encryption process is complete. NOTE: Please put all the VMs, both management and tenants, into a save state. Failing to do so will result in the VMs crashing and possibly getting into an inconsistent state. Once the volumes are in Online (Redirected) status, the VMs can be safely restarted.THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#> Function Stop-ClusterVMs{#Stop all VMs passed as inputparam([string]$ClusterName,[Object[]]$TargetVMs)$proceed = Get-Confirmation -question "The script will now turn off ALL the virtual machines in the $ClusterName cluster"$TargetVMs | Out-File ".\$ClusterName.txt"if($proceed -eq $true){$counter=1foreach ($vm in $TargetVMs){$progress= [int] ($counter / $TargetVMs.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Stopping $ClusterName Virtual Machines..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++Write-Verbose "Now turning off $vm.Name on node $vm.OwnerNode"Stop-VM -Name $vm.Name -ComputerName $vm.OwnerNode -Force}Write-Progress -Activity "Stopping $ClusterName Virtual Machines..." `-Completed -Status "All VMs are shut down."}else{exit}}Function Start-ClusterVMs{#start all the VMs passed as inputparam([string]$ClusterName,[Object[]]$TargetVMs)$counter=1foreach ($vm in $TargetVMs){$progress= [int] ($counter / $TargetVMs.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Starting $ClusterName Virtual Machines..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++Write-Verbose "Now turning on $vm.Name..."Start-VM -Name $vm.Name -ComputerName $vm.OwnerNode }Write-Progress -Activity "Starting $ClusterName Virtual Machines..." `-Completed -Status "All VMs are running."}Function Get-ClusterVMs{#create a table with VM, OwnerNode for the given clusterparam([string]$Cluster)$resultTable = @{Expression={$_.Name};Label="Volume Name";width=80},`@{Expression={$_.OwnerNode};Label="Owner Node";width=50}$nodes = Get-ClusterNode -Cluster $Clusterforeach($node in $nodes){$targetVMs = Get-VM -ComputerName $node | Where{$_.State -like "Running"}foreach($vm in $targetVMs){[PSCustomObject] @{ "Name" = $vm.Name"OwnerNode" = $node} } }}Function Get-Confirmation {param([string]$Question, [string]$message="Do you want to proceed?")$optionYes = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&Yes", "Yes"$optionNo = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&No", "No"$options = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($optionYes, $optionNo)$result = $host.ui.PromptForChoice($Question, $message, $options, 0)switch ($result){0 {Return $true }1 {Return $false }}}Function Suspend-ClusterVMs{#stop the cluster and put all VMs in saved stateparam([string]$ClusterName)$proceed = Get-Confirmation -question "The script will now suspend ALL the virtual machines in the $ClusterName cluster"Get-ClusterNode -Cluster $ClusterName | Out-File ".\$ClusterName.txt"if($proceed -eq $true){Stop-Cluster -Cluster $ClusterName -Verbose -Force}else{exit}}Function Enable-ClusterDiskBitlocker{Param([Parameter (Mandatory = $true)] [System.Security.SecureString] $bitlockerEncryptionKey, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $managementClusterName, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $computeClusterName, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $edgeClusterName)$ErrorActionPreference = "Stop"$creds = get-credential -Message "Please provide Admin credentials to enable BitLocker" #Verifying that cluster names are correctwhile ((Get-Cluster $managementClusterName) -eq $null){$managementClusterName = Read-Host "The name provided for the management cluster is not correct. Please provide name of the management cluster" }while ((Get-Cluster $computeClusterName) -eq $null){$computeClusterName = Read-Host "The name provided for the compute cluster is not correct. Please provide name of the compute cluster" }while ((Get-Cluster $edgeClusterName) -eq $null){$edgeClusterName = Read-Host "The name provided for the edge cluster is not correct. Please provide name of the edge cluster" }#enabling hyper-v-powershell feature on the storage nodeif(!(Get-WindowsFeature |?{$_.Name -match "Hyper-V-Powershell"} | select -ExpandProperty Installed)){Write-Verbose "Installing Hyper-V-Powershell feature..."Add-WindowsFeature "Hyper-V-Powershell" -Verbose}#data structures needed to restart the vms later$managementClusterNodes = Get-ClusterNode -Cluster $managementClusterNameif($managementClusterNodes -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the nodes of the management cluster"}$edgeClusterVMs = Get-ClusterVMs -Cluster $edgeClusterName if($edgeClusterVMs -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the virtual machines of the edge cluster"}$computeClusterVMs = Get-ClusterVMs -Cluster $computeClusterName if($computeClusterVMs -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the virtual machines of the compute cluster"} #turning off all VMs to prevent them from crashing and risk of data corruption$proceed = Get-Confirmation -Question "Have you enabled RDP connectivity on a storage node?"if($proceed -eq $false){Write-Error "This script must be run from a storage node. Please enable RDP on a storage node, connect to it and restart the script."exit}$proceed = Get-Confirmation -Question "Are you running this script from a storage node?"if($proceed -eq $false){Write-Error "This script must be run from a storage node. Please RDP into a storage node and restart the script."exit}Stop-ClusterVMs -ClusterName $computeClusterName -targetVMs $computeClusterVMsStop-ClusterVMs -ClusterName $edgeClusterName -targetVMs $edgeClusterVMsSuspend-ClusterVMs -ClusterName $managementClusterName $storageClusterName = (Get-Cluster).namewhile ($storageClusterName -eq $null){$storageClusterName = Read-Host "Please provide name of the storage cluster" }$clusterNodes = (Get-ClusterNode -Cluster $storageClusterName).Nameif($clusterNodes -eq $null){Write-Error "Could not retrieve the nodes of the storage cluster"}$ClusterSharedVolumes = Get-ClusterSharedVolume -Cluster $storageClusterNameif($ClusterSharedVolumes -eq $null){Write-Error "'Get-ClusterSharedVolume -Cluster' $storageClusterName failed. Could not retrieve the list of volumes of the storage cluster"}#temporarily enable CredSSP on the SOFS nodesforeach($clusterNode in $clusterNodes){Write-Verbose "Enabling CredSSP Client role for $clusterNode..."Enable-WSManCredSSP -role Client -DelegateComputer * -ForceWrite-Verbose "Enabling CredSSP Server role on $clusterNode..."Invoke-Command -ComputerName $clusterNode {Enable-WSManCredSSP -Role Server -Force}} $counter = 1foreach ($clusterSharedVolumeObject in $ClusterSharedVolumes) {$progress= [int] ($counter / $ClusterSharedVolumes.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Enabling BitLocker on the volumes..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++$clusterSharedVolume = $clusterSharedVolumeObject.Name $CSVPhysicalOwner = $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode#Verifying the status of the volume before starting the encryption process. only fullydecrypted is acceptable.$clusterSharedVolumeStatus = (Invoke-Command -Authentication Credssp -Credential $creds -ComputerName $CSVPhysicalOwner -ArgumentList $clusterSharedVolumeObject {param($clusterSharedVolumeObject) Get-BitlockerVolume -MountPoint $clusterSharedVolumeObject.SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}).VolumeStatusswitch ($clusterSharedVolumeStatus) {"FullyDecrypted" {"Starting encryption process for $clusterSharedVolume..."; $continueWithEncryption = $true}"FullyEncrypted" {"$clusterSharedVolume is already encrypted. Moving to the next volume."; $continueWithEncryption = $false}"EncryptionInProgress" {"$clusterSharedVolume is currently being encrypted. Moving to the next volume"; $continueWithEncryption = $false}default {"$clusterSharedVolume status is unknown. Moving to the next volume"; $continueWithEncryption = $false}} if (!$continueWithEncryption){continue}try{#Put ClusterSharedVolume in Maintenance ModeWrite-Verbose "Putting the $clusterSharedVolume in maintenance mode..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume | Suspend-ClusterResource -Force}#Configure BitLocker on the volume $CSVMountPoint = Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) (Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume).SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}if($CSVMountPoint -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the MountPoint associated with $clusterSharedVolume on server node $CSVPhysicalOwner"throw $errorMessageForUser }Write-Verbose "Invoking Enable-Bitlocker on $clusterSharedVolume..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint {param($CSVMountPoint) Enable-BitLocker $CSVMountPoint -RecoveryPasswordProtector}Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$bitlockerEncryptionKey {param($CSVMountPoint, $bitlockerEncryptionKey) Add-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -PasswordProtector –Password $bitlockerEncryptionKey}#enable using a recovery password protector and backup the protector to Active Directorywrite-verbose "Backup BitLocker Key Protector on AD for $clusterSharedVolume..." $protectorId = Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint {param($CSVMountPoint) (Get-BitLockerVolume $CSVMountPoint).Keyprotector | Where-Object {$_.KeyProtectorType -eq "RecoveryPassword”}}if($protectorId -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the protector Id associated with $CSVMountPoint on server node $CSVPhysicalOwner"throw $errorMessageForUser } Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$protectorId {param($CSVMountPoint, $protectorId) Backup-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -KeyProtectorId $protectorId.KeyProtectorId}#Determine the Cluster Name Object for your cluster: $cno = $storageClusterName + "$"#Add an Active Directory Security Identifier (SID) to the CSV disk using the Cluster Name Object (CNO)Write-Verbose "Enabling ADProtector on $clusterSharedVolume..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$cno {param($CSVMountPoint, $cno) Add-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -ADAccountOrGroupProtector –ADAccountOrGroup $cno}#Put the ClusterSharedVolume back onlineWrite-Verbose "Putting $clusterSharedVolume back online..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume | Resume-ClusterResource}}catch{Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint{param($CSVMountPoint) manage-bde -off $CSVMountPoint}Write-Host "The encryption process of $CSVMountPoint encountered a problem. Execution stopped. Disabling BitLocker and decrypting volume $CSVMountPoint" -ForegroundColor RedWrite-Host "Exception Message: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Redexit}} #restart all VMs that were previously shut down or suspendedWrite-Verbose "Encryption enabled on all the CSVs. Restarting now all the VMs that were previously shut down or suspended"#restarting management cluster $tempCounter = 0$sizeManagementCluster = $managementClusterNodes.length - 1$managmentClusterObject = Start-Cluster $managementClusterNodes[$tempCounter] while (($managementClusterObject -eq $null ) -and ($tempCounter -lt $sizeManagementCluster)){Write-Verbose "Management Cluster did not start on node $managementClusterNodes[$tempCounter]" $tempCounter++Write-Verbose "Trying now to start the management cluster on node $managementClusterNodes[$tempCounter]"$managmentClusterObject = Start-Cluster $managementClusterNodes[$tempCounter]}if ($managementClusterObject -eq $null){Write-Host "Management cluster could not be started. Please restart it manually" -ForegroundColor Red} Start-ClusterVMs -ClusterName $edgeClusterName -TargetVMs $edgeClusterVMs Start-ClusterVMs -ClusterName $computeClusterName -TargetVMs $computeClusterVMs #disable credSSP on the SOFS nodesforeach($clusterNode in $listOfNodes){write-verbose "Disabling CredSSP on $clusterNode..."Invoke-Command -ComputerName $clusterNode {Disable-WSManCredSSP -Role Server}}write-verbose "Disabling CredSSP on local machine..."Disable-WSManCredSSP -role Client Write-Progress -Activity "Enabling BitLocker on the volumes..." `-Completed -Status "All done."}Enable-ClusterDiskBitlocker -Verbose

  4.2 bağlanmak için Uzak Masaüstü'nü kullanın.myStorageNode> Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak ve PowerShell Konsolu yönetici hakları ile açın. Bağlanamıyorsanız, depolama düğümleri üzerinde Uzak Masaüstü'nü etkinleştirin.

  4.3 GitKlasörüm'ün> ve sonra aşağıdaki komut satırını girin:
  PS C:\Users\admin1\Desktop> .\Enable-ClusterDiskBitlocker.ps1 –bitlockerEncryptionKey <myEncryptionKey> -Verbose
  BitLocker için kullanmak istediğiniz anahtar şifreleme anahtarıdır. Komut dosyası için yönetimsel kimlik bilgileriniz ve yönetim kümeye, compute küme ve kenar küme adını ister.

  4.5 komut dosyası üzerinde damgaları (AD/DC VMs) dışında tüm VMs ilk kapatmak şekilde VM konsola bağlantınızı kaybedebilirsiniz. Komut dosyası, her küme disk gidin ve BitLocker şifrelemesi sağlar. Her küme diski üzerinde BitLocker etkinleştirildikten sonra komut dosyası, işlem sırasında kapatılmış tüm VMs çevrimiçi getirecektir.

  Seçenekler altında neler olduğunu öğrenmek ilgileniyorsanız, komut dosyası aşağıdaki blog postası'ndaki adımları yakından takip eder:

  Windows Server 2012'de BitLocker tarafından şifrelenen Kümelendirilmiş diskleri yapılandırma hakkında

  Bu işlem, depolama Küme başına yaklaşık 30 dakika sürer.

  4.6 komut dosyasý çalýþmayý sonra Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'ni açın. Tüm küme disklerinin Çevrimiçi (Redirected)durum olmalıdır. Şimdi, daha önce devre dışı tüm VMs açın ve CPS raf her zamanki şekilde çalışır. Şifreleme işlemini diskleri yazılan veri miktarına bağlı olarak tamamlamak için birkaç gün sürebilir. Küme diski tümüyle şifrelendikten sonra durumunu otomatik olarak Çevrimiçiolarak döndürür.
 5. Damga şifreleme durumunu doğrulayın

  Şifreleme işlemi bir durum güncelleştirmesi almak veya uyumluluk nedenleriyle şifreleme durumu çıktısını almak için aşağıdaki komutu çalıştırınGet-VolumeEncryptionStatus cmdlet.

  <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISCollect encryption status for each of the volumes in the storage cluster..DESCRIPTIONCollect encryption status for each of the volumes in the storage cluster. For each volume, this script returns Volume Name, Owner Node, Encryption Status and Encryption Percentage.The script requires the Bitlocker Feature installed on every node of the cluster and credssp enabled.THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#>Param([Parameter (Mandatory = $true)] [string] $storageClusterName)$ClusterSharedVolumes = Get-ClusterSharedVolume -Cluster $storageClusterNameif($ClusterSharedVolumes -eq $null){Write-Error "'Get-ClusterSharedVolume -Cluster' $storageClusterName failed. Could not retrieve the list of volumes of the storage cluster"}try{$resultTable = @{Expression={$_.Name};Label="Volume Name";width=45},`@{Expression={$_.OwnerNode};Label="Owner Node";width=15}, `@{Expression={$_.VolumeStatus};Label="Encryption Status";width=25}, `@{Expression={$_.EncryptionPercentage};Label="Encryption Percentage";width=15} $counter = 1$temp = foreach($clusterSharedVolumeObject in $ClusterSharedVolumes){$progress= [int] ($counter / $ClusterSharedVolumes.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Collecting data..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$bitlockerVolume = Invoke-Command -ComputerName $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode.Name -ArgumentList $clusterSharedVolumeObject {param($clusterSharedVolumeObject) Get-BitlockerVolume -MountPoint $clusterSharedVolumeObject.SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}[PSCustomObject] @{ "Name" = $clusterSharedVolumeObject.Name"OwnerNode" = $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode.Name"VolumeStatus" = $bitlockerVolume.VolumeStatus"EncryptionPercentage" = $bitlockerVolume.EncryptionPercentage} $counter++} $temp | Format-Table $resultTable Write-Progress -Activity "Collecting data..." `-Completed -Status "All done."}catch{Write-Host "The cmdlet encountered a problem. Execution stopped." -ForegroundColor Redwrite-host "Exception Message: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red}

  5.1 bu kodu kopyalayın ve Get-VolumeEncryptionStatus.ps1 olarak kaydedinKlasörüm'ün> VM konsol üzerinde.

  5.2 Powershell Konsolu yönetici hakları ile açın ve depolama kümenizin adını geçirmek amacıyla aşağıdaki cmdlet'i çalıştırın:
  PS C:\Users\admin1\Desktop> .\Get-VolumeEncryptionStatus.ps1 -storageClusterName
BitLocker; kalan kısmında veri şifreleme; Küme depolama; Küme Paylaşılan birimi

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3078425 - Son İnceleme: 09/16/2015 16:08:00 - Düzeltme: 1.0

Cloud Platform System, Windows Server 2012 R2 Datacenter

 • kbmt KB3078425 KbMttr
Geri bildirim