Visual C# .NET veya Visual C# 2005 kullanarak bir olay günlüklerini yönetme hakkında

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:815314
Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz: 814564.
Özet
Bu adım adım makalede, Windows olay günlükleri, Microsoft .NET Framework kullanarak özelleştirmek açıklamaktadır. EventLog sınıfıyla Windows olay günlükleriyle etkileşim kurabilirsiniz. Mevcut günlüklerden okuyabilir EventLog sınıf'ı kullanarak, girişleri olay günlüğüne yazma, oluşturma veya olay kaynaklarını silin, günlüklerini silme ve girdileri günlüğe kaydetmek için yanıt. Makaleyi de bir olay kaynağı oluştururken, yeni günlükler oluşturmak açıklamaktadır.

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyulan donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft .NET Framework
 • C# 2005 Microsoft Visual C# .NET veya Microsoft Visual.
Bu makalede, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Microsoft Visual C# .NET veya Microsoft Visual C# 2005 sözdizimi
 • Microsoft Visual Studio .NET veya Microsoft Visual Studio 2005 ortamı
 • .NET Framework'de işleme hatası

Bir bilgisayarda varolan günlüklerin bulma


EventLog sınıfının GetEventLogs paylaşılan yöntemi kullanarak, bir bilgisayarda varolan günlüklerin bulabilirsiniz. GetEventLogs yöntemi, yerel bilgisayardaki tüm olay günlüklerini arar ve listeyi içeren EventLog nesnelerinin bir dizisi oluşturur. Aşağıdaki örnek yerel bilgisayardaki günlükleri listesini alır ve sonra da konsol penceresinde günlüğünün adını görüntüler.
EventLog[] remoteEventLogs; // Gets logs on the local computer, gives remote computer name to get the logs on the remote computer.remoteEventLogs = EventLog.GetEventLogs(System.Environment.MachineName);Console.WriteLine("Number of logs on computer: " + remoteEventLogs.Length);for ( int i=0; i<remoteEventLogs.Length; i++ )  Console.WriteLine("Log: " + remoteEventLogs[i].Log);

Okuma ve günlükleri için yerel ve uzak yazma sistem

Günlükleri'ni okuyun

Olay günlüğünü okumak için <a0></a0>, EventLog sınıfının girişleri özelliklerini kullanın. EventLog sınıfı girişleri özelliği, olay günlüğündeki tüm girişleri topluluğudur. Bu topluluk içinde yineleme ve belirtilen günlüğündeki tüm girişleri'ni okuyun. Aşağıdaki kod, bunun nasıl yapılacağını gösterir:
   //logType can be Application, Security, System or any other Custom Log.string logType = "Application";			EventLog ev = new EventLog(logType, System.Environment.MachineName);int LastLogToShow = ev.Entries.Count;if ( LastLogToShow <= 0 )Console.WriteLine("No Event Logs in the Log :" + logType);// Read the last 2 records in the specified log. int i;for ( i = ev.Entries.Count - 1; i>= LastLogToShow - 2; i--){	EventLogEntry CurrentEntry = ev.Entries[i];	Console.WriteLine("Event ID : " + CurrentEntry.EventID);	Console.WriteLine("Entry Type : " + CurrentEntry.EntryType.ToString());	Console.WriteLine("Message : " + CurrentEntry.Message + "\n");}	ev.Close();

Günlükleri yazma

Olay günlüğü yazmak için <a0></a0>, EventLog sınıfının WriteEntry yöntemini kullanın. Olay günlüğü başarıyla yazmak için <a0></a0>, uygulamanız yazmaya çalışıyor günlüğüne yazma erişimi olmalıdır. Olay günlüğünde okuyup için gereken izinler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin.
Güvenlik Ramification, olay günlükleri
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/4xz6w79h(vs.71).aspx
Girişleri günlüğe yazmaya EventLog bileşeni örneğinde source özelliği ayarlamanız gerekir. Bileþeniniz bir girdi yazdığında, sistem otomatik olarak belirttiğiniz kaynak olay bileşeni için yazma ve (CreateEventSource çağrılmalıdır) sonra CreateEventSource çağırır günlüğü ile kayıtlı olup olmadığını görmek için doğrular. kaynak varsa
 //See if the source exists. if ( ! ( EventLog.SourceExists("MySystemSource", System.Environment.MachineName)))EventLog.CreateEventSource("MySystemSource", "System", System.Environment.MachineName);    EventLog ev = new EventLog("System", System.Environment.MachineName, "MySystemSource");/* Writing to system log, in the similar way you can write to other * logs that you have appropriate permissions to write to */ev.WriteEntry("Warning is written to system Log", EventLogEntryType.Warning, 10001);MessageBox.Show("Warning is written to System Log");ev.Close();  

Açık günlükleri

Olay günlüğü dolduğu zaman, yeni olay bilgilerini kaydetmeyi durdurur veya eski girişlerin üzerine yazmaya başlar. Olay kaydı durdurursa, varolan girdilerin günlüğünü ve günlük kaydı olayları yeniden başlatmak izin verebilirsiniz. Clear yöntemi, olay günlüğüne bileşen örneği üzerinde çağırın.

Not Olay kütüğü girişlerini silmek için bilgisayarda yönetici izinleriniz olmalıdır; burada günlük is.
   //Create an EventLog instance and pass log name and MachineName where the log resides.EventLog ev = new EventLog("Security", System.Environment.MachineName);ev.Clear();ev.Close(); 

Oluşturma ve silme özel günlükleri

Özel günlük oluşturma

CreateEventSource yöntemi, kendi özel bir olay işleyicisi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Olay günlüğü oluşturmadan önce kullanmakta olduğunuz kaynak önceden var ve sonra CreateEventSource arama doğrulamak için SourceExists yöntemini kullanın. Varolan bir olay günlüğü oluşturmak denerseniz, System.ArgumentException atılır. /
   // Create the source, if it does not already exist.if (! (EventLog.SourceExists("MyOldSource", System.Environment.MachineName)))		EventLog.CreateEventSource("MyOldSource", "MyNewLog", System.Environment.MachineName);Console.WriteLine("CreatingEventSource"); 

Özel günlük silme

Olay günlüğü silmek için <a0>EventLog</a0> sınıfının <a2>Sil</a2> yöntemini kullanabilirsiniz. Birden fazla kaynak için olay günlüğünü yazabilirsiniz. Bu nedenle, bir özel bir günlük silmeden önce günlüğe yazma hiçbir kaynağı olduğundan emin olun.
   string logName = "MyNewLog";if ( EventLog.SourceExists("MyOldSource", System.Environment.MachineName)){	logName = EventLog.LogNameFromSourceName("MyOldSource", System.Environment.MachineName);	EventLog.DeleteEventSource("MyOldSource", System.Environment.MachineName);	EventLog.Delete(logName, System.Environment.MachineName);	Console.WriteLine(logName + " deleted.");}  

Olay almak bildirimleri

Belirli bir günlüğe bir girdi yazıldığında olay bildirimi alabilirsiniz. Bunu yapmak için <a0></a0>, EventLog örneği için EntryWritten olay işleyicisinin uygular. Ayrıca EnableRaisingEventstrue olarak ayarlayın.

Not Girdisi, yerel bilgisayarda yazılır, olay bildirimleri yalnızca alabilir. Uzak bilgisayarlarda yazılan girdileri bildirimlerini alamıyorsunuz.

Kod tamamlamak listesi

using System;using System.Drawing;using System.Collections;using System.ComponentModel;using System.Windows.Forms;using System.Data;using System.Security;using System.IO;using System.Diagnostics;namespace WindowsApplication1{	/// <summary>	/// Summary description for Form1.	/// </summary>	public class Form1 : System.Windows.Forms.Form	{		private System.Diagnostics.EventLog eventLog1;		private System.Windows.Forms.Button btnListLog;		private System.Windows.Forms.Button btnReadLog;		private System.Windows.Forms.Button btnWriteLog;		private System.Windows.Forms.Button btnClearLog;		private System.Windows.Forms.Button btnCreateLog;		private System.Windows.Forms.Button btnDeleteLog;		private System.Windows.Forms.Button btnRecNotice;				/// <summary>		/// Required designer variable.		/// </summary>		private System.ComponentModel.Container components = null;		public Form1()		{			//			// Required for Windows Form Designer support.			//			InitializeComponent();			//			// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call.			//		}		/// <summary>		/// Clean up any resources that are being used.		/// </summary>		protected override void Dispose( bool disposing )		{			if( disposing )			{				if (components != null) 				{					components.Dispose();				}			}			base.Dispose( disposing );		}		#region Windows Form Designer generated code		/// <summary>		/// Required method for Designer support - do not modify		/// the contents of this method with the code editor.		/// </summary>		private void InitializeComponent()		{			this.eventLog1 = new System.Diagnostics.EventLog();			this.btnListLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnReadLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnWriteLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnClearLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnCreateLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnDeleteLog = new System.Windows.Forms.Button();			this.btnRecNotice = new System.Windows.Forms.Button();			((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.eventLog1)).BeginInit();			this.SuspendLayout();			// 			// eventLog1			// 			this.eventLog1.MachineName = System.Environment.MachineName;			this.eventLog1.SynchronizingObject = this;			this.eventLog1.EntryWritten += new System.Diagnostics.EntryWrittenEventHandler(this.eventLog1_EntryWritten);			// 			// btnListLog			// 			this.btnListLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 16);			this.btnListLog.Name = "btnListLog";			this.btnListLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnListLog.TabIndex = 0;			this.btnListLog.Text = "List Event Logs";			this.btnListLog.Click += new System.EventHandler(this.btnListLog_Click);			// 			// btnReadLog			// 			this.btnReadLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 46);			this.btnReadLog.Name = "btnReadLog";			this.btnReadLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnReadLog.TabIndex = 1;			this.btnReadLog.Text = "Read Event Logs";			this.btnReadLog.Click += new System.EventHandler(this.btnReadLog_Click);			// 			// btnWriteLog			// 			this.btnWriteLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 77);			this.btnWriteLog.Name = "btnWriteLog";			this.btnWriteLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnWriteLog.TabIndex = 2;			this.btnWriteLog.Text = "Write Event Logs";			this.btnWriteLog.Click += new System.EventHandler(this.btnWriteLog_Click);	 		// 			// btnClearLog			// 			this.btnClearLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 106);			this.btnClearLog.Name = "btnClearLog";			this.btnClearLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnClearLog.TabIndex = 3;			this.btnClearLog.Text = "Clear Logs";			this.btnClearLog.Click += new System.EventHandler(this.btnClearLog_Click);			// 			// btnCreateLog			// 			this.btnCreateLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 137);			this.btnCreateLog.Name = "btnCreateLog";			this.btnCreateLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnCreateLog.TabIndex = 4;			this.btnCreateLog.Text = "Create Custom Logs";			this.btnCreateLog.Click += new System.EventHandler(this.btnCreateLog_Click);			// 			// btnDeleteLog			// 			this.btnDeleteLog.Location = new System.Drawing.Point(32, 168);			this.btnDeleteLog.Name = "btnDeleteLog";			this.btnDeleteLog.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnDeleteLog.TabIndex = 5;			this.btnDeleteLog.Text = "Delete Custom Logs";			this.btnDeleteLog.Click += new System.EventHandler(this.btnDeleteLog_Click);			// 			// btnRecNotice			// 			this.btnRecNotice.Location = new System.Drawing.Point(32, 199);			this.btnRecNotice.Name = "btnRecNotice";			this.btnRecNotice.Size = new System.Drawing.Size(152, 23);			this.btnRecNotice.TabIndex = 6;			this.btnRecNotice.Text = "Receive Event Notifications";			this.btnRecNotice.Click += new System.EventHandler(this.btnRecNotice_Click);			// 			// Form1			// 			this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);			this.ClientSize = new System.Drawing.Size(216, 237);			this.Controls.Add(this.btnRecNotice);			this.Controls.Add(this.btnDeleteLog);			this.Controls.Add(this.btnCreateLog);			this.Controls.Add(this.btnClearLog);			this.Controls.Add(this.btnWriteLog);			this.Controls.Add(this.btnReadLog);			this.Controls.Add(this.btnListLog);			this.Name = "Form1";			this.Text = "Form1";			((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.eventLog1)).EndInit();			this.ResumeLayout(false);		}		#endregion		/// <summary>		/// The main entry point for the application.		/// </summary>		[STAThread]		static void Main() 		{			Application.Run(new Form1());		}		private void btnListLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			EventLog[] remoteEventLogs; 			// Gets logs on the local computer, gives remote computer name to get the logs on the remote computer.			remoteEventLogs = EventLog.GetEventLogs(System.Environment.MachineName);			Console.WriteLine("Number of logs on computer: " + remoteEventLogs.Length);			for ( int i=0; i<remoteEventLogs.Length; i++ )				Console.WriteLine("Log: " + remoteEventLogs[i].Log);		}		private void btnReadLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			//logType can be Application, Security, System or any other Custom Log.			string logType = "Application";						/* In this case the EventLog constructor is passed a string variable for the log name and 			 * second argument mention the computer name that you want to read the logs from,			 * and that you have appropriate permissions to*/			EventLog ev = new EventLog(logType, System.Environment.MachineName);			int LastLogToShow = ev.Entries.Count;			if ( LastLogToShow <= 0 )				Console.WriteLine("No Event Logs in the Log :" + logType);			// Read the last 2 record in the specified log. 			int i;			for ( i = ev.Entries.Count - 1; i>= LastLogToShow - 2; i--)			{				EventLogEntry CurrentEntry = ev.Entries[i];				Console.WriteLine("Event ID : " + CurrentEntry.EventID);				Console.WriteLine("Entry Type : " + CurrentEntry.EntryType.ToString());				Console.WriteLine("Message : " + CurrentEntry.Message + "\n");			}				ev.Close();			/* Similarly you can loop through all the entries in the log using			 * the entries collection as shown in the following commented code.			 * For Each entry In ev.Entries */  		}		private void btnWriteLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			/* When writing to an event log, pass the computer name where 			 * the log resides. Here the MachineName Property of the Environment class 			 * is used to determine the name of the local computer. Assuming that you have 			 * the appropriate permissions, it is also easy to write to event logs on 			 * other computers.*/			//See if the Source exists. 			if ( ! ( EventLog.SourceExists("MySystemSource", System.Environment.MachineName)))				EventLog.CreateEventSource("MySystemSource", "System", System.Environment.MachineName);    					EventLog ev = new EventLog("System", System.Environment.MachineName, "MySystemSource");			/* Writing to system log, in the similar way you can write to other 			 * logs that you have appropriate permissions to write to			 */			ev.WriteEntry("Warning is written to system Log", EventLogEntryType.Warning, 10001);			MessageBox.Show("Warning is written to System Log");			ev.Close();		}		private void btnClearLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			//Create an EventLog instance, and pass log name and MachineName where the log resides.			EventLog ev = new EventLog("Security", System.Environment.MachineName);			ev.Clear();			ev.Close();		}		private void btnCreateLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			// Create the source, if it does not already exist.			if (! (EventLog.SourceExists("MyOldSource", System.Environment.MachineName)))				// Creating a new log				EventLog.CreateEventSource("MyOldSource", "MyNewLog", System.Environment.MachineName);			Console.WriteLine("CreatingEventSource");		}		private void btnDeleteLog_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			string logName = "MyNewLog";			if ( EventLog.SourceExists("MyOldSource", System.Environment.MachineName))			{				logName = EventLog.LogNameFromSourceName("MyOldSource", System.Environment.MachineName);				EventLog.DeleteEventSource("MyOldSource", System.Environment.MachineName);				EventLog.Delete(logName, System.Environment.MachineName);				Console.WriteLine(logName + " deleted.");			}      		}		private void btnRecNotice_Click(object sender, System.EventArgs e)		{			// Create the source, if it does not already exist.			if (EventLog.SourceExists("MySource", System.Environment.MachineName) == false)			{				EventLog.CreateEventSource("MySource", "Application", System.Environment.MachineName);				Console.WriteLine("CreatingEventSource");			}			eventLog1.Log = "Application";			//Enable EnableRaisingEvents to true			eventLog1.EnableRaisingEvents = true;			EventLog.WriteEntry("MySource", "EntryWritten event is fired", EventLogEntryType.Information);		}		private void eventLog1_EntryWritten(object sender, System.Diagnostics.EntryWrittenEventArgs e)		{			if (e.Entry.Source == "MySource")				Console.WriteLine("Entry written by my app. Message: " + e.Entry.Message);		}	}}

Sonuçları doğrulayın.

Sonuçları doğrulamak için şu adımları izleyin:
 1. Oluşturma, Microsoft Visual Studio. NET'te veya Visual Studio 2005'te bir yeni Visual C# .NET veya Visual C# 2005 Windows uygulaması projesi. Varsayılan olarak, Form1.vb oluşturulur.
 2. Bu makalenin "Tam kod listesi" bölümünde listelenen koduyla Form1.vb kodu değiştirin.
 3. Hata Ayıkla) menüsünde, uygulamayı çalıştırmak için Başlat ' ı tıklatın.
 4. Form üzerinde çeşitli eylemleri'ı tıklatın.
 5. Görünüm menüsünde Server Explorer sonuçları doğrulayın.
 6. Sunucuları ' nı genişletin ve sonra Bilgisayar adınızı genişletin.
 7. Bilgisayar adı altında olay günlükleri ' ni genişletin.

  Not Akademik sürüm, Visual C# .NET Server Explorer <a1>Servers</a1> düğümünde kullanılamaz. Bu gibi durumlarda, Windows Olay görüntüleyicisinde uygulama sonuçlarını görüntülemek için kullanabilirsiniz.
 8. Server Explorer'ı tüm görevler doğru olarak gerçekleştirilir doğrulamak için denetleyin.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 815314 - Son İnceleme: 11/14/2007 06:26:28 - Düzeltme: 2.6

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# 2005 Express Edition

 • kbmt kbeventservice kbnetwork kbmanaged kbprogramming kbhowtomaster kbeventlog kbhowto KB815314 KbMttr
Geri bildirim