Nasıl yapılır: Visual Basic .NET uygulaması içinde belge olay tanıtıcısı

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:311284
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Visual Basic. NET'te WebBrowser denetimi için belge olaylarını catch gösterilmiştir.

back to the top

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyacağınız donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Visual Studio. NET'i
 • Microsoft ınternet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) veya sonrası
Bu makalede, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Visual Studio .NET
 • Internet Explorer
 • WebBrowser denetimi
back to the top

Tekniğin Açıklaması

WebBrowser denetimi, Visual Studio. NET'in veya önceki sürümlerinde bir Microsoft Visual Studio çalışmak için kolay bir denetimidir. Ancak, Visual Studio. NET'te WebBrowser denetiminin olayları işlemek daha zor bulabilirsiniz.

Aşağıdaki olay arabirimini çoğu belge olayların uygulamanızda tanıtıcı sunar:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event				
olay işlemek için <a0></a0>, kendi alt yordamı veya Olay ortaya çıktığında arayabileceğiniz işlev oluşturmanız gerekir. Olayın harekete imza eşleşmesi gerekir. Örneğin, aşağıdaki alt yordamı, belgenin MouseOver olay işleme:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)				
olayı olay işleyicisi yerdir sonra kanca gerekir. Bir olay DocumentComplete olayından sonra dilediğiniz zaman üzerinde WebBrowser denetimi geçirilir kanca. Kanca sözdizimi şöyledir:
AddHandler CType(document, _mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _AddressOf Me.document_onmouseover				
bu kod AddHandler ifade çaðýrýr ve olay geçirilecek CType işlevini kullanır. Uygun türü (mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event) belge</a1> nesnesine CType işlevi çevirir ve daha sonra OnMouseOver</a0> olayı, geçirilir. Ikinci parametre için adres, işleyicisinin sağlayan AddressOf deyimi Me.document_onmouseoveralt yordamı geçirildi.

back to the top

Projeyi oluşturmak ve kodu ekleme

Aşağıdaki örnekte, WebBrowser denetimi için http://www.microsoft.com gözatar. Sayfa yükler sonra örnek OnMouseOver ve OnClick olay için kanca oluşturur. Olayları baþlatmak için her örnek metni daha sonra bir liste kutusuna ekler.
 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Visual Basic. NET'te yeni bir Windows uygulaması projesi oluşturma
 3. Microsoft.mshtml bir başvuruyu projeye ekleyin.
 4. Araç kutusunda, Genel ' i tıklatın.
 5. Panelini açma'ı sağ tıklatıp Toolbox ' ı tıklatın.
 6. <a0>Microsoft Web tarayıcısı</a0> onay kutusunu seçin ve Tamam ' ı tıklatın.
 7. Araç kutusunda, Explorer ' ı çift tıklatın.
 8. Araç, Windows Forms ' ı tıklatın ve sonra da liste kutusu denetimi çift tıklatın.
 9. Denetimler, form üzerinde görüntülemek, kolay olacak biçimde düzenleyin.
 10. Aşağıdaki kodu AssemblyInfo.vb en üstüne ekleyin, <a1>replace</a1> varolan alma
  Imports SystemImports System.DrawingImports System.CollectionsImports System.ComponentModelImports System.Windows.FormsImports System.DataImports System.ReflectionImports System.Runtime.InteropServicesImports System.ThreadingImports System.Diagnostics
  cümleler.
 11. Add the following code between Windows Form Designer generated code and End Class in the code view of Form1.vb Public
  Shared dwCookie2 As Integer  Public Sub add_list(ByVal a As Object)    ListBox1.Items.Insert(0, a)  End Sub  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load    AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")    Dim x As IEEvents = New IEEvents(AxWebBrowser1)    x.fm = Me  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxWebBrowser1.Enter  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    AddHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, AddressOf Document_onclick    AddHandler CType(doc, _   mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _      AddressOf Document_onclick    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _      AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())  End Sub  Private Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _      As Boolean    ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())    Return True  End Function
 12. Add the following code after End Class
  Public Class IEHTMLDocumentEvents  Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2  Public Sub onactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onactivate  End Sub  Public Sub onafterupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onafterupdate  End Sub  Public Function onbeforeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeactivate    Return True  End Function  Public Function onbeforedeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforedeactivate    Return True  End Function  Public Sub onbeforeeditfocus(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeeditfocus  End Sub  Public Function onbeforeupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeupdate    Return True  End Function  Public Sub oncellchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncellchange  End Sub  Public Function onclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onclick    Return True  End Function  Public Function oncontextmenu(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontextmenu    Return True  End Function  Public Function oncontrolselect(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontrolselect    Return True  End Function  Public Sub ondataavailable(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondataavailable  End Sub  Public Sub ondatasetchanged(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetchanged  End Sub  Public Sub ondatasetcomplete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetcomplete  End Sub  Public Function ondblclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondblclick    Return True  End Function  Public Sub ondeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondeactivate  End Sub  Public Function ondragstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondragstart    Return True  End Function  Public Function onerrorupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onerrorupdate    Return True  End Function  Public Sub onfocusin(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusin  End Sub  Public Sub onfocusout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusout  End Sub  Public Function onhelp(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onhelp    Return True  End Function  Public Sub onkeydown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeydown  End Sub  Public Function onkeypress(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeypress    Return True  End Function  Public Sub onkeyup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeyup  End Sub  Public Sub onmousedown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousedown  End Sub  Public Sub onmousemove(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousemove  End Sub  Public Sub onmouseout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseout  End Sub  Public Sub onmouseover(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseover  End Sub  Public Sub onmouseup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseup  End Sub  Public Function onmousewheel(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousewheel    Return True  End Function  Public Sub onpropertychange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onpropertychange  End Sub  Public Sub onreadystatechange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onreadystatechange  End Sub  Public Sub onrowenter(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowenter  End Sub  Public Function onrowexit(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowexit    Return True  End Function  Public Sub onrowsdelete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsdelete  End Sub  Public Sub onrowsinserted(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsinserted  End Sub  Public Sub onselectionchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectionchange  End Sub  Public Function onselectstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectstart    Return True  End Function  Public Function onstop(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onstop    Return True  End FunctionEnd ClassPublic Class IEEvents  Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2  Public fm As Form1  Private icp As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint  Private cookie As Integer = -1  Private m_ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser  Public Sub New(ByRef ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser)    ' Call QueryInterface for IConnectionPointContainer    m_ie = ie    Dim icpc As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(ie.GetOcx(), System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    ' Find the connection point for the    ' DWebBrowserEvents2 source interface    Dim g As Guid = GetType(SHDocVw.DWebBrowserEvents2).GUID    icpc.FindConnectionPoint(g, icp)    'Pass a pointer to the host to the connection point    icp.Advise(Me, cookie)    ' Show the browser    ie.Visible = True    Dim oURL As Object = "http://www.microsoft.com"    Dim oEmpty As Object = ""    ie.Navigate2(oURL, oEmpty, oEmpty, oEmpty, oEmpty)  End Sub  Public Sub BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Flags As Object, ByRef TargetFrameName As Object, ByRef PostData As Object, ByRef Headers As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.BeforeNavigate2  End Sub  Public Sub ClientToHostWindow(ByRef CX As Integer, ByRef CY As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ClientToHostWindow  End Sub  Public Sub CommandStateChange(ByVal Command As Integer, ByVal Enable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.CommandStateChange  End Sub  Public Sub DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument = CType(CType(pDisp, SHDocVw.IWebBrowser2).Document, mshtml.HTMLDocument)    Dim pConPtCon As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(doc, System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    Dim guid As Guid = System.Type.GetType("mshtml.HTMLDocumentEvents2").GUID    Dim pConPt As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint    pConPtCon.FindConnectionPoint(guid, pConPt)    Dim d As IEHTMLDocumentEvents = New IEHTMLDocumentEvents    pConPt.Advise(d, Form1.dwCookie2)    Dim iEvent As mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event    iEvent = CType(doc, mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event)    AddHandler iEvent.onclick, AddressOf ClickEventHandler    AddHandler iEvent.onmouseover, AddressOf MouseOverEventHandler  End Sub  Private Function ClickEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)    Return True  End Function  Private Sub MouseOverEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)  End Sub  Public Sub DownloadBegin() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadBegin  End Sub  Public Sub DownloadComplete() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadComplete  End Sub  Public Sub FileDownload(ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.FileDownload  End Sub  Public Sub NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateComplete2  End Sub  Public Sub NavigateError(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Frame As Object, ByRef StatusCode As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateError  End Sub  Public Sub NewWindow2(ByRef ppDisp As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NewWindow2  End Sub  Public Sub OnFullScreen(ByVal FullScreen As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnFullScreen  End Sub  Public Sub OnMenuBar(ByVal MenuBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnMenuBar  End Sub  Public Sub OnQuit() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnQuit  End Sub  Public Sub OnStatusBar(ByVal StatusBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnStatusBar  End Sub  Public Sub OnTheaterMode(ByVal TheaterMode As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnTheaterMode  End Sub  Public Sub OnToolBar(ByVal ToolBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnToolBar  End Sub  Public Sub OnVisible(ByVal Visible As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnVisible  End Sub  Public Sub PrintTemplateInstantiation(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateInstantiation  End Sub  Public Sub PrintTemplateTeardown(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateTeardown  End Sub  Public Sub PrivacyImpactedStateChange(ByVal bImpacted As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrivacyImpactedStateChange  End Sub  Public Sub ProgressChange(ByVal Progress As Integer, ByVal ProgressMax As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ProgressChange  End Sub  Public Sub PropertyChange(ByVal szProperty As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PropertyChange  End Sub  Public Sub SetSecureLockIcon(ByVal SecureLockIcon As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.SetSecureLockIcon  End Sub  Public Sub StatusTextChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.StatusTextChange  End Sub  Public Sub TitleChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.TitleChange  End Sub  Public Sub UpdatePageStatus(ByVal pDisp As Object, ByRef nPage As Object, ByRef fDone As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.UpdatePageStatus  End Sub  Public Sub WindowClosing(ByVal IsChildWindow As Boolean, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowClosing  End Sub  Public Sub WindowSetHeight(ByVal Height As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetHeight  End Sub  Public Sub WindowSetLeft(ByVal Left As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetLeft  End Sub  Public Sub WindowSetResizable(ByVal Resizable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetResizable  End Sub  Public Sub WindowSetTop(ByVal Top As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetTop  End Sub  Public Sub WindowSetWidth(ByVal Width As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetWidth  End SubEnd Class
back to the top

Ek notlar

 • ınternet Explorer otomatik hale getirmek için bu işlem aynıdır. Internet Explorer yerel değişken adınızı AxWebBrowser1 değiştirin.
 • Bu örnek, çerçeve kümeleri dikkate almaz. Bir çerçeve kümesi için gittiğinizde, hiçbir olay uygulamanızda göremeyebilirsiniz. Gerekirse uygulamanızdaki çerçeve olasılığı işlemek için kod da eklemeniz gerekir.
back to the top
Referanslar
WebBrowser denetimi yaný sýra yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için özellikleri ve arabirimin WebBrowser denetimi sunar, olaylar aşağıdaki MSDN belgelerine başvurun: Microsoft ınternet Explorer için Web tabanlı çözümler geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:back to the top
Web tarayıcısı

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 311284 - Son İnceleme: 12/07/2015 08:05:18 - Düzeltme: 3.1

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowtomaster kbwebbrowser KB311284 KbMttr
Geri bildirim