Visual C# .NET kullanarak yazıcıya ham veri gönderme nasıl

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 322091
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz. 322090.
İçin bir, bu makalenin yönetilmeyen C++ sürümü Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
138594 Win32 API kullanarak yazıcıya ham veri gönderme nasıl
Bu makalede, aşağıdaki Microsoft .NET Framework sınıf kitaplığı ad alanlarına başvurur:
 • System.IO
 • System.Drawing.Printing
 • System.Runtime.InteropServices

BU GÖREVDE

Özet
Bu adım adım makalede, Visual C# .NET kullanarak oluşturduğunuz bir programdan Win32 biriktirici işlevlerinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

back to the top

Daha fazla bilgi

Microsoft .NET Framework'ten bir yazıcıya ham veri gönderme için programınız Win32 biriktirici işlevleriyle çalışmalıdır. .NET Framework ile PrintDocumentPrintControllerve ilgili sınıfları kullanarak yazdırabilirsiniz. Ancak, .NET Framework ile önceden biçimlendirilmiş ve yazdırılmaya hazır verileri yazıcıya gönderemezsiniz.

Aşağıdakileri yapmak için yazıcıya ham veri gönderme gerekebilir:
 • Kaçış sıraları gönderme.
 • Karşıdan yükleyip daha sonra yazılım yazı tipleri kullanın.
 • Önceden yazdırılmış dosyaları biriktirme.
Bu türler ve diğer ham veri türlerini yazıcıya göndermek için kodunuz Win32 biriktirici uygulama programlama arabirimleri (API) çalışmanız gerekir. Aşağıdaki kod, önceden biçimlendirilmiş bir dosyanın içeriğini belleğe okumak ve sonra WritePrinterkullanarak bu baytları yazıcıya göndermek için gerekli işlemleri göstermektedir.

Not: Bu yaklaşım aynı yazdırma işini yerel PrintDocument yazdırma işlemi olarak kullanamazsınız. Yazdırma veya kendi yazdırma işi bayt gönderme için .NET Framework ya da kullanmanız gerekir.

back to the top

Önceden biçimlendirilmiş verileri yazdıran bir proje oluşturma

 1. Visual Studio .NET'i başlatın. Dosya menüsünde Yeni'yitıklatın ve sonra Project' i tıklatın. Proje türlerialtında Visual C# Projects klasörünü tıklatın. Şablonlar listesinde Windows Application' ı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Görünüm menüsünde, araç kutusunu görüntülemek için araç kutusunu tıklatın ve sonra bir Düğme Form1'e ekleyin. Bu düğme Button1 olarak adlandırılır.
 3. Başka bir Düğme Form1'e ekleyin. Bu düğme Button2 olarak adlandırılır.
 4. Button1çift tıklatın. Formun kod penceresi görüntülenir.
 5. Button1_Click alt yordamını aşağıdaki kodla değiştirin:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e){  // Allow the user to select a file.  OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();  if( DialogResult.OK == ofd.ShowDialog(this) )  {    // Allow the user to select a printer.    PrintDialog pd = new PrintDialog();    pd.PrinterSettings = new PrinterSettings();    if( DialogResult.OK == pd.ShowDialog(this) )    {      // Print the file to the printer.      RawPrinterHelper.SendFileToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, ofd.FileName);    }  }}					
 6. Button2_Click alt yordamını aşağıdaki kodla değiştirin:
  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e){  string s = "Hello"; // device-dependent string, need a FormFeed?    // Allow the user to select a printer.  PrintDialog pd = new PrintDialog();  pd.PrinterSettings = new PrinterSettings();  if( DialogResult.OK == pd.ShowDialog(this) )  {    // Send a printer-specific to the printer.    RawPrinterHelper.SendStringToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, s);  }}					
 7. Dosyanın en üstünde aşağıdaki kodu ekleyin:
  using System;using System.Drawing;using System.Drawing.Printing;using System.Windows.Forms;using System.Runtime.InteropServices;					
 8. Ana uygulama ad alanı içinde ama tüm sınıf tanımlarının dışına aşağıdaki kodu ekleyin:
  public class RawPrinterHelper{  // Structure and API declarions:  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet=CharSet.Ansi)]  public class DOCINFOA  {    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pDocName;    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pOutputFile;    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] public string pDataType;  }  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="OpenPrinterA", SetLastError=true, CharSet=CharSet.Ansi, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool OpenPrinter([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string szPrinter, out IntPtr hPrinter, IntPtr pd);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="ClosePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool ClosePrinter(IntPtr hPrinter);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="StartDocPrinterA", SetLastError=true, CharSet=CharSet.Ansi, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool StartDocPrinter( IntPtr hPrinter, Int32 level, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPStruct)] DOCINFOA di);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="EndDocPrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool EndDocPrinter(IntPtr hPrinter);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="StartPagePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool StartPagePrinter(IntPtr hPrinter);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="EndPagePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool EndPagePrinter(IntPtr hPrinter);  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint="WritePrinter", SetLastError=true, ExactSpelling=true, CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]  public static extern bool WritePrinter(IntPtr hPrinter, IntPtr pBytes, Int32 dwCount, out Int32 dwWritten );  // SendBytesToPrinter()  // When the function is given a printer name and an unmanaged array  // of bytes, the function sends those bytes to the print queue.  // Returns true on success, false on failure.  public static bool SendBytesToPrinter( string szPrinterName, IntPtr pBytes, Int32 dwCount)  {    Int32  dwError = 0, dwWritten = 0;    IntPtr  hPrinter = new IntPtr(0);    DOCINFOA  di = new DOCINFOA();    bool  bSuccess = false; // Assume failure unless you specifically succeed.    di.pDocName = "My C#.NET RAW Document";    di.pDataType = "RAW";    // Open the printer.    if( OpenPrinter( szPrinterName.Normalize(), out hPrinter, IntPtr.Zero ) )    {      // Start a document.      if( StartDocPrinter(hPrinter, 1, di) )      {        // Start a page.        if( StartPagePrinter(hPrinter) )        {          // Write your bytes.          bSuccess = WritePrinter(hPrinter, pBytes, dwCount, out dwWritten);          EndPagePrinter(hPrinter);        }        EndDocPrinter(hPrinter);      }      ClosePrinter(hPrinter);    }    // If you did not succeed, GetLastError may give more information    // about why not.    if( bSuccess == false )    {        dwError = Marshal.GetLastWin32Error();    }    return bSuccess;  }  public static bool SendFileToPrinter( string szPrinterName, string szFileName )  {    // Open the file.    FileStream fs = new FileStream(szFileName, FileMode.Open);    // Create a BinaryReader on the file.    BinaryReader br = new BinaryReader(fs);    // Dim an array of bytes big enough to hold the file's contents.    Byte []bytes = new Byte[fs.Length];    bool bSuccess = false;    // Your unmanaged pointer.    IntPtr pUnmanagedBytes = new IntPtr(0);    int nLength;    nLength = Convert.ToInt32(fs.Length);    // Read the contents of the file into the array.    bytes = br.ReadBytes( nLength );    // Allocate some unmanaged memory for those bytes.    pUnmanagedBytes = Marshal.AllocCoTaskMem(nLength);    // Copy the managed byte array into the unmanaged array.    Marshal.Copy(bytes, 0, pUnmanagedBytes, nLength);    // Send the unmanaged bytes to the printer.    bSuccess = SendBytesToPrinter(szPrinterName, pUnmanagedBytes, nLength);    // Free the unmanaged memory that you allocated earlier.    Marshal.FreeCoTaskMem(pUnmanagedBytes);    return bSuccess;  }  public static bool SendStringToPrinter( string szPrinterName, string szString )  {    IntPtr pBytes;    Int32 dwCount;    // How many characters are in the string?    dwCount = szString.Length;    // Assume that the printer is expecting ANSI text, and then convert    // the string to ANSI text.    pBytes = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(szString);    // Send the converted ANSI string to the printer.    SendBytesToPrinter(szPrinterName, pBytes, dwCount);    Marshal.FreeCoTaskMem(pBytes);    return true;  }}					
 9. Derlemek ve çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 10. Bir dosyanın içeriğini yüklemek ve yazdırmak için Button1 düğmesini tıklatın.
 11. Bir dize yazdırmak için Button2 ' ı tıklatın. (Dize formfeed komutu olmadan gönderildiği için sayfayı el ile çıkarmanız gerekebilir.)
back to the top
Referanslar
Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarına tıklayın:
138594 Win32 API kullanarak yazıcıya ham veri gönderme nasıl
back to the top
Ham aygıt bağlantı noktası yükleme yazılım yazı tipi

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 322091 - Son İnceleme: 12/07/2015 10:54:26 - Düzeltme: 6.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdswgdi2003swept kbhowtomaster kbmt KB322091 KbMttr
Geri bildirim