Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Nasıl yapılır: Exchange Server için bir "kapsamlı" posta kutusu havuzu oluşturma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:324021
Özet
Bu makalede, belirli bir etki alanına gönderilen tüm e-posta iletilerini yakalamak için bir olay havuzu oluşturmak ve sonra bunları tek bir posta kutusuna yönlendirir.

Not Bu makalede açıklanan örnek olay havuzu bir etki alanına gönderilen tüm e-posta iletilerini yeniden yönlendirir. Daha karmaşık olay havuzlarını oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Exchange Software Development Kit'e (SDK) bakın.

Komut dosyalarını oluşturma

Aşağıdaki beş komut dosyaları oluşturmak ve bunları Exchange bilgisayarındaki bir klasörde saklamak.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Catchall.cmd

Catchall.cmd dosya SMTPReg.vbs komut dosyasını çağırır ve Catchall olay havuzunu kaydeder. Bu .cmd dosyasını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbscscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule						
  Not Catchall dosyalarının klasör konumunu yansıtacak şekilde Catchall.vbs dosyasının yolunu Değiştir.
 2. Dosyayı Catchall.cmd kaydedin.

Enum.cmd

Enum.cmd, sunucuda kayıtlı listesi olay havuzlarını için çalıştırın. Bu dosyayı oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /enum |more					
 2. Dosyayı Enum.cmd kaydedin.

Catchall.vbs

Komut dosyası Catchall.vbs Catchall hesabı oluşturmak için kullanılır. Bu dosya için Exchange Server Ortamı özelleştirin.
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın. Bu dosyayı Catchall.vbs kaydedin.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">'' For information about this namespace, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp'Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"'' For information about the CdoEventStatus enumeration, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp'Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0'' OnArrival sink entry point'Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus) On Error Resume Next Dim objFields  Set objFields = Msg.EnvelopeFields objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value) objFields.Update  Msg.DataSource.Save ' Commit changes EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINKEnd Sub'' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com'Function FixupRecipList(strList) On Error Resume Next Dim strFixedList Dim nDomainPart Dim nNamePart Dim nNextAddress strFixedList = strList While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))  nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")  nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)  nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")  If (0 = nNamePart) Then   ' @example.com is first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  Else   ' @example.com is not the first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  End If Wend FixupRecipList = strFixedListEnd Function</SCRIPT>					
 2. Catchall.vbs dosya ile @ yourdomain.comyourdomain.com e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanı olduğu.
 3. Adım 2'de belirtilen etki alanının tüm e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz posta kutusunun <a1>SMTP</a1> adresli bob@company.com tüm tekrarlarını değiştirmek.

  Not Gelen e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanını farklı bir etki alanındaki tüm posta gerekir yeniden yönlendirmek istediğiniz e-posta adresi olabilir. Örneğin, 2 numaralı adımda belirttiğiniz etki alanı company.com ise, 3. adımda belirttiğiniz e-posta adresini olamaz bob @ company.com. Etki alanları aynıysa, ileti sürekli döngü ve sonuçta teslim edilemez olarak gönderene döndürülür.

  Alıcının e-posta adresi kapsamlı bir etki alanında olması gerekiyorsa (e-posta iletilerini yeniden yönlendirmek istediğiniz etki alanında) bob@company.com gibi bir ek etki alanı gibi @ company.local kullanıcı için bir alıcı ilkesi ekleyin ve sonra da kullanıcının e-posta adreslerine bob@company.local bir SMTP adresi ekleyin. 3. Adımda belirtmek için adresi bob@company.local sonra e-posta adresi olarak kullanılabilir.

SMTPReg.vbs

Catchall olay havuzunu kaydetmek için bir komut dosyası oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 'PURPOSE'------------------------------------------------------------------------------'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks. ''File Name: smtpreg.vbs' '' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.'------------------------------------------------------------------------------Option Explicit''' the OnArrival event GUIDConst GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"' the SMTP source typeConst GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"' Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"' the SMTP service display name. This is used to key which service to' editConst szService = "smtpsvc"' the event manager object. This is used to communicate with the ' event binding database.Dim EventManagerSet EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")'' register a new sink with event manager'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink' szProgID - the progid to call for this event' szRule - the rule to set for this event'public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)	Dim SourceType	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Binding	Dim GUIDComCat	Dim PrioVal	' figure out which event they are trying to register with and set	' the comcat for this event in GUIDComCat	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source	' type and look for the display name that matches the instance display	' name	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' You have found the instance that you want. Now add a new binding			' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the			' Add method you get server events to create a new ID for this			' event			set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")			' set the binding properties			Binding.DisplayName = szDisplayName			Binding.SinkClass = szProgID			' register a rule with the binding			Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule			' register a priority with the binding			PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)			If PrioVal < 0 then				WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575			else					WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal			end if			' save the binding			Binding.Save			WScript.Echo "registered " & szDisplayName			exit sub		end if	nextend sub'' iterate through the bindings in a source, find the binding' with the lowest priority, and return the next priority value.' If the next value exceeds the range, return -1.'public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)	' it's possible that priority values will not be	' numbers, so you add error handling for this case	on error resume next	Dim Bindings	Dim Binding	Dim nLowestPrio	Dim nPrioVal	nLowestPrio = 0	set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)	' if the bindings collection is empty, then this is the first	' sink. It receives the highest priority (0).	if Bindings.Count = 0 then		GetNextPrio = 0	else		' get the lowest existing priority value		for each Binding in Bindings			nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")			if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then				if err.number = 13 then					err.clear				else					nLowestPrio = CInt(nPrioVal)				end if			end if		next 		' assign priority values in increments of 10 so priorities		' can be shuffled later without the need to reorder all		' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767		if nLowestPrio + 10 > 32767 then			GetNextPrio = -1		else			GetNextPrio = nLowestPrio + 10		end if	end ifend function '' Search for a previously registered sink with the passed in name'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to check' bCheckError - Any errors returnedpublic sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	bCheckError = FALSE	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now log an error					WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"					exit sub 				end if			next		end if	next	bCheckError = TRUEend sub'' unregister a previously registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to remove'public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now remove it					Bindings.Remove(Binding.ID)					WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID				end if			next		end if	nextend sub'' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event'' iInstance - the SMTP instance to edit' szEvent - the event type (OnArrival)' szDisplayName - the display name of the event' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")' szOperation - "add" or "remove"' szPropertyName - the name to edit in the property bag' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)'public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	Dim PropertyBag	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' figure out which set of properties you want to modify					' based on the szPropertyBag parameter					select case LCase(szPropertyBag)						case "source"							set PropertyBag = Binding.SourceProperties						case "sink"							set PropertyBag = Binding.SinkProperties						case else							WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag							exit sub					end select					' figure out what operation you want to perform					select case LCase(szOperation)						case "remove"							' they want to remove szPropertyName from the							' property bag							PropertyBag.Remove szPropertyName							WScript.echo "removed property " & szPropertyName						case "add"							' add szPropertyName to the property bag and 							' set its value to szValue. if this value							' already exists then this will change the value							' it to szValue.							PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue							WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue						case else							WScript.echo "invalid operation: " & szOperation							exit sub					end select					' save the binding					Binding.Save				end if			next		end if	nextend sub'' this helper function takes an IEventSource object and a event category' and dumps all of the bindings for this category under the source'' Source - the IEventSource object to display the bindings for' GUIDComCat - the event category to display the bindings for'public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)	Dim Binding	Dim propval	' walk each of the registered bindings for this component category	for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)		' display the binding properties		WScript.echo "  Binding " & Binding.ID & " {"		WScript.echo "   DisplayName = " & Binding.DisplayName		WScript.echo "   SinkClass = " & Binding.SinkClass		if Binding.Enabled = True then			WScript.echo "   Status = Enabled"		else			WScript.echo "   Status = Disabled"		end if		' walk each of the source properties and display them		WScript.echo "   SourceProperties {"		for each propval in Binding.SourceProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)		next		WScript.echo "   }"		' walk each of the sink properties and display them		WScript.echo "   SinkProperties {"		for each Propval in Binding.SinkProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)		next		WScript.echo "   }"		WScript.echo "  }"	nextend sub'' dumps all of the information in the binding database related to SMTP'public sub DisplaySinks	Dim SourceType	Dim Source	' look for each of the sources registered for the SMTP source type	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	for each Source in SourceType.Sources		' display the source properties		WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"		WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName		' display all of the sinks registered for the OnArrival event		WScript.echo " OnArrival Sinks {"		call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)		WScript.echo " }"	nextend sub'' enable/disable a registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink'public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " + szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' You have found the binding, now enable/disable it					' You do not need "case else' because szEnable's value					' is set internally, not by users					select case LCase(szEnable)						case "true"							Binding.Enabled = True							Binding.Save							WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						case "false"							Binding.Enabled = False							Binding.Save							WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						end select				end if			next		end if	nextend sub' ' display usage information for this script'public sub DisplayUsage	WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"	WScript.echo " commands:"	WScript.echo "  /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"	WScript.echo "  /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "	WScript.echo "       <PropertyValue>"	WScript.echo "  /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"	WScript.echo "  /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /enum"	WScript.echo " arguments:"	WScript.echo "  <Instance> is the SMTP instance to work against"	WScript.echo "  <Event> can be OnArrival"	WScript.echo "  <DisplayName> is the display name of the event to edit"	WScript.echo "  <SinkClass> is the sink class for the event"	WScript.echo "  <Rule> is the rule to use for the event"		WScript.echo "  <PropertyBag> can be Source or Sink"	WScript.echo "  <PropertyName> is the name of the property to edit"	WScript.echo "  <PropertyValue> is the value to assign to the property"end subDim iInstanceDim szEventDim szDisplayNameDim szSinkClassDim szRuleDim szPropertyBagDim szPropertyNameDim szPropertyValuedim bCheck'' this is the main body of our script. it reads the command line parameters' specified and then calls the appropriate function to perform the operation'if WScript.Arguments.Count = 0 then	call DisplayUsageelse 	Select Case LCase(WScript.Arguments(0))		Case "/add"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szSinkClass = WScript.Arguments(4)				szRule = WScript.Arguments(5)				call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)				if bCheck = TRUE then					call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)				End if			end if		Case "/remove"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)			end if			Case "/setprop"			if not WScript.Arguments.Count = 7 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				szPropertyValue = WScript.Arguments(6)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)			end if		Case "/delprop"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")					end if		Case "/enable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")			end if		Case "/disable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")			end if		Case "/enum"			if not WScript.Arguments.Count = 1 then				call DisplayUsage			else				call DisplaySinks			end if		Case Else			call DisplayUsage	End Selectend if					
 2. Dosyayı smtpreg.vbs kaydedin.

Removecatchall.cmd

Kaldırmak için bir .cmd dosyası oluşturun (kaldırma) daha sonra kaldırmak isteyebilirsiniz düşünüyorsanız Catchall olay havuzu. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kodu Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın veya yazın:
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll					
 2. Bu dosyayı Removecatchall.cmd kaydedin.

  Not Olay havuzunu Catchall kaldırmak isterseniz, bunu bir komut isteminden Removecatchall.cmd çalıştırarak yapabilirsiniz.

Kapsamlı bir olay havuzunu kaydetme

 1. Yeniden yönlendirilen e-posta iletileri toplamak için bir geçerli bir e-posta hesabınızla oluşturduğunuz doğrulayın.
 2. Catchall.cmd oluşturduğunuz .vbs dosyalarını içeren dizinden çalıştırın.
 3. SMTP hizmeti, Exchange Sistem Yöneticisi'nde yeniden başlatın.
 4. E-posta adresi, bu makalenin "Catchall.vbs" Bölüm 2 numaralı adımda belirttiğiniz etki alanı kapsamlı olarak bir e-posta iletisi göndererek olay havuzunu sınama. Iletinin, aynı makale bölümünün 3. adımda belirttiğiniz adresle alıcının posta kutusuna teslim edilir.
Referanslar
Exchange 2000 SDK'ü edinme hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 324021 - Son İnceleme: 12/03/2007 04:54:46 - Düzeltme: 5.6

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmt kbhowtomaster KB324021 KbMttr
Geri bildirim