Nasıl yapılır: uygulamanız Visual C# .NET WebBrowser denetimi barındıran önbelleğini temizleyin

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:326201
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz: 311289.

Bu makalede, aşağıdaki Microsoft .NET Framework Sınıf Kitaplığı ad alanına başvurulmaktadır:
 • System.Runtime.ınteropservices

Bu görevde

Özet
Bu adım adım makalede, doğrudan, önbelleği temizlemek için Winınet uygulama programlama arabirimi (API) işlevleri kullanmayı açıklamaktadır.

WebBrowser denetimi uygulamanız barındıran önbelleği programsal olarak temizleyin gerekebilir. Ancak, bu özellik, WebBrowser denetiminin arabirimler aracılığıyla kullanılabilir değil.

back to the top

Winınet işlevler

Önbelleği temizlemek için doğrudan, Winınet aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:
 • Ilk önbellek girdisi bulmak için FindFirstURLCacheEntry işlevini kullanın.
 • Aracılığıyla Numaralandırılacak FindNextUrlCacheEntry işlevini kullanın.
 • Her girdiyi silmek için DeleteUrlCacheEntry işlevini kullanın.
Bu makaledeki örnek kod, tüm bu işlevleri kullanır.

Not: Bu işlev yalnızca Microsoft ınternet Explorer 5 ile kullanılabilir. Bu nedenle, hataları engellemeye (Bu makaledeki örnek kod içeren) uygun denetimleri içermesi gerekir.

back to the top

. NET'te Visual C# kullanarak önbelleğini temizleme adımları

Önbellekteki dosyaların tümünü temizlemek için Visual C# .NET Winınet işlevlerini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Microsoft Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Project ' i tıklatın.
 3. Yeni proje) iletişim kutusunda, Project Types altında Visual C# Projects ' ı tıklatın ve şablonları altında Console Application ' ı tıklatın.
 4. Class1.cs sınıfa aşağıdaki kodu ekleyin:
  using System;using System.Runtime.InteropServices;// Visual C# version of Q326201namespace Q326201CS{  // Class for deleting the cache.  class DeleteCache  {    // For PInvoke: Contains information about an entry in the Internet cache    [StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size=80)]    public struct INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA    {      [FieldOffset(0)] public uint dwStructSize;      [FieldOffset(4)] public IntPtr lpszSourceUrlName;      [FieldOffset(8)] public IntPtr lpszLocalFileName;      [FieldOffset(12)] public uint CacheEntryType;      [FieldOffset(16)] public uint dwUseCount;      [FieldOffset(20)] public uint dwHitRate;      [FieldOffset(24)] public uint dwSizeLow;      [FieldOffset(28)] public uint dwSizeHigh;      [FieldOffset(32)] public FILETIME LastModifiedTime;      [FieldOffset(40)] public FILETIME ExpireTime;      [FieldOffset(48)] public FILETIME LastAccessTime;      [FieldOffset(56)] public FILETIME LastSyncTime;      [FieldOffset(64)] public IntPtr lpHeaderInfo;      [FieldOffset(68)] public uint dwHeaderInfoSize;      [FieldOffset(72)] public IntPtr lpszFileExtension;      [FieldOffset(76)] public uint dwReserved;      [FieldOffset(76)] public uint dwExemptDelta;    }    // For PInvoke: Initiates the enumeration of the cache groups in the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindFirstUrlCacheGroup",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheGroup(      int dwFlags,      int dwFilter,      IntPtr lpSearchCondition,      int dwSearchCondition,      ref long lpGroupId,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Retrieves the next cache group in a cache group enumeration    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindNextUrlCacheGroup",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool FindNextUrlCacheGroup(      IntPtr hFind,      ref long lpGroupId,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Releases the specified GROUPID and any associated state in the cache index file    [DllImport(@"wininet",       SetLastError=true,       CharSet=CharSet.Auto,       EntryPoint="DeleteUrlCacheGroup",       CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool DeleteUrlCacheGroup(      long GroupId,      int dwFlags,      IntPtr lpReserved);    // For PInvoke: Begins the enumeration of the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindFirstUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheEntry(      [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string lpszUrlSearchPattern,      IntPtr lpFirstCacheEntryInfo,      ref int lpdwFirstCacheEntryInfoBufferSize);    // For PInvoke: Retrieves the next entry in the Internet cache    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="FindNextUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool FindNextUrlCacheEntry(      IntPtr hFind,      IntPtr lpNextCacheEntryInfo,      ref int lpdwNextCacheEntryInfoBufferSize);    // For PInvoke: Removes the file that is associated with the source name from the cache, if the file exists    [DllImport(@"wininet",      SetLastError=true,      CharSet=CharSet.Auto,      EntryPoint="DeleteUrlCacheEntryA",      CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]    public static extern bool DeleteUrlCacheEntry(      IntPtr lpszUrlName);    [STAThread]    static void Main(string[] args)    {      // Indicates that all of the cache groups in the user's system should be enumerated      const int CACHEGROUP_SEARCH_ALL = 0x0;      // Indicates that all the cache entries that are associated with the cache group      // should be deleted, unless the entry belongs to another cache group.      const int CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE = 0x2;      // File not found.      const int ERROR_FILE_NOT_FOUND = 0x2;      // No more items have been found.      const int ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;      // Pointer to a GROUPID variable      long groupId = 0;      // Local variables      int cacheEntryInfoBufferSizeInitial = 0;      int cacheEntryInfoBufferSize = 0;      IntPtr cacheEntryInfoBuffer = IntPtr.Zero;      INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA internetCacheEntry;      IntPtr enumHandle = IntPtr.Zero;      bool returnValue = false;      // Delete the groups first.      // Groups may not always exist on the system.      // For more information, visit the following Microsoft Web site:      // http://msdn.microsoft.com/library/?url=/workshop/networking/wininet/overview/cache.asp			      // By default, a URL does not belong to any group. Therefore, that cache may become      // empty even when the CacheGroup APIs are not used because the existing URL does not belong to any group.			      enumHandle = FindFirstUrlCacheGroup(0, CACHEGROUP_SEARCH_ALL, IntPtr.Zero, 0, ref groupId, IntPtr.Zero);      // If there are no items in the Cache, you are finished.      if (enumHandle != IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        return;      // Loop through Cache Group, and then delete entries.      while(true)      {        // Delete a particular Cache Group.        returnValue = DeleteUrlCacheGroup(groupId, CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE, IntPtr.Zero);        if (!returnValue && ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error())        {	          returnValue = FindNextUrlCacheGroup(enumHandle, ref groupId, IntPtr.Zero);        }        if (!returnValue && (ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error() || ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error()))          break;      }      // Start to delete URLs that do not belong to any group.      enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, IntPtr.Zero, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);      if (enumHandle == IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        return;      cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;      cacheEntryInfoBuffer = Marshal.AllocHGlobal(cacheEntryInfoBufferSize);      enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);      while(true)      {        internetCacheEntry = (INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA)Marshal.PtrToStructure(cacheEntryInfoBuffer, typeof(INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA));		        cacheEntryInfoBufferSizeInitial = cacheEntryInfoBufferSize;        returnValue = DeleteUrlCacheEntry(internetCacheEntry.lpszSourceUrlName);				        if (!returnValue)        {	          returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);        }        if (!returnValue && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())        {          break;        }			        if (!returnValue && cacheEntryInfoBufferSizeInitial > cacheEntryInfoBufferSize)        {          cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;          cacheEntryInfoBuffer = Marshal.ReAllocHGlobal(cacheEntryInfoBuffer, (IntPtr) cacheEntryInfoBufferSize);          returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);					        }      }      Marshal.FreeHGlobal(cacheEntryInfoBuffer);		    }  }}					
 5. Derleme ve sonra projeyi çalıştırın.
 6. Geçici ınternet dosyaları bilgisayarınızın önbelleğinde silinmiş olduğunu doğrulamak için <a0></a0>, ınternet Explorer'da şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünden Internet seçenekleri ' ni tıklatın.
  2. Temporary ınternet files bölümünde Genel sekmesinde Ayarlar ' ı tıklatın.
  3. Dosyaları görüntüle'yi tıklatın. Tüm ınternet Explorer önbelleğinde dosyalarının silinmiş olduğunu unutmayın.
back to the top
Referanslar
Bu makaledeki örnek kod, Visual Studio .NET çalışma zamanı'nın parçası olan birlikte çalışabilirlik ad alanı kullanır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
Yönetilmeyen kod ile birlikte çalışma
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/sd10k43k(vs.71).aspx
Microsoft .NET geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin: Winınet önbellek işlevlerin sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin: Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
262110Nasıl yapılır: uygulamanız WebBrowser denetimi barındıran önbelleğini temizleyin
Microsoft ınternet Explorer için Web tabanlı çözümler geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:back to the top

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 326201 - Son İnceleme: 12/07/2015 11:48:39 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbcaching kbcominterop kbhowto kbhowtomaster kbwebbrowser kbwininet KB326201 KbMttr
Geri bildirim